Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/5/2018

 

 

 

 

Białystok, dnia 30.03.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) informuje, że na podstawie art. 91 Pzp dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Białostockiego Centrum Onkologii (nr referencyjny DZP-PN/5/2018):

Nr

oferty

WYKONAWCA

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Doświadczenie wykonawcy

Gwarancja

1

MK-BUD Firma Budowlana Handel

Mariusz Kosiński

ul. Bitwy Białostockiej 4A/103

15-103 Białystok

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:

Cena – 60%, Doświadczenie wykonawcy – 20%, Gwarancja – 20%.

 


 

Białystok, dnia 12.03.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 12.03.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Kosiński,

ul. Bitwy Białostockiej 4A/103, 15-103 Białystok.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28.09.2018 r.

Okres gwarancji: 5 lat.

Wykonanie robót dociepleniowych o powierzchni: powyżej 10.000,00 m2.

Cena brutto: 3.042.794,23 zł

 b)    zamawiający podał kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2.700.000,00 zł.

 


 

Białystok, dnia 07.03.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii zwane dalej Zamawiającym informuje, że w dniach 27.02., 02.03 i 05.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    W przedmiarach nie uwzględniono konstrukcji stalowej nadproży w modernizowanym budynku. W przypadku gdy elementy nie są objęte opracowaniem proszę o sprecyzowanie robót wyburzeniowych w szczególności otworów drzwiowych i klap dachowych.

2.    W przedmiarach opisano klapy jako 150 x 150, jednak w projekcie jest zaprojektowane klapy 125 x 125. Proszę o sprecyzowanie jakie powinny być zamontowane klapy dachowe.

3.    W przedmiarach nie uwzględniono dostawy i montażu drzwi DZ 3 oraz DZ 4. Jednak uwzględniono wykucie i obmurowanie otworów pod te drzwi. Proszę o sprecyzowanie powyższej rozbieżności.

4.    W detalach konstrukcyjnych jest wrysowany element WZ1, WZ2 oraz PO1 na rysunku KS-6. Proszę o podanie lokalizacji wbudowania tych elementów.

5.    W przedmiarach opisano wykonanie izolacji z wełny gr. 18 cm szachtu instalacyjnego oraz szybu windowego. Jednak nie uwzględniono w obmiarach wykończenia tej izolacji. Proszę o sprecyzowanie wykończenia elewacji.

6.    W przedmiarach nie uwzględniono wykończenia zadaszenia wraz ze ścianką wsporczą. Proszę o informację czy ma być wykonane wykończenie zewnętrzne wyżej wymienionego elementu.

7.    W związku z tym, że przedmiar jest podstawą do sporządzenia szczegółowego kosztorysu do oferty proszę o podanie jakie typy opraw należy przyporządkować do konkretnej pozycji przedmiaru. W obecnym przedmiarze w pozycjach dotyczących opraw jest napisane „Oprawy oświetleniowe n/t” natomiast w projekcie jest przyjętych 11 typów opraw podstawowych oraz 5 typów opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

8.    Wykonawca zwraca się do komisji przetargowej o możliwość przesunięcia terminu składania ofert na termomodernizację budynku na ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Elementy nadproży konstrukcji stalowej są objęte opracowaniem. Nadproża stalowe są ujęte w pozycji 94 przedmiaru robót.

Ad 2.     Klapa oddymiająca w świetle otworu ma wymiary 1,25x1,25 m, natomiast konstrukcja całej klapy ma mieć wymiar wraz z oparciem po 12-13 cm na każdą ze stron – czyli 1,50x1,50 m (poz. 121 przedmiaru robót).

Ad 3.     Drzwi Dz3 i drzwi Dz4 zostają. Należy wycenić i zamontować po 1 szt. drzwi.

Ad 4.     Na schemacie konstrukcyjnym parteru i piętra (Rys. K-2 i K-3) przy prawej klatce schodowej, wejście z korytarza po lewej stronie.

Ad 5.     Poz. 11 przedmiaru robót zakłada nw. wyszczególnienie robót:

1)   Trasowanie miejsc mocowania i mocowanie wsporników do podłoża.

2)   Przycięcie, dopasowanie, przecięcie otworów na wsporniki i przymocowanie za pomocą kołków mat z wełny mineralnej gr. 18 cm.

3)   Przymocowanie profili do wsporników.

4)   Trasowanie miejsc montażu i montaż profili agrafkowych.

5)   Montaż elewacyjnych elementów prefabrykowanych z płyt z paneli ze sprasowanej wełny skalnej gr. 8 mm.

Ad 6.     Roboty wymienione w zapytaniu są ujęte w pozycjach 116-119, 74, 75, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91 przedmiaru robót.

Ad 7.     Oprawy oświetleniowe n/t w przedmiarze są opisane kolejno od "typu A" do "typu K" (poz. 22-32), tak samo jest w przypadku opraw awaryjnych od "AW1" do "AW3" (poz. 33 do poz. 35) oraz dodatkowo piktogramy wskazujące kierunek ewakuacji (poz. 36). Parametry tych opraw są opisane na rzutach oświetleniowych w projekcie.

Ad 8.     Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

 


 

Białystok, dnia 05.03.2018 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym lub BCO) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 zmienia zapis w pkt VII.3 SIWZ:

Zamiast: Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Powinno być: Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

 


 

Białystok, dnia 01.03.2018 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym lub BCO) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp):

a)    Dodaje w pkt III.3. SIWZ zdanie w brzmieniu:

„Użyte w dokumentacji technicznej sformułowanie Polska Norma należy rozumieć jako Polską Normę lub normę równoważną zgodnie z art. 30 Pzp.”

b)    Zmienia treść Załącznika nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR).

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 5 zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 11).

Zamieszczony załącznik uwzględnia zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz zastępuje Załącznik nr 5 do SIWZ.

 


 

 

Białystok, dnia 23.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku

Białostockiego Centrum Onkologii

nr referencyjny DZP-PN/5/2018

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 522285-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Białostockiego Centrum Onkologii Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0133/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913.

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Dział Zamówień Publicznych.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego.

Adres:

Sekretariat Białostockiego Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Białostockiego Centrum Onkologii

Numer referencyjny: DZP-PN/5/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej modernizacji energetycznej budynku administracyjnego nr 16 Białostockiego Centrum Onkologii przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ, w dokumentacji projektowej (w tym w przedmiarach robót), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże że: - znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada dodatni wynik finansowy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł, - posiada zdolność kredytową lub środki własne na kwotę minimum 500.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, lub przebudowy, lub rozbudowy budynku o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (brutto), obejmujące w swoim zakresie docieplenia metodą lekką – mokrą. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że - skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm,) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 5 letnim stażem na stanowisku kierownika budowy, - w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, z co najmniej 5 letnim stażem na takim stanowisku, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych, z co najmniej 5 letnim stażem na takim stanowisku.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwane zamawiającego imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób (zgodnie z zapisem pkt .III.5.1)e) ogłoszenia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp, b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8) Pzp, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8) Pzp,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) szczegółowy kosztorys opracowany na podstawie udostępnionych przedmiarów, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie postępowania, złożonych na zasadach określonych w SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, b) oświadczenia wykonawcy określone w Załączniku nr 4 do SIWZ, c) zamawiający w celu sprawdzenia informacji, wskazanych przez Wykonawców na formularzu ofertowym, na każdym etapie postępowania może zażądać potwierdzenia tych informacji, w wyznaczonym terminie, na podstawie referencji, protokołów odbioru robót itp. dokumentów. (kopie ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę powinny zawierać dane, które były podstawą do wyliczenia powierzchni robót dociepleniowych).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

60.000.00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie wykonawcy

20,00

Gwarancja

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-12, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

5 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń (składanych na wezwanie)

6 - Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR

7 - Załącznik nr 6 - Wykaz osób

8 - Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

9 - Załącznik nr 8 - Wzór umowy

10 - Załącznik nr 8.1 - Załącznik do wzoru umowy

11 - Załącznik nr 5 zmieniony


Data publikacji: 2018-02-23

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-30

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin