Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/2/2018

Białystok, dnia 22.03.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 07, 08, 12, 13, 14, 16, 19, 20 i 21.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dot. Grupy C4 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści w grupie C4 w pozycji 11 kompresy pakowane po a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

2.    Dot. Grupy C32 poz. 54: Czy Zamawiający dopuści w grupie C32 w pozycji 54 opatrunek o wymiarach 7 cm x 5 cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

3.    Dot. Grupy C32 poz. 55: Czy Zamawiający dopuści w grupie C32 w pozycji 55 opatrunek o wymiarach 10 cm x 8 cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

4.    Dot. Grupy C32 poz. 61: Czy Zamawiający dopuści w grupie C32 w pozycji 61 opatrunek o wymiarach 10 cm x 35 cm, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

5.    Dot. Grupy C20: Czy Zamawiający w Pakiecie C20 dopuści rozmiar gazika po rozłożeniu 12 x 12,5 cm?

6.    Dot. Grupy D7 poz. 9: Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny Woundclot™ o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

7.    Dot. Grupy D7 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

8.    Dot. Grupy D8: Czy zamawiający wymaga, aby w formularzu asortymentowo cenowym obok nazwy handlowej wpisać również numer katalogowy oferowanego produktu, co pozwoli skonkretyzować złożoną ofertę?

9.    Dot. § 3 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień cząstkowych na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w grupie A6? Wzory formularzy zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy – patrz Pliki do pobrania poz. nr 10: „Załączniki do Pytania nr 9 (22.03.2018 r.)”.

10. Dot. § 3 ust. 6 wzoru umowy (w związku z formularzem oferty pkt. 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień/dostaw w ciągu ,,2 dni roboczych” licząc od daty otrzymania zamówienia dla asortymentu zawartego w grupie A6?

11. Dot. § 7 ust. 1 a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy do 5% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

12. Dot. § 7 ust. 1 b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 0,5% wartość brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

13. Dot. § 7 ust. 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary do 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia leków, niedostarczonego w terminie leku wolnego od wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

14. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ust. 7 w brzmieniu: ,,Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień/dostaw w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 60 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”?

15. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie § 11 umowy dodatkowego zapisu ust. 5 o treści: ,,Przed rozwiązaniem umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym przez Odbiorcę, Zamawiający/Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę/Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

16. Dot. wzoru umowy (do formalności jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy): Czy w sytuacji gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy?

17. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.5?

18. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.6?

19. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający w par. 3.6 wpisze, że termin dostawy wynosi 3 dni?

20. Dot. wzoru umowy: Czy zapis par. 5.2 w związku z treścią par. 5.6.a. umowy oznaczają, ze w razie zmiany stawki VAT zmiana taka może wejść w życie dopiero po 12 miesiącach obowiązywania umowy, czy wchodzą automatycznie, skoro zgodnie z par. 5.6.a nie wymaga to aneksu do umowy? Czy zapis par. 5.2 umożliwia obniżkę ceny, np. w razie obniżenia ceny producenta, przez pierwsze 12 miesięcy?

21. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wykreśli w par. 6.5 frazę: „łącznie ze zmianą producenta towarów”?

22. Dot. wzoru umowy: Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 6.12, bowiem terminy załatwienia reklamacji są wyczerpująco określone w pozostałych punktach par. 6.

23. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c z 2% do wartości max. 1%?

24. Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.3 z 5% do wartości max. 0,2%?

25. Dot. Grupy C44 poz. 80: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

26. Dot. Grupy C44 poz. 81: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

27. Dot. Grupy C48 poz. 85: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

28. Dot. Grupy C32: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku jałowego z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem sterylizowanych tlenkiem etylenu?

29. Dot. Grupy C32: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza opatrunek jałowy z wkładem chłonnym pakowanych pojedynczo ale w opakowaniach zbiorczych pozycja 1 po 100 szt. pozostałe pozycje po 50 sztuk?

30. Dot. Grupy B22: Czy ze względów ekonomicznych w zadaniu B22 poz nr 36, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 156 opakowań Nadroparin 2850 jm/0,3 ml x 10 amp.strz., na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 10 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 10 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 100 szt)

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 2.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanych parametrach wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowane parametry.

Ad 3.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 4.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 5.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o proponowanym parametrze wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu w Załączniku nr 2C do SIWZ, zawierającą proponowany parametr.

Ad 6.     Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 7.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu pakowanego po 2 szt. w saszetce wraz z odpowiednią modyfikacją opisu asortymentu i kolumny 6 „Ilość” w Załączniku nr 2D do SIWZ (tj. w opisie asortymentu: a 2 szt.; w ilości: 100).

Ad 8.     Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Ad 9.     Zamawiający dopuszcza.

Ad 10.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 11.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 12.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 13.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 14.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 15.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 16.  Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 17.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 18.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 19.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 20.  Zamawiający wyjaśnia, że zapis § 5 należy rozumieć całościowo, zmiana stawki VAT powoduje zmianę ceny.

Ad 21.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 22.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 23.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 24.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 25.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 26.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 27.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 28.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Ad 29.  Zamawiający w Grupie C32 dopuszcza zaoferowanie produktu zgodnego z SIWZ, pakowanego pojedynczo ale w opakowaniach zbiorczych, pozycja nr 54 po 100 szt., pozostałe pozycje po 50 szt. Zamawiający informuje, że w ramach umowy zakupi pełne opakowania.

Ad 30.  Zamawiający pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

 

 

Białystok, dnia 06.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych

nr referencyjny DZP-PN/2/2018

Ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:097912-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Produkty farmaceutyczne.

2018/S 045-097912, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)   Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych,

E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2)   Wspólne zamówienie

I.3)   Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem (URL): www.onkologia.bialystok.pl .

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut,

E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

I.4)   Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5)   Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)   Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych. Numer referencyjny: DZP-PN/2/2018.

II.1.2)   Główny kod CPV: 33600000

II.1.3)   Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4)   Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ.

II.1.5)   Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)   Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.2)  Opis:

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

II.2.1)

II.2.4)

II.2.14)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany

w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ)

Informacje

dodatkowe

(Kwota wadium)

1

Grupa A1

BENDAMUSTINE inj.

250,00 zł

70

Grupa B57

Carbo medicinalis

1,00 zł

2

Grupa A2

DOXORUBICINA

liposomalna inj.

28.100,00 zł

71

Grupa B58

Środek kontrastowy

niskiego ryzyka

450,00 zł

3

Grupa A3

VINORELBINE inj.

500,00 zł

72

Grupa C1

Kompres bawełniany

gazowy niejałowy

350,00 zł

4

Grupa A4

PERTUZUMAB inj.

36.800,00 zł

73

Grupa C2

Kompres czterowarstwowy

niejałowy

40,00 zł

5

Grupa A5

LAPATINIB

25.000,00 zł

74

Grupa C3

Gaza opatrunkowa

30,00 zł

6

Grupa A6

OSIMERTINIB

13.300,00 zł

75

Grupa C4

Kompres gazowy jałowy

700,00 zł

7

Grupa A7

ENZALUTAMID

23.300,00 zł

76

Grupa C5

Serweta jałowa

250,00 zł

8

Grupa A8

AFLlBERCEPT inj.

6.300,00 zł

77

Grupa C6

Siatka opatrunkowa

elastyczna

250,00 zł

9

Grupa A9

CYCLOPHOSPHAMIDE inj.

550,00 zł

78

Grupa C7

Tupfer jałowy

60,00 zł

10

Grupa A10

CYCLOPHOSPHAMIDE inj.

250,00 zł

79

Grupa C8

Kompres gazowy jałowy

250,00 zł

11

Grupa A11

CYCLOPHOSPHAMIDE

30,00 zł

80

Grupa C9

Kompres gazowy jałowy

2,00 zł

12

Grupa A12

TAMOXIFEN

350,00 zł

81

Grupa C10

Serweta operacyjna

50,00 zł

13

Grupa A13

PIXANTRONE DIMALEATE

4.000,00 zł

82

Grupa C11

Longeta

20,00 zł

14

Grupa B1

LIGNOCAINUM

HYDROCHLORICUM żel

100,00 zł

83

Grupa C12

Kompres jałowy włókninowy

300,00 zł

15

Grupa B2

CASPOFUNGIN inj.

700,00 zł

84

Grupa C13

Kompres jałowy włókninowy

30,00 zł

16

Grupa B3

CEFEPIME inj.

150,00 zł

85

Grupa C14

Opaska

20,00 zł

17

Grupa B4

LINEZOLID inj.

40,00 zł

86

Grupa C15

Opaska

1,00 zł

18

Grupa B5

MEROPENEM inj.

200,00 zł

87

Grupa C16

Opaska elastyczna

10,00 zł

19

Grupa B6

TIGECYCLINE inj.

650,00 zł

88

Grupa C17

Opaska elastyczna

40,00 zł

20

Grupa B7

GADOBUTROL 1,0 inj.

2.100,00 zł

89

Grupa C18

Wata celulozowa

200,00 zł

21

Grupa B8

IOMEPROL 350 inj.

3.000,00 zł

90

Grupa C19

Wata opatrunkowa

3,00 zł

22

Grupa B9

JOHEKSOL 350 mg

3.100,00 zł

91

Grupa C20

Gazik do dezynfekcji jałowy

650,00 zł

23

Grupa B10

IOPROMIDE 370 inj.

4.000,00 zł

92

Grupa C21

Zestaw jałowych gazików

150,00 zł

24

Grupa B11

IODIXANOLUM 320 inj.

1.300,00 zł

93

Grupa C22

Opatrunek specjalistyczny

100,00 zł

25

Grupa B12

GADOTERIDOL inj.

700,00 zł

94

Grupa C23

Ściereczka jałowa

90,00 zł

26

Grupa B13

METHOTREXATE inj.

40,00 zł

95

Grupa C24

Serweta jałowa

30,00 zł

27

Grupa B14

Acidum ascorbicum

200,00 zł

96

Grupa C25

Serweta jałowa

20,00 zł

28

Grupa B15

Bisoprololum fumaratum

7,00 zł

97

Grupa C26

Serweta jałowa

40,00 zł

29

Grupa B16

Płyn do płukania jamy ustnej

1.300,00 zł

98

Grupa C27

Serweta jałowa

40,00 zł

30

Grupa B17

Captoprilum

5,00 zł

99

Grupa C28

Serweta jałowa

20,00 zł

31

Grupa B18

Chemo Dry

70,00 zł

100

Grupa C29

Serweta jałowa

30,00 zł

32

Grupa B19

Betamethasoni dipropionas

+ Betamethasoni natrii

phosphas

7,00 zł

101

Grupa C30

Serweta

5,00 zł

33

Grupa B20

Torasemidum

2,00 zł

102

Grupa C31

Opatrunek jałowy

10,00 zł

34

Grupa B21

Roztwór doodbytniczy

200,00 zł

103

Grupa C32

Opatrunek jałowy

300,00 zł

35

Grupa B22

Nadroparinum calcicum

80,00 zł

104

Grupa C33

Taśma przylepna

50,00 zł

36

Grupa B23

Glucosum 40%

40,00 zł

105

Grupa C34

Plaster na tkaninie

10,00 zł

37

Grupa B24

Glucosum 20%

80,00 zł

106

Grupa C35

Plaster na włókninie

60,00 zł

38

Grupa B25

Haloperidolum inj.

10,00 zł

107

Grupa C36

Opatrunek hydrokoloidowy

5,00 zł

39

Grupa B26

Hydroxyzinum

h/chloricum inj.

7,00 zł

108

Grupa C37

Opatrunek hydrokoloidowy

3,00 zł

40

Grupa B27

Hydroxyzinum

40,00 zł

109

Grupa C38

Folia wykonana z polietylenu

30,00 zł

41

Grupa B28

Norepinephrini bitartras inj.

110,00 zł

110

Grupa C39

Folia chirurgiczna

50,00 zł

42

Grupa B29

Mandura Bhasma

70,00 zł

111

Grupa C40

Opatrunek specjalistyczny

40,00 zł

43

Grupa B30

Rec. Maść cholesterolowa

5,00 zł

112

Grupa C41

Serweta chirurgiczna

150,00 zł

44

Grupa B31

Mivacurii chloridum inj.

10,00 zł

113

Grupa C42

Paski do zamykania ran

30,00 zł

45

Grupa B32

Tolperisonum

2,00 zł

114

Grupa C43

System zamykania ran

20,00 zł

46

Grupa B33

Nebivolol

2,00 zł

115

Grupa C44

Opatrunek do mocowania

cewników centralnych

30,00 zł

47

Grupa B34

Rec.-Parafina ciekła

40,00 zł

116

Grupa C45

Opatrunek antybakteryjny

5,00 zł

48

Grupa B35

Neostigminum inj.

70,00 zł

117

Grupa C46

Opatrunek

do kaniul dożylnych

150,00 zł

49

Grupa B36

Tramadolum

h/chloridum inj.

40,00 zł

118

Grupa C47

Opatrunek

do wkłuć centralnych

50,00 zł

50

Grupa B37

Propranololum

0,50 zł

119

Grupa C48

Opatrunek

do mocowania kaniul

50,00 zł

51

Grupa B38

Radioprotect krem

200,00 zł

120

Grupa D1

Test paskowy

30,00 zł

52

Grupa B39

Ranitidinum inj.

250,00 zł

121

Grupa D2

Test paskowy

3,00 zł

53

Grupa B40

Ranitidinum

4,00 zł

122

Grupa D3

Test paskowy

5,00 zł

54

Grupa B41

Ketoprofenum

9,00 zł

123

Grupa D4

Włóknina hemostatyczna

900,00 zł

55

Grupa B42

Alkohol etylowy 70%

skażony 0,5%

roztworem chlorheksydyny

50,00 zł

124

Grupa D5

Hemostatyk uszczelniający

400,00 zł

56

Grupa B43

Stomahesive pasta

uszczelniająco-gojąca

9,00 zł

125

Grupa D6

Matryca hemostatyczn

100,00 zł

57

Grupa B44

Sulfacetamidum

krople do oczu

10,00 zł

126

Grupa D7

Gąbka żelatynowa

10,00 zł

58

Grupa B45

Talcum subst.

3,00 zł

127

Grupa D8

Siatka do plastyki

przepuklin pachwinowych

80,00 zł

59

Grupa B46

Vitaminum A sol. aquosa

20,00 zł

128

Grupa D9

Testy ureazowy

40,00 zł

60

Grupa B47

Rec.-Vaselinum album

40,00 zł

129

Grupa D10

Sterylny roztwór

20,00 zł

61

Grupa B48

Rec.-Lanolina

4,00 zł

130

Grupa D11

Sterylny czyścik

90,00 zł

62

Grupa B49

Rec.-Metamizolum natr.

4,00 zł

131

Grupa D12

Zestaw do wkłuć

podpajęczynówkowych

10,00 zł

63

Grupa B50

Rec.-Oleum cacao

6,00 zł

132

Grupa D13

Zestaw do zakładania szwów

8,00 zł

64

Grupa B51

Rec.-Benzocainum

3,00 zł

133

Grupa D14

Zestaw

do usuwania staplerów

30,00 zł

65

Grupa B52

Rec.-Gentamicini sulfas

0,50 zł

134

Grupa E1

Dieta

50,00 zł

66

Grupa B53

Rec.-Metronidazol

0,50 zł

135

Grupa E2

Dieta

5,00 zł

67

Grupa B54

Rec.-Neomycini sulfas

1,00 zł

136

Grupa E3

Dieta

40,00 zł

68

Grupa B55

Rec.-Gliceryna

20,00 zł

137

Grupa E4

Dieta

10,00 zł

69

Grupa B56

Chlorhexidini diglucas

20,00 zł

 

II.2.2)   Dodatkowy kod lub kody CPV: 33600000, 33140000.

II.2.3)   Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

II.2.5)   Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

a)   dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E do SIWZ:

Cena.

b)  dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D do SIWZ:

Kryterium jakości: Termin jednostkowej dostawy – Waga: 40

oraz

Cena – Waga: 60

II.2.6)   Szacunkowa wartość

II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Okres w miesiącach:

a)   dotyczy Grup A1-A5, B13-B57, C1-C44: 24 miesięcy,

b)  dotyczy Grup A6-A13, B1-B12, B58, D1-D14, E1-E4: 12 miesięcy.

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10)  Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11)  Informacje o opcjach: Opcje: tak

Opis opcji: Dopuszcza się możliwość zwiększenia do 30 % dostaw przedmiotu zamówienia, w przypadkach zwiększonego zapotrzebowania.

II.2.12)  Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)  Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)     Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.   Dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest uprawniony do dostarczania produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo farmaceutyczne i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego, jednego z wymienionych dokumentów:

a)  zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub wydruku z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych potwierdzającego posiadanie zezwolenia,

b)  zezwolenia na wytwarzanie oferowanych produktów leczniczych,

c)   pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanych produktów leczniczych.

2.   Dotyczy pozostałych grup:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)     Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)      Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury: Procedura otwarta.

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

VI.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/04/2018, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert

Data: 12/04/2018, Czas lokalny: 11:30.

Miejsce: Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, Budynek E.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)      Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2)      Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3)      Informacje dodatkowe:

1.   Wymagane wadia: określono w Sekcji II.2.

2.   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

3.   Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a)  którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp,

b)  wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

4.   Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)  aktualny na dzień składania ofert JEDZ.

5.   Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BCO informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający udostępni wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

6.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,

b)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c)   oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d)  oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e)  dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

f)   pozostałych oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ,

g)  wypełnionych Załączników nr 2A, 2B, 2C, 2D i 2E do SIWZ (w zależności od oferowanej grupy) w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku, w jednym z formatów xls, xlsx lub ods. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. załącznika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl ,

h)  dotyczy grup z Załącznika nr 2C do SIWZ: próbek oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. VI.3.i) SIWZ,

i)    dotyczy Grup C1, C4 i C8-C11: dokumentów potwierdzających, że masa powierzchniowa gazy, z której wykonany jest oferowany przedmiot zamówienia, jest zgodna z normą PN-EN 14079 i wynosi przy gazie 17 nitkowej min. 23 g/m2,

j)   dotyczy Grupy C6: kart parametrów technicznych.

7.   Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

8.   Termin jednostkowej dostawy nie może być dłuższy niż:

a)  1 dzień roboczy (dotyczy grup z Załączników nr 2A, 2B i 2E do SIWZ),

b)  2 dni robocze (dotyczy grup z Załączników nr 2C i 2D do SIWZ),

od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

9.   Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert): 60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).

VI.4)      Procedury odwoławcze

VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)  Składanie odwołań

VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)      Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 02/03/2018.

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2A - Formularz cenowy

4 - Załącznik nr 2B - Formularz cenowy

5 - Załącznik nr 2C - Formularz cenowy

6 - Załącznik nr 2D - Formularz cenowy

7 - Załącznik nr 2E - Formularz cenowy

8 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

9 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy

10 - Załączniki do Pytania nr 9 (22.03.2018 r.)


Data publikacji: 2018-03-06

Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-22

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin