Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/3/2018

 

 

Białystok, dnia 23.03.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Czas reakcji

serwisu

1

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

60,00

40,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena - 60% i Czas reakcji serwisu - 40%.

 


Białystok, dnia 07.03.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje:

a)    do dnia 07.03.2018 r. do godz. 11:00 oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa.

Czas zdalnej reakcji serwisu: do 3 godzin.

Czas reakcji serwisu diagnostycznego w miejscu lokalizacji sprzętu: do 24 godzin.

Czas wykonania naprawy niewymagającej użycia części: do 2 dni.

Czas wykonania naprawy wymagającej użycia części zamiennych: do 5 dni.

Cena brutto: 931.651,20 zł.

b)    Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 849.000,00 zł brutto.


 

Białystok, dnia 05.03.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii zwane dalej Zamawiającym:

I.   informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), zmienia treść SIWZ w pkt. II.2) F.a) Załącznika nr 2 do SIWZ:

Zamiast: Wykonawca zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godziny wykonywania usług serwisowych przez firmę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Powinno być: Wykonawca zapewnia pracę inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II.   informuje, że w dniu 02.03.2018 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dotyczy SIWZ: W jakim języku ma odbywać się komunikacja pomiędzy użytkownikiem sprzętu będącego przedmiotem postępowania, a inżynierami serwisowymi Wykonawcy?

2.    Dotyczy SIWZ, pkt XIII, Ad.2, ppkt. 2, 3, 4, 5: Prosimy o dopisanie na końcu każdego z punktów sformułowania: W dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.    Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ § 6 ust. 5, 6, 7, 8: Prosimy o dopisanie na końcu każdego pierwszego zdnaia punktów sformułowania: W dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.    Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi posiadać zezwolenie PAA do do serwisowania Systemów symulatorów w radioterapii z użyciem tomografów SOMATOM Definition AS?

5.    Dotyczy SIWZ pkt XIII, Ad.2, ppkt. 5 oraz załącznika nr 5 do SIWZ § 6 ust. 8: Czy Zamawiający potwierdza, że wymagany czas naprawy z częściami dotyczy tomografów komputerowych, a dla laserów LAP termin ten będzie liczony dopiero od momentu potwierdzenia przez Zamawiającego wyceny niezbędnych do naprawy części?

6.    Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ pkt. 3 lit. c): Czy Zamawiający bezwzględnie wymaga załączenia certyfikatów szkoleniowych wydanych przez wytwórcę sprzętu na etapie składania oferty, czy zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia takich certyfikatów przed wyborem oferty najkorzystniejszej?

7.    Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ § 4 ust. 8: Czy Zamawiający dopisze na końcu ustępu następujące sformułowanie: po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych?

8.    Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ § 5 ust. 2: Prosimy o weryfikację  zapisów w powyższym punkcie, przez zastąpienie sformułowania "na wykonane usługi", słowami: „na wymienione części”.

III.   w oparciu o art. 38 Pzp udziela następujących wyjaśnień:

WYJAŚNIENIA:

Ad 1.     Komunikacji użytkowników sprzętów będących przedmiotem postepowania a inżynierami serwisowymi Wykonawcy odbywa się w języku polskim.

Ad 2.     Patrz informacja udzielona przez Zamawiającego na stronie internetowej w dniu 02.03.2018 r. dotycząca zakresu czasu pracy serwisu Wykonawcy w odniesieniu do kryterium oceny ofert „Czas reakcji serwisu”.

Ad 3.     Zamawiający w § 6 Załącznika nr 5 do SIWZ dopisuje ust. 9 o brzmieniu: „Strony uzgadniają, że wskazane w ust. 5, 6, 7 i 8 terminy reakcji serwisu liczone są w zakresie czasu pracy inżynierów serwisu Wykonawcy tj. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

Ad 4.     Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 5.     Tak. Zapis § 6 ust. 8 należy rozumieć zgodnie ze stanowiskiem zawartym w pytaniu.

Ad 6.     Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp oraz zgodnie z pkt. VI.3.c) SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni) terminie dokumentów potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, w tym oświadczenia wg. Załącznika nr 4 do SIWZ. Zgodnie z pkt. 3.c) Załącznika nr 4 do SIWZ wezwany Wykonawca składa oświadczenie, że dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w szczególności dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat szkoleniowy lub dokument równoważny, który dostarczy na każde żądanie Zamawiającego, wydany przez wytwórcę sprzętu po odbyciu szkolenia produktowego dotyczącego serwisowanego sprzętu.

Zgodnie z zacytowanymi zapisami SIWZ na Wykonawcy ciąży obowiązek złożenia certyfikatu szkoleniowego lub dokumentu równoważnego w przypadku skierowania przez Zamawiającego żądania do złożenia ww. dokumentów w oparciu o oświadczenie Wykonawcy.

Ad 7.     Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 8 Załącznika nr 5 do SIWZ:

Zamiast: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę.

Powinno być: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

Ad 8.     Zamawiający zmienia zapis w § 5 ust. 2 Załącznika nr 5 do SIWZ:

Zamiast: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości na wykonane usługi i wymienione części na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru usług.

Powinno być: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wymienione części na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru usługi wymiany części.

 

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

Białystok, dnia 02.03.2018 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ, tj.:

a)    w pkt. III.1.a) SIWZ oraz w pkt. I.a) Załącznika nr 2 do SIWZ Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w nazwie producenta:

Zamiast: Siemiens AG

Powinno być: Siemens AG

b)    w pkt. II.2) F.a) Załącznika nr 2 do SIWZ:

Zamiast: Wykonawca zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godziny wykonywania usług serwisowych przez firmę, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Powinno być: Wykonawca zapewnia pracę inżynierów serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kryterium oceny ofert „Czas reakcji serwisu” obowiązuje zakres czasu pracy serwisu określony w Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. II.1.H) i w pkt. II.2.F) tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.4) Komunikacja

Zamiast:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Sekcja Zamówień Publicznych.

Powinno być:

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postepowania można uzyskać pod adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Dział Zamówień Publicznych.

 


Białystok, dnia 27.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na świadczenie usługi w zakresie serwisowania tomografów komputerowych

nr referencyjny DZP-PN/3/2018

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 524182-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj.podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913. 

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego. 

Adres: 

Sekretariat Białostockiego Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie serwisowania tomografów komputerowych. 

Numer referencyjny: DZP-PN/3/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisowania sprzętów będących w posiadaniu Zamawiającego, tj.:

a)    tomografu komputerowego SOMATON Definition AS, rok produkcji: 2009, producent: Siemiens AG,

b)    tomografu komputerowego SOMATON Definition AS, rok produkcji: 2015, producent: Siemens AG,

c)     systemu laserów LAP Dorado CT-1-3, rok produkcji: 2009, producent: LAP GmbH Laser Applikationen,

d)    systemu laserów LAP Dorado 3 Red, rok produkcji: 2015, producent: LAP GmbH Laser Applikationen 

II.5) Główny kod CPV: 50421000-2 

Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: 24 lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U z 2017 poz. 211 tekst jedn. ze zm.) został upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium tomografy objęte przedmiotem zamówienia, wymagające czynności, które dla prawidłowego i bezpiecznego działania, zgodnie z instrukcją używania sprzętów, nie mogą być wykonywane przez użytkownika.

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

upoważnienie wystawione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela dotyczące tomografów objętych przedmiotem zamówienia - do wykonywania przez Wykonawcę czynności będących przedmiotem zamówienia;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) oświadczenia Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ,

b) dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium

10.000,00 zł 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji serwisu

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-03-07, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

5 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń

6 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy


Data publikacji: 2018-02-27

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-23

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin