Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/12/2018

 

 

 

 

Białystok, dnia 13.06.2018 r.

 

KOREKTA INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje, że w informacji z dnia 12.06.2018 r., na skutek omyłki pisarskiej, wskazano nieprawidłową podstawę unieważnienia postępowania tj. art. 93 ust. 4 Pzp . Podstawą prawną unieważnienia ww. postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

 


 

 

Białystok, dnia 12.06.2018 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informację na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania, na podstawie art. 93 ust. 4 Pzp, w Zadaniu 1 i w Zadaniu 2 w przetargu nieograniczonym na utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz na przebudowę centralnej sterylizatorni (nr referencyjny DZP-PN/12/2018). Cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 1 oraz w Zadaniu 2 przewyższa kwotę, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Część

zamówienia

Wykonawca

Cena

najkorzystniejszej oferty

Kwota, którą Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia

Zadanie 1

BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

inż. Bazyl Stepaniuk

ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok

8.093.400,00 zł

6.693.921,68 zł

Zadanie 2

BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

inż. Bazyl Stepaniuk

ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok

2.078.700,00 zł

1.714.428,69 zł

 


 

Białystok, dnia 11.06.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 11.06.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Kosiński, ul. Bitwy Białostockiej 4A/103, 15-103 Białystok

Zadanie 1 - Cena brutto:           9.446.400,00 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

Zadanie 2 – Cena brutto:          2.361.600,00 zł

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

Oferta nr 2:

BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, inż. Bazyl Stepaniuk, ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok

Zadanie 1 - Cena brutto:           8.093.400,00 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Zadanie 2 – Cena brutto:          2.078.700,00 zł

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1       6.693.921,68 zł

Zadanie 2       1.714.428,69 zł

c)    na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 15).

 


 

Białystok, dnia 30.05.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym lub BCO) informuje, że w dniu 29.05.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

2.    Czy przewidują Państwo wizję lokalną pomieszczeń objętych niniejszym postępowaniem? Jeśli nie to proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 04.06.2018 r. godz. 12:00 (zbiórka – Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, budynek „E”- Dyrekcja Administracja, przy tablicy ogłoszeniowej). Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesunięcia oraz wyznaczenia dodatkowych terminów wizji lokalnej. Odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Ad 2.     Patrz wyjaśnienia Ad 1.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. 


 

Białystok, dnia 29.05.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym lub BCO) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) zmienia treść Załącznika nr 5.1 do SIWZ (Dokumentacja projektowa, STWiOR), tj. uzupełnia dokumentację projektową w Załączniku nr 5.1 dotyczącą architektury.

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 5.1 uzupełnienie (patrz Pliki do pobrania poz. nr 14).

 

Ponadto Zamawiającym informuje, że w dniach 28 i 29.05.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Czy zamawiający posiada przedmiary branżowe dotyczące przetargu: Utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz na przebudowę centralnej sterylizatorni? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie gdyż znacznie uprości to przygotowanie oferty.

2.    Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej do szybkiego i bezpiecznego transportu leków cytostatycznych?

3.    Jeśli wymagana jest dostawa instalacji poczty pneumatycznej prosimy o określenie liczby stacji w instalacji oraz średnicy rurociągów.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt III.3 SIWZ, przedmiot zamówienia w zakresie Zadania 1 i Zadania 2 szczegółowo opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ, w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 5.1 i 5.2 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Zamawiający nie udostępnia przedmiarów.

Ad 2.     W przedmiocie zamówienia nie ma instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej.

Ad 3.     Patrz wyjaśnienia Ad 2.

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.


 

Białystok, dnia 25.05.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową

i adaptacją apteki szpitalnej oraz na przebudowę centralnej sterylizatorni

nr referencyjny DZP-PN/12/2018

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 564154-N-2018 z dnia 2018-05-25 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

„Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4: Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.: Infrastruktura ochrony zdrowia.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel.857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913. 

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Dział Zamówień Publicznych.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego. 

Adres: 

Sekretariat Białostockiego Centrum Onkologii, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Budynek E (II piętro).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz na przebudowę centralnej sterylizatorni 

Numer referencyjny: DZP-PN/12/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach utworzenia centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej (Zadanie 1) oraz przebudowy centralnej sterylizatorni (Zadanie 2) w Białostockim Centrum Onkologii, przy ul. Ogrodowej 12. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ, w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Załączniki nr 5.1 i 5.2 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże że: Dotyczy Zadania 1 i Zadania 2: - znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada dodatni wynik finansowy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, Dotyczy Zadania 1: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5.000.000,00 zł. - posiada zdolność kredytową lub środki własne na kwotę minimum 3.000.000,00 zł Dotyczy Zadania 2: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000,00 zł. - posiada zdolność kredytową lub środki własne na kwotę minimum 1.000.000,00 zł W przypadku składania oferty jednocześnie na dwa zadania Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 5.000,000,00 zł. - posiada zdolność kredytową lub środki własne na kwotę minimum 4.000.000,00 zł 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: Dotyczy Zadania 1: 1) że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy, lub przebudowy, lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł (brutto). Dotyczy Zadania 2: 2) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu budowy, lub przebudowy, lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł (brutto). Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: Dotyczy Zadania 1 i Zadania 2: 3) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające wymienione poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - kierownika budowy – 1 osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy. - kierownika robót elektrycznych – 1 osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót elektrycznych, - kierownika robót sanitarnych – 1 osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót sanitarnych. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od Wykonawców, wskazania w dokumentach składanych przez Wykonawców w postępowaniu na wezwane Zamawiającego, imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o doświadczeniu tych osób (zgodnie z zapisem pkt .III.5.1) e) ogłoszenia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dokumenty dotyczące innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, b) oświadczenia Wykonawcy określone w Załączniku nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

a) Zadanie 1: 160.000,00 zł, b) Zadanie 2: 40.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-06-11, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej – budynki 11 i 12 i zagospodarowanie otoczenia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa centralnej sterylizatorni – budynek nr 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 

okres w dniach: 

data rozpoczęcia: 

data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

UWAGA!

Aby prawidłowo otworzyć (wypakować) Załączniki nr 5.1 i 5.2 do SIWZ (umieszczone w Plikach do pobrania) (z uwagi na długie nazwy plików w tych Załącznikach) zaleca po pobraniu:

a)    plików dla Zadania 1 - części 001, 002 i 003 Załącznika nr 5.1, umieścić w jednym folderze, a następnie wypakować bezpośrednio na dysku komputera (np.: C:), należy użyć narzędzia do archiwizowania plików np. „7-Zip”.

b)    pliku dla Zadania 2 - Załącznik nr 5.2 wypakować bezpośrednio na dysku komputera (np.: C:)

 

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dot. art. 25a ust. 1 Pzp

5 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń (składanych na wezwanie)

6 - Załącznik nr 5.1 - Dokumentacja projektowa, STWiOR cz. 001

7 - Załącznik nr 5.1 - Dokumentacja projektowa, STWiOR cz. 002

8 - Załącznik nr 5.1 - Dokumentacja projektowa, STWiOR cz. 003

9 - Załącznik nr 5.2 - Dokumentacja projektowa, STWiOR

10 - Załącznik nr 6 - Wykaz osób

11 - Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

12 - Załącznik nr 8 - Wzór umowy

13 - Załącznik nr 8.1 - Załącznik do wzoru umowy

14 - Załącznik nr 5.1 uzupełnienie

15 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej


Data publikacji: 2018-05-25

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-13

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin