Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/6A/2018

 

 

 

Białystok, dnia 04.06.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin I-go, II-go i III-go etapu realizacji zamówienia

Wsparcie deweloperskie

Aspekty społeczne

Część nr 1 - Zadanie 1 - utworzenie i utrzymanie strony internetowej przez cały czas trwania Programu.

1

IQ 5 Sp. z o.o.,

ul. Elektryczna 1/3 lok. 216,

15-080 Białystok

46,86

20,00

15,00

0,00

81,86

 

2

INVEST IT Sp. z o.o.,

ul. Malborska 3/4.1,

03-286 Warszawa

60,00

20,00

15,00

0,00

95,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Termin I-go, II-go i III-go etapu realizacji zamówienia 20%, Wsparcie deweloperskie 15% i Aspekty społeczne 5%.

 


 

 

Białystok, dnia 15.05.2018 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informację na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania w Zadaniu 2, w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej projektu oraz wykonania aplikacji mobilnej (nr referencyjny DZP-PN/6A/2018). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Część

zamówienia

Wykonawca

Cena

najkorzystniejszej oferty

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Zadanie 2

INVEST IT Sp. z o.o.

ul. Malborska 3/4.1, 03-286 Warszawa

19.680,00 zł

5.000,00 zł

 


 

Białystok, dnia 10.05.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 10.05.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

IQ 5 Sp. z o.o., ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok

Cena brutto:

Zadanie 1 – 297.660,00 zł

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1: Skrócenie terminów I-go, II-go i III-go etapu realizacji zamówienia: o jeden miesiąc.

Oferta nr 2:

INVEST IT Sp. z o.o., ul. Malborska 3/4.1, 03-286 Warszawa

Cena brutto:

Zadanie 1 – 232.470,00 zł

Zadanie 2 –   19.680,00 zł

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1: Skrócenie terminów I-go, II-go i III-go etapu realizacji zamówienia: o jeden miesiąc.

Zadanie 2: Skrócenie terminu realizacji zamówienia: o jeden miesiąc.

 

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1          300.000,00 zł

Zadanie 2                5.000,00 zł

c)     na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 12).

 

 


 

Białystok, dnia 30.04.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii zwane dalej Zamawiającym:

 

I.   informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp)

a)   zmienia treść SIWZ w pkt. XI.2 w zakresie wyznaczonego terminu składania ofert:

Zamiast: Ofertę, oznakowaną zgodnie z pkt 1, należy złożyć w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 10.05.2018 r. do godz. 10:00.

Powinno być: Ofertę, oznakowaną zgodnie z pkt 1, należy złożyć w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro), nie później niż w dniu 10.05.2018 r. do godz. 11:00.

b)   zmienia treść SIWZ w ostatnim zdaniu pkt. VI.3.b), które otrzymuje brzmienie:

„Rodzaje dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie, zostały określone w § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) (zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie dokumentów).”

 

II. informuje, że w dniu 27.04.2018 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

ZAPYTANIA:

1.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ/Zał. nr 6.1 Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie nadrzędności dokumentów SIWZ oraz OPZ nad wzorem umowy, w zakresie występujących rozbieżności szczegółowych zapisów, m.in.: Potwierdzenie, że w ramach niniejszego zamówienia wykonawca dostarcza serwer o parametrach wskazanych w OPZ a nie „Zamawiający dostarczy własne środki techniczne (własny serwer) do uruchomienia Systemu Zarządzania Treścią.” (§ 8 ust. 3 wzoru umowy).

2.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ/Zał. nr 6.1 Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie nadrzędności dokumentów SIWZ oraz OPZ nad wzorem umowy, w zakresie występujących rozbieżności szczegółowych zapisów, m.in.: Potwierdzenie, że w ramach niniejszego zamówienia w zakresie Wykonawcy nie leży „migracja danych z serwisu Zamawiającego do strony internetowej”, którego to wymagania nie ma w OPZ natomiast znajduje się w § 2 ust. B) wzoru umowy.

3.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ/Zał. nr 6.1 Wzór umowy: Prosimy o wyjaśnienie nadrzędności dokumentów SIWZ oraz OPZ nad wzorem umowy, w zakresie występujących rozbieżności szczegółowych zapisów, m.in.:  Sposobu oraz zakresu przekazywania, udzielania praw autorskich oraz licencji na oprogramowanie będące przedmiotem niniejszego postępowania oraz wykorzystane w procesie realizacji niniejszego postępowania.

4.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 5: W związku z powyższym prosimy również o modyfikację oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie ust. 2 poprzez dodanie klauzuli o nadrzędności SIWZ i OPZ nad szczegółowymi zapisami wzoru umowy, które będą wzajemnie sprzeczne i wpisanie ich do treści podpisywanej z Wykonawcą umowy.

5.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ: W nawiązaniu do wymagania II, 2.5 prosimy o podanie kiedy „Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu zrzuty ekranowe strony głównej oraz zakładki rejestracji użytkowników systemu”?

6.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ: W nawiązaniu do wymagania II, 2.9 (dokumentacja systemu), prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego zamówienia, przed realizacją prac programistycznych, Wykonawca będzie musiał przedstawić wyłącznie projekty graficzne, i o takim projekcie jest mowa w niniejszym wymaganiu.

7.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ: W nawiązaniu do wymagania II, 2.9 (Wsparcie wdrożeniowe i powdrożeniowe), prosimy o potwierdzenie, że zakres „rozbudowy w funkcjonalności, która została pominięta w opisie, a jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania systemu w zakresie tematyki projektu” będzie ograniczony do zaoferowanego przez Wykonawcę wymiaru godzin wsparcia developerskiego.

8.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ: W nawiązaniu do wymagania II, 2.45 (wymogi sprzętowe serwera) czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w serwerze pamięci 16GB (zamiast 32GB), co w opinii wykonawcy, który odpowiada za wydajność całego systemu jest wystarczające w tym projekcie?

9.      Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 2.1 OPZ: W nawiązaniu do wymagania II, 2.45 (wymogi sprzętowe serwera) czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w serwerze pojemności dyskowej serwera 480GB SSD SATA  zamiast min. 500GB w konfiguracji RAID 1 lub 5, przy zastosowaniu szybszych dysków w technologii SSD?

10.   Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 6.1 Wzór umowy: W nawiązaniu do § 4 ust. 2 wzoru umowy prosimy o skrócenie terminu przeprowadzenia przez Zamawiającego testów strony internetowej do 4 dni roboczych, gdyż wskazany w umowie 14 dniowy termin (prawie 3 tygodnie kalendarzowe) nie jest adekwatny do 1 miesięcznego terminu realizacji etapu I oraz 2 miesięcznych odstępów czasu pomiędzy kolejnymi etapami. 14 dniowy czas przeprowadzenia odbioru przez Zamawiającego wypełnia w większości czas dany na realizację całości prac etapu oraz nie daje możliwości  zmieszczenia realizacji ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego przez Wykonawcę. Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że testy tej wielkości systemu trwają zazwyczaj 2-3 dni. Wykonawca może zadeklarować współuczestnictwo w procedurze testowej Zamawiającego.

11.   Dotyczy Zadania 1 Zał. nr 6.1 Wzór umowy: W nawiązaniu do § 3 ust. 2 wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że w treści wymagania  „Strona internetowa, poza spełnieniem warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik do SIWZ, powinna umożliwić Zamawiającemu samodzielne zamieszczanie na stronie internetowej informacji oraz treści, ich zmianę oraz dowolną edycję.” Zamawiający ma na myśli wyłącznie publicznie dostępną część informacyjną, której zakres określa „PROPONOWANA STRUKTURA MENU  STRONY” (s. 34-35 OPZ).

 

III.         w oparciu o art. 38 Pzp udziela następujących wyjaśnień:

 

WYJAŚNIENIA:

Ad 1.     Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 3 wzoru umowy:

Zamiast: Zamawiający dostarczy własne środki techniczne (własny serwer) do uruchomienia Systemu Zarządzania Treścią. Zamawiający zadba o bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo zasilania oraz bezpieczeństwo danych poprzez implementację mechanizmów kontroli dostępu do własnego serwera oraz mechanizmy wykonywania kopii zapasowych we własnym zakresie.

Powinno być: „Wykonawca dostarczy własne środki techniczne (własny serwer) do uruchomienia Systemu Zarządzania Treścią.”

Ad 2.     Zamawiający zmienia zapis § 2 wzoru umowy:

Zamiast: „1. Przedmiotem Umowy jest:

a)   opracowanie i wykonanie dla Zamawiającego strony internetowej na warunkach i zasadach określonych w dalszej części Umowy oraz: przeniesienie praw autorskich majątkowych do projektu graficznego oraz elementów graficznych strony internetowej oraz udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania komputerowego - Systemu Zarządzania Treścią (CMS) - dostarczanego przez Wykonawcę

b)   migracja danych z serwisu Zamawiającego do strony internetowej;

c)   przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu Zarządzania Treścią dla wybranych pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej;

d)   udzielenie wsparcia deweloperskiego w wymiarze 480 godzin na czas realizacji umowy”.

Powinno być: „Przedmiotem Umowy jest:

a)   opracowanie i wykonanie dla Zamawiającego strony internetowej na warunkach i zasadach określonych w dalszej części Umowy oraz: przeniesienie praw autorskich majątkowych do projektu graficznego oraz elementów graficznych strony internetowej oraz udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z oprogramowania komputerowego - Systemu Zarządzania Treścią (CMS) - dostarczanego przez Wykonawcę;

b)   przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu Zarządzania Treścią dla wybranych pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej;

c)   udzielenie wsparcia deweloperskiego w wymiarze 480 godzin na czas realizacji umowy.”

Ad 3.     Zamawiający informuje, że zgodnie z § 18 wzoru umowy „SIWZ na świadczenie usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej, projektu oraz wykonania aplikacji mobilnej” w tym Opis Przedmiotu Zamówienia, oferta Wykonawcy z dnia .................. z załącznikami, oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym stanowią integralną część umowy.

Ad 4.     Patrz odpowiedź Ad 3. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 5.     Zamawiający zmienia zapis w pkt. II.2.5 Zał. nr 2.1 do SIWZ:

Zamiast: Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu zrzuty ekranowe strony głównej oraz zakładki rejestracji użytkowników systemu (na etapie składania ofert system nie musi spełniać założeń wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).

Powinno być: Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu zrzuty ekranowe strony głównej oraz zakładki rejestracji użytkowników systemu (na etapie realizacji zamówienia).

Ad 6.     Zamawiający potwierdza, że w ramach niniejszego zamówienia, przed realizacją prac programistycznych, Wykonawca będzie musiał przedstawić wyłącznie projekty graficzne.

Ad 7.     Zamawiający potwierdza, że zakres „rozbudowy w funkcjonalności, która została pominięta w opisie, a jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania systemu w zakresie tematyki projektu” będzie ograniczony do zaoferowanego przez Wykonawcę wymiaru godzin wsparcia developerskiego.

Ad 8.     Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w serwerze pamięci 16GB (zamiast 32GB), ponieważ w opinii Zamawiającego istnieje obawa że w trakcie wysokiego obciążenia serwer będzie pracował z opóźnieniem.

Ad 9.     Zamawiający dopuszcza zastosowanie w serwerze pojemności dyskowej serwera 480GB SSD SATA zamiast min. 500GB w konfiguracji RAID 1 lub 5, przy zastosowaniu szybszych dysków w technologii SSD.

Ad 10.   Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 2 wzoru umowy:

Zamiast: „Zamawiający przeprowadzi testy strony internetowej oraz Systemu Zarządzania Treścią w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jego przekazania przez Wykonawcę.”

Powinno być: „Zamawiający przeprowadzi testy strony internetowej oraz Systemu Zarządzania Treścią w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ich przekazania przez Wykonawcę.”

Ad 11.   Zamawiający potwierdza, że zapisy § 3 ust. 2 wzoru umowy tj. „Strona internetowa, poza spełnieniem warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik do SIWZ, powinna umożliwić Zamawiającemu samodzielne zamieszczanie na stronie internetowej informacji oraz treści, ich zmianę oraz dowolną edycję.” dotyczą wyłącznie publicznie dostępnej części informacyjnej, której zakres określa „PROPONOWANA STRUKTURA MENU STRONY” (s. 34-35 OPZ).

 

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 


 

 

 

 

Białystok, dnia 26.04.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na świadczenie usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej projektu oraz wykonania aplikacji mobilnej

nr referencyjny DZP-PN/6A/2018

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 550506-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913.

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Dział Zamówień Publicznych (nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego

Adres:

Sekretariat Białostockiego Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi utworzenia i utrzymania strony internetowej projektu oraz wykonania aplikacji mobilnej.

Numer referencyjny: DZP-PN/6A/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie realizacji projektu pn. „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” w dwóch zadaniach stanowiących części zamówienia tj.: a) Zadanie 1 - utworzenie i utrzymanie strony internetowej przez cały czas trwania Programu; Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 1 szczegółowo określono w Załączniku nr 2.1 do SIWZ. W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) znajdują się odniesienia do Załącznika nr 2.3 do SIWZ zawierającego Regulamin Projektu „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”. b) Zadanie 2 - wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne dla Programu. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 2 szczegółowo określono w Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72413000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72000000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Dotyczy Zadania 1 i 2: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Dotyczy Zadania 1 i 2: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dotyczy Zadania 1: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę w zakresie utworzenia i utrzymania systemu informatycznego obsługiwanego przez przeglądarki internetowe przy realizacji projektów związanych z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (brutto). Dotyczy Zadania 2: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dotyczy Zadania 1: Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, obejmujących utworzenie i utrzymanie systemu informatycznego obsługiwanego przez przeglądarki internetowe przy realizacji projektów związanych z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Oświadczenia Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ; b) Dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium: a) Kwota wadium Zadanie 1: 5.000,00 zł; b) Kwota wadium Zadanie 2: 70,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-10, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie i utrzymanie strony internetowej przez cały czas trwania "Programu rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy"; Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 1 szczegółowo określono w Załączniku nr 2.1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72413000-8, 72000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin I-go, II-go i III-go etapu realizacji zamówienia

20,00

Wsparcie deweloperskie

15,00

Aspekty społeczne

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne dla "Programu rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy". Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 2 szczegółowo określono w Załączniku nr 2.2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72000000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji zamówienia

35,00

Aspekty społeczne

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2.1 - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1

4 - Załącznik nr 2.2 - Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2

5 - Załącznik nr 2.3 - Regulamin Projektu

6 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

7 - Załącznik nr 4 - Wykaz usług

8 - Załącznik nr 5 - Wzór oświadczeń

9 - Załącznik nr 6.1 - Wzór umowy Zadanie 1

10 - Załącznik nr 6.2 - Wzór umowy Zadanie 2

11 - Załącznik nr 7 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

12 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej


Data publikacji: 2018-04-26

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin