Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/10/2018

 

 

 

Białystok, dnia 04.06.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje, że:

a)    unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 30.05.2018 r. w Zadaniu 2,

b)    na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Zadaniu 2. W tym zadaniu postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 


 

 

 

Białystok, dnia 30.05.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Wstępna

koncepcja

(…)

Termin

realizacji

(…)

Aspekty

społeczne

Część nr 1, Zadanie 1.

1

Laboratorium Obrazu

Krzysztof Kiziewicz

ul. Palmowa 6/36, 15-795 Białystok

30,00

50,00

15,00

0,00

95,00

oferta

najkorzystniejsza

Część nr 2, Zadanie 2.

1

Laboratorium Obrazu

Krzysztof Kiziewicz

ul. Palmowa 6/36, 15-795 Białystok

30,00

50,00

15,00

0,00

95,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:

Dotyczy Zadania 1: Cena 30%, Wstępna koncepcja kampanii informacyjno-edukacyjnej 50%,

Termin realizacji I-go etapu zamówienia (dotyczy broszur) 15% i Aspekty społeczne 5%.

Dotyczy Zadania 2: Cena 30%, Wstępna koncepcja kampanii informacyjno-edukacyjnej 50%,

Termin realizacji I-go etapu zamówienia 15% i Aspekty społeczne 5%.

 


 

Białystok, dnia 17.05.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 17.05.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Laboratorium Obrazu Krzysztof Kiziewicz, ul. Palmowa 6/36, 15-795 Białystok.

Dotyczy Zadania 1:

Skrócenie terminu realizacji I-go etapu zamówienia (dotyczącego broszur): o jeden miesiąc.

Dotyczy Zadania 2:

Skrócenie terminu realizacji I-go etapu zamówienia: o jeden miesiąc.

Zadanie 1 – 451.480,00 zł brutto

Zadanie 2 – 242.800,00 zł brutto

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1    470.000,00 zł

Zadanie 2    242.800,00 zł

 


 

 

 

 

Białystok, dnia 09.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na świadczenie usług opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych

nr referencyjny DZP-PN/10/2018

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 554783-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

„Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (nr umowy UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) oraz „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” (nr umowy UDA-RPPD.02.05.00-20-0004/17-00)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: Zamawiający działa w ramach umowy o partnerstwie: a) na rzecz realizacji Projektu „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, b) na rzecz realizacji Projektu „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy" ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. 

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj.podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913. 

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Dział Zamówień Publicznych (nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego. 

Adres: 

Sekretariat Białostockiego Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych. 

Numer referencyjny: DZP-PN/10/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opracowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnych, w dwóch zadaniach stanowiących części zamówienia, tj.: a) Zadanie 1: Usługa polegająca na opracowaniu spójnej koncepcji i przeprowadzeniu kompleksowej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach realizacji projektu „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (nr umowy UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który jest realizowany przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 1 szczegółowo określono w Załączniku nr 2.1 do SIWZ. b) Zadanie 2: Usługa polegająca na opracowaniu spójnej koncepcji i przeprowadzeniu kompleksowej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej w ramach realizacji projektu „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” (nr umowy UDA-RPPD.02.05.00-20-0004/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który jest realizowany przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 2 szczegółowo określono w Załączniku nr 2.2 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 79341400-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

22140000-3

22150000-6

79822000-2

79822500-7

79823000-9

79824000-6

92111100-3

92111250-9

92130000-1

92211000-3

92211000-6

92312210-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: I. Dotyczy Zadania 1: 1. Warunek 1: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi w zakresie realizacji spójnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, promocyjnej lub społecznej, która obejmowała łącznie co najmniej stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii (w tym key visual), produkcję i montaż spotu lub filmu o charakterze informacyjno-edukacyjnym, promocyjnym lub społecznym, który został wyemitowany w telewizji oraz przygotowanie merytoryczne i graficzne ulotek lub broszur, 2. Warunek 2: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 spoty lub filmy o długości co najmniej 30 sekund każdy, w tym minimum 1 spot lub film poświęcony tematyce edukacyjnej bądź społecznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł (brutto). 3. Warunek 3: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego zespół osób składający się co najmniej z: a) koordynatora zadania - osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykaże doświadczenie w koordynacji realizacji co najmniej 2 usług, w zakres których wchodziły elementy realizacji spójnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, promocyjnej lub społecznej, która obejmowała łącznie co najmniej: stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii (w tym key visual), produkcję i montaż spotu lub filmu o charakterze informacyjno-edukacyjnym, promocyjnym lub społecznym oraz przygotowanie merytoryczne i graficzne ulotek lub broszur, b) grafika - osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykaże doświadczenie w projektowaniu graficznym materiałów dla co najmniej 2 kampanii informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych lub społecznych. c) copywritera - osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykaże doświadczenie w tworzeniu tekstów reklamowych dla co najmniej 2 kampanii informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych lub społecznych, d) reżysera - osoby, która posiada doświadczenie jako reżyser przy produkcji co najmniej 2 spotów lub filmów o tematyce edukacyjnej bądź społecznej, e) kierownika produkcji - osoba, która posiada doświadczenie jako kierownik produkcji przy produkcji co najmniej 2 spotów lub filmów o tematyce edukacyjnej bądź społecznej. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku (maksymalnie 3) funkcji spośród wymienionych powyżej przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ta osoba spełnia łącznie wymagania w zakresie doświadczenia właściwe dla tych funkcji. II. Dotyczy Zadania 2: 1. Warunek 1: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi w zakresie realizacji spójnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, promocyjnej lub społecznej, która obejmowała łącznie co najmniej stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii (w tym key visual), produkcję i montaż spotu lub filmu o charakterze informacyjno-edukacyjnym, promocyjnym lub społecznym, który został wyemitowany w telewizji oraz przygotowanie merytoryczne i graficzne ulotek lub broszur, 2. Warunek 2: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 spoty lub filmy o długości co najmniej 30 sekund każdy, w tym minimum 1 spot lub film poświęcony tematyce edukacyjnej bądź społecznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł (brutto). 3. Warunek 3: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego zespół osób składający się co najmniej z: a) koordynatora zadania - osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykaże doświadczenie w koordynacji realizacji co najmniej 2 usług, w zakres których wchodziły elementy realizacji spójnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, promocyjnej lub społecznej, która obejmowała łącznie co najmniej: stworzenie koncepcji kreatywnej kampanii (w tym key visual), produkcję i montaż spotu lub filmu o charakterze informacyjno-edukacyjnym, promocyjnym lub społecznym oraz przygotowanie merytoryczne i graficzne ulotek lub broszur, b) grafika - osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykaże doświadczenie w projektowaniu graficznym materiałów dla co najmniej 2 kampanii informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych lub społecznych. c) copywritera - osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykaże doświadczenie w tworzeniu tekstów reklamowych dla co najmniej 2 kampanii informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych lub społecznych, d) reżysera - osoby, która posiada doświadczenie jako reżyser przy produkcji co najmniej 2 spotów lub filmów o tematyce edukacyjnej bądź społecznej, e) kierownika produkcji - osoba, która posiada doświadczenie jako kierownik produkcji przy produkcji co najmniej 2 spotów lub filmów o tematyce edukacyjnej bądź społecznej. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku (maksymalnie 3) funkcji spośród wymienionych powyżej przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ta osoba spełnia łącznie wymagania w zakresie doświadczenia właściwe dla tych funkcji. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od Wykonawców, wskazania w dokumentach składanych przez Wykonawców w postępowaniu na wezwane Zamawiającego, imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób (zgodnie z zapisem pkt .III.5.1) b) ogłoszenia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (dotyczy Warunków 1 i 2), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) Wykaz osób (dotyczy Warunku 3), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, b) Oświadczenia Wykonawcy zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami art. 151a Pzp. Informacje szczegółowe na temat udzielania zaliczek określono we wzorach umów (Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ).

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-05-17, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa polegająca na opracowaniu spójnej koncepcji i przeprowadzeniu kompleksowej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach realizacji projektu „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (nr umowy UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który jest realizowany przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 1 szczegółowo określono w Załączniku nr 2.1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 22140000-3, 22150000-6, 79822000-2, 79822500-7, 79823000-9, 79824000-6, 92111100-3, 92111250-9, 92130000-1, 92211000-3, 92211000-6, 92312210-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2019-12-31

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

30,00

Wstępna koncepcja kampanii informacyjno-edukacyjnej

50,00

Termin realizacji I-go etapu zamówienia (dotyczy broszur)

15,00

Aspekty społeczne

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa polegająca na opracowaniu spójnej koncepcji i przeprowadzeniu kompleksowej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej w ramach realizacji projektu „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” (nr umowy UDA-RPPD.02.05.00-20-0004/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który jest realizowany przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 2 szczegółowo określono w Załączniku nr 2.2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 22140000-3, 22150000-6, 79822000-2, 79822500-7, 79823000-9, 79824000-6, 92111250-9, 92130000-1, 92211000-3, 92211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2021-12-31

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

30,00

Wstępna koncepcja kampanii informacyjno-edukacyjnej

50,00

Termin realizacji I-go etapu zamówienia

15,00

Aspekty społeczne

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 1)

4 - Załącznik nr 2.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zadanie 2)

5 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

6 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń

7 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy (Zadanie 1)

8 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy (Zadanie 2)

9 - Załącznik nr 7 - Wykaz usług

10 - Załącznik nr 8 - Wykaz osób


Data publikacji: 2018-05-09

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin