Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

AT 3330/9/17

 

Białystok, dnia 23.05.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zawiadamia, że w dniu 22.05.2017 r. dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryterium

cena

Kryterium

parametry

Razem

1

Inomed Polska Sp. z o.o.

ul. Bursztynowa 4/D1

83-021 Rokitnica

70,00

30,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

 

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę systemu do identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej kryteriami:

Cena - 70%, Parametry oceniane - 30%.

 


 

 

 

Białystok, dnia 28.04.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ SYSTEMU DO IDENTYFIKACJI NERWÓW W CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Nr referencyjny AT 3330/9/17

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12, 15027   Białystok, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 857 435 913, faks 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl Adres strony internetowej (URL): http://www.onkologia.bialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu do identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej.

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawa

II.3) Opis przedmiotu zamówienia: System do identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej (zwany dalej „Systemem”)

1. Podstawowe elementy Systemu:

a) Aparat do neuromonitoringu – 1 szt.

b) Przewód do elektrody 4-kanałowej – 1 szt.

c) Interfejs EMG, 4-kanałowy – 1szt.

2. Akcesoria wielorazowe:

a) Sonda bipolarna stymulacyjna wielorazowa – 1 szt.

b) Przewód wielorazowy do sondy stymulacyjnej bipolarnej – 1 szt.

c) Pojemnik sterylizacyjny do sondy i przewodu – 1 szt.

3. Akcesoria jednorazowe:

a) Sonda bipolarna stymulacyjna jednorazowa – 10 szt.

b) Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną  – 10 szt.

c) Trzy elektrody igłowe – 10 szt.

d) Dwie elektrody igłowe – 10 szt.

II.4) Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia które muszą spełnić wszystkie oferty:

1. Możliwość monitoringu nerwów w chirurgii ogólnej, onkologicznej, laryngologii, min. 4 kanały odbiorcze.

2. Kolorowy ekran LCD (powierzchnia zmywalna umożliwiająca dezynfekcję) o przekątnej min. 8”.

3. Przyłącza w łatwo dostępnym miejscu, z przodu urządzenia. Separowane wejścia wzmacniaczy odbiorczych różnicowych od wyjść stymulacyjnych.

4. Polski język obsługi aparatu, skrócona instrukcja tekstowa i obrazkowa.

5. Stymulacja, regulacja parametrów min.: natężenie prądu 1-25mA; częstotliwość impulsów z zakresu 1-30Hz; szerokość impulsów prostokątnych 50-2000us; napięcie 80-100V.

6. Dwa stymulatory stałoprądowe; jeden do bezpośredniej stymulacji nerwów a drugi do ciągłej stymulacji.

7. Przyłącza funkcyjne: port USB min.3szt; VGA; Ethernet (praca w sieci szpitalnej, druk i zapis raportów na urządzeniach sieciowych); przełącznik nożny 1 szt.

8. Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć danych w postaci rekordu pacjenta i uzyskanych w czasie zabiegu krzywych EMG – min. 500 rekordów.

9. Dostęp do kompletnej bazy danych (wszystkich rekordów) – przenoszenie, kasowanie – zabezpieczone hasłem (ochrona danych osobowych).

10. Tworzenie raportu w czasie zabiegu, przycisk nożny do zapamiętywania krzywych EMG do raportu. Tworzenie, przeglądanie raportu w każdym odległym czasie po zabiegu na bazie danych zapisanych w pamięci aparatu. Raport w pliku w formacie PDF, DOC, JPG.

11. Generowanie dźwięku podczas wizualizacji krzywej EMG – wybór dźwięku: analogowy i cyfrowy.

12. Interfejs EMG, 4-kanałowy, przewód dł. min. 4m.

13. Sonda stymulacyjna bipolarna (wielorazowa i jednorazowa) dł. robocza 4-6cm.

14. Przewód wielorazowy do sondy stymulacyjnej bipolarnej dł. min. 4m.

15. Pojemnik sterylizacyjny z tworzywa sztucznego z przezierną pokrywką i wypełnieniem „jeżem” silikonowym.

16. Trzy elektrody igłowe z płaskim uchwytem (dł. igły 15-20 mm, dł. przewodu 1.5-2m), wtyczka touchproof czerwona/czarna/zielona, produkt sterylny.

17. Para elektrod igłowych z płaskim uchwytem (dł. igły 15-20 mm, dł. przewodu 1.5-2m), wtyczka touchproof, produkt sterylny.

18. Aparat, akcesoria wielorazowe oraz jednorazowe produkowane przez jednego producenta. Wszystkie elementy systemu muszą być w użytkowaniu kompatybilne z aparatem.

II.5) Minimalne wymagania dotyczące warunków dostawy, gwarancji, szkolenia, terminu płatności i terminu związania ofertą, które muszą spełnić wszystkie oferty:

1. Warunki dostawy:

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w zakresie dostawy, rozmieszczenia, instalacji i uruchomienia Systemu w terminie do 6 tygodni liczonego od dnia zawarcia umowy do podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Warunki gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Szkolenie:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia tj. przeprowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiającego (chirurdzy, anestezjolodzy, i pielęgniarki bloku operacyjnego) w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia, przeprowadzone w języku polskim, po instalacji i uruchomieniu Systemu w siedzibie Zamawiającego. Termin szkolenia po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. Termin płatności

Wymagany termin płatności: 60 dni od daty wystawienia faktury.

5. Termin związania ofertą.

Składający ofertę w niniejszym postępowaniu pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

II.6) Wymagania opcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia, których spełnienie jest dodatkowo oceniane:

1. Wbudowany laserowy skaner kodów kreskowych do anonimowego wprowadzania danych osobowych pacjenta do trwałej bazy danych urządzenia (zapis w pamięci wewnętrznej urządzenia) – 10 pkt.

2. Możliwość współpracy z bezprzewodowym ekranem typu tablet powtarzającym ekran główny aparatu – 10 pkt.

3. Możliwość rozbudowy o moduł do monitorowania splotów nerwowych w operacjach dolnego odcinka przewodu pokarmowego – 10 pkt.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I TECHNICZNYM, PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie poniżej 30.000,00 euro – bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”.

III.2) Podstawa prawna

Zgodnie z art. 4 pkt 8) Pzp nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III.3) Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć na lub według Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

2. Do oferty należy dołączyć:

a) wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia),

b) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4.

3. Oferta oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy powinno wynikać z dokumentu rejestrowego Wykonawcy lub z pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

4. Osoba działająca w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, przedłoży wraz z ofertą jego oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię. Pełnomocnictwo to w swej treści musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

5. Oferta z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, napisana w sposób czytelny (np. na komputerze) i trwały, wszystkie kartki oferty powinny być spięte. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III.4) Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie (lub opakowaniu), zaadresowaną do Zamawiającego, z oznaczeniem AT 3330/9/17 „Oferta na dostawę systemu do identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej oraz „nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert”. Jednocześnie na kopercie lub opakowaniu, należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy, w celu odesłania oferty bez otwierania w przypadku złożenia jej po terminie.

2. Ofertę, oznakowaną zgodnie z pkt 1, należy złożyć w Sekretariacie BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 21 (I piętro), 15-063 Białystok, nie później niż w dniu 09.05.2017 r. do godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11:30, w Sekcji Zamówień Publicznych BCO, ul. Warszawska 15, pokój nr 14 (I piętro).

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

III.5) Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę w ofercie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) należy podać cyfrą i słownie jako całkowitą cenę netto i brutto w zł, oraz wskazać procentową stawkę podatku VAT, z uwzględnieniem kosztów wymienionych w pkt 2.

2. Oferowana cena ma obejmować wszelkie koszty, np. transportu, instalacji i podłączenie systemu do infrastruktury Zamawiającego, konfiguracji i uruchomienia urządzeń w środowisku Zamawiającego, przeprowadzenia szkolenia dla personelu, gwarancji i serwisu, opłaty celne, podatki i inne opłaty, oraz uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.

III.6) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

LP.

KRYTERIUM

WAGA

KRYTERIUM

1.

Cena.

70%

2.

Parametry oceniane.

30%

Ad 1: Cena.

W kryterium „Cena” badanej ofercie zostaną przyznane punkty obliczone wg. wzoru:

najniższa cena (brutto) w ofertach x 100 x 70%

cena (brutto) w badanej ofercie

Ad 2: Parametry oceniane.

W kryterium „Parametry oceniane” można uzyskać punkty, które będą sumą poszczególnych punktów uzyskanych zgodnie z oceną punktową określoną w pkt. II.6). W przypadku braku deklaracji TAK/NIE w pkt. 2 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1) w kolumnie „Parametr deklarowany” parametru podlegającego ocenie, oferta uzyska 0 punktów za ten parametr. W przypadku gdy suma poszczególnych punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy wyniesie 0, Zamawiający przyzna ofercie 0 punktów. W pozostałych przypadkach, liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy w kryterium „Parametry oceniane”, zostanie obliczona wg wzoru:

liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę          x 100 x 30%

największa liczba punktów uzyskanych w ofertach

Ocena końcowa oferty, to suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

III.7) Wyjaśnianie treści Ogłoszenia. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia w wersji edytowalnej należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl). Zamawiający zaleca, aby w tytule wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wykonawca zamieścił dane identyfikujące postępowanie np. numer referencyjny postępowania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

III.8) Wykaz dokumentów jakie zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:

a) W celu potwierdzenia, że oferowany System odpowiada wymaganiom (parametrom technicznym) określonym w punkcie II.3) i II.4), oraz spełnia zadeklarowane parametry techniczne oceniane określone w punkcie II.6), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca dostarczy opisy asortymentu lub inne podobne materiały dotyczące oferowanego Systemu (np. firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi produktów, karty katalogowe, foldery itp.), przetłumaczone na język polski, wydane przez producenta lub dystrybutora Systemu, na których powinny być zaznaczone wartości dotyczące parametrów technicznych.

Negatywna weryfikacja wspomnianych parametrów na etapie badania ofert skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Negatywna weryfikacja wspomnianych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy zestawu o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

b) dokumenty, o których mowa w pkt. 5 i 6 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1)

III.9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie.

Pliki do pobrania:

1 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

2 - Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

3 - Załącznik nr 3 - Wzór umowy dostawy


Data publikacji: 2017-04-28

Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-23

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin