Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/22/2018

 

Białystok, dnia 09.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Parametry

Okres gwarancji

Zadanie 3,

Zestaw do badań i zabiegów endoskopowych

2

Endoelektronik Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Borkowa 12

05-840 Brwinów

41,63

20,00

0

61,63

 

4

Olympus Polska Sp. z o.o.

ul. Suwak 3

02-676 Warszawa

60,00

15,20

20,00

95,20

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Parametry 20% i Okres gwarancji 20%

 


Białystok, dnia 06.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Termin dostawy

Okres gwarancji

Zadanie 2, Rozszerzadła dróg żółciowych

3

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Termin dostawy 20% i Okres gwarancji 20%

 


 

Białystok, dnia 29.10.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Parametry

Okres gwarancji

Zadanie 1, Zestaw endourologiczny

1

BFF MEDFinance

Al. Piłsudskiego 76

90-330 Łódź

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Parametry 20% i Okres gwarancji 20%

 


Białystok, dnia 23.10.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 23.10.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

BFF MEDFinance S.A., Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Zadanie 1:       300.369,56 zł

Oferta nr 2:

Endoelektronik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów

Okres gwarancji: brak deklaracji

Zadanie 3:       469.953,18 zł

Oferta nr 3:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin dostawy: do 28.11.2018 r.

Zadanie 2:          2.342,06 zł

Oferta nr 4:

Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Zadanie 3:       326.101,14 zł

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 – 269.330,00 zł

Zadanie 2 – 4.025,00 zł

Zadanie 3 – 515.000,00 zł

c)     na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej.

 

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej (patrz Pliki do pobrania poz. nr 11).


Białystok, dnia 17.10.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na dzień 23.10.2018 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert – 23.10.2018 r. godz. 11:30.

 

Zamawiający:

1. zmienia zapisy SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp:

a) w pkt IV SIWZ:

Zamiast: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30.11.2018 r.

Powinno być:

Dotyczy Zadań 1 i 3: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 07.12.2018 r.

Dotyczy Zadania 2: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie do 30.11.2018 r.

 

b) w pkt XI.2 SIWZ:

Zamiast: 22.10.2018 r. do godziny 11:00.

Powinno być: 23.10.2018 r. do godziny 11:00.

 

c) w pkt XVI SIWZ

Zamiast: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach umów:

-          dotyczy Zadań 1 i 2: Załącznik nr 4 do SIWZ,

-          dotyczy Zadania 3: Załącznik nr 5 do SIWZ.

Powinno być: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę (w zależności od oferowanego zadania) w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach umów:

-          dotyczy Zadań 1 i 2: Załącznik nr 4 do SIWZ,

-          dotyczy Zadania 3: Załącznik nr 5 do SIWZ.

 

d) w pkt XIX.2 SIWZ:

Zamiast: Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem ochrony danych osobowych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: aandruk@onkologia.bialystok.pl )

Powinno być:  Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem ochrony danych osobowych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iodo@onkologia.bialystok.pl )

 

e) w § 2 ust. 3 Załącznik nr 4 do SIWZ:

Zamiast: Strony ustalają termin wykonania umowy:

             dotyczy Zadania 1: do 30 listopada 2018 r.

             dotyczy Zadania 2: do ……………………… (termin dostawy zadeklarowany w ofercie).

Powinno być:  Strony ustalają termin wykonania umowy:

             dotyczy Zadania 1: do 7 grudnia 2018 r.

             dotyczy Zadania 2: do ……………………… (termin dostawy zadeklarowany w ofercie).

 

f) w § 2 ust. 2 Załącznik nr 4 do SIWZ:

Zamiast: Strony ustalają termin wykonania umowy: do 30 listopada 2018 r.

Powinno być: Strony ustalają termin wykonania umowy: do 7 grudnia 2018 r.

 

g) w pkt 8 Załącznika nr 3 do SIWZ:

Zamiast: Oświadczamy, że zobowiązujemy się do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego, dla oferowanych urządzeń, jednego z dokumentów:

a) Certyfikatu Zgodności lub

b) Deklaracji Zgodności Producenta.

Powinno być: Oświadczamy, że zobowiązujemy się do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego, dla oferowanych urządzeń, jednego z dokumentów określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.), tj:

a) Certyfikatu Zgodności lub

b) Deklaracji Zgodności Producenta.

 

2. zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

a) Miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: Zadanie 1 Część nr 1 i Zadanie 3 Część nr 3 II.2.7)

Zamiast: Koniec: 30/11/2018

Powinno być: Koniec: 07/12/2018

b)Miejsce, w którym znajduje się zmieniana data: IV.2.2).

Zamiast: Data: 22/10/2018, Czas lokalny: 11:00.

Powinno być: Data: 23/10/2018, Czas lokalny: 11:00.

c) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany data: IV.2.7).

Zamiast: Data: 22/10/2018, Czas lokalny: 11:30.

Powinno być: Data: 23/10/2018, Czas lokalny: 11:30.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniach 12, 15 i 16.10.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dot. Załącznika nr 1, Parametry oceniane dotyczące Videokolonoskopu.

Czy Zamawiający określając parametru kolonoskopu-będzie jeszcze wymagał by pole obserwacji wynosiło min. 170 stopni? Pozwala to na zdecydowanie większe możliwości obserwacji podczas badania.

2.    Dot. Załącznika nr 1, Parametry oceniane dotyczące Videokolonoskopu, pkt 16.

Czy Zamawiający określając długość endoskopu- będzie jednocześnie wymagał  by videokolonoskop posiadał regulowaną sztywność sondy wziernikowej? Takie rozwiązanie gwarantuje  operatorowi łatwiejsze przeprowadzenie badań oraz daje mniejsze odczucie bólu pacjentowi.

3.    Dot. Załącznika nr 1, Parametry oceniane dotyczące Videokolonoskopu, pkt 19.

Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowo- by określony kolonoskop posiadał system przekazu sygnał z kamery endoskopowej do procesora obrazu poprzez złącza optyczne? Takie rozwiązanie technologiczne ułatwiają  prace personelowi medycznemu i redukuję możliwość zalania aparatu podczas mycia i dezynfekcji -dotyczy złączy elektrycznych.

4.    Dot. Załącznika nr 1, Parametr oceniany dotyczący systemu archiwizacji, pkt 26.

Czy Zamawiający wyraża zgodę -by program do archiwizacji danych był zainstalowany na powierzonym przez Szpital sprzęcie ( komputer, klawiatura ,monitor i drukarka)?

5.    Dot. Załącznika nr 1, Parametry oceniane dotyczące Zadania 3.

Czy Zamawiający może określić -jakiej wielkości ma być zaoferowany monitor( 24,26,34,”) i w jaki sposób będzie zamontowany?

6.    Dot. Załącznika nr 1, Parametry oceniane dotyczące ssaka endoskopowego, pkt 22.

Czy Zamawiający może doprecyzować informacje o ssaku. Czy ma być to urządzenie niezależne na własnych kółkach czy też ma być usytuowane na wózku lub kolumnie endoskopowej?

7.    Czy Zamawiający może określi w jaki sposób zakupione urządzenia endoskopowe będą umiejscowione. Czy będzie to kolumna w pracowni? Czy też Zamawiający wymaga dostarczenia jednocześnie wózka tak by wszystkie dostarczone urządzenia mogły tam bezpiecznie pracować?

8.    Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 1.12.

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z funkcją barwienia tkanki optyczno-cyfrowo, światłem ksenonowym, z wąskim pasmem światła? Wymagane rozwiązanie oferowane jest przez jednego producenta co ogranicza ilość ofert dla Zamawiającego.

9.    Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny wideogastroskop z obrazowaniem w standardzie HDTV, zgodnym ze standardem oferowanego procesora obrazu?

10.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.6.

Czy Zamawiający dopuści do oceny Wideogastroskop z przetwornikiem CCD a nie tylko CMOS? Wymagane rozwiązanie oferowane jest przez jednego producenta co ogranicza ilość ofert dla Zamawiającego.

11.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.8.

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie posiadające zamiast kompatybilności z trybem BLI i LCI tryby obrazowania: NBI (wąskie pasmo światła) i WLI (światło białe). Tryby BLI i LCI są charakterystyczne dla jednego producenta co ogranicza ilość ofert dla Zamawiającego.

12.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.9.

Czy w przypadku dostarczenia Wideogastroskopu wymagającego modyfikacji myjni (2 szt miniETD2 ), koszt dostosowania konektorów (testera szczelności i adaptera przyłączy kanałów) jest po stronie dostawcy Wideogastroskopu czy Zamawiającego?

13.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.10.

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie do systemu Endobase ma być wykonane po dostawie przez autoryzowany serwis producenta systemu Endobase a koszt ten leży po stronie dostawcy Wideogastroskopu.

14.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.10.

Prosimy o potwierdzenie, że o ile dostawca Wideogastroskopu dysponuje jakimkolwiek dokumentem producenta systemu Endobase potwierdzającym możliwość zrzutu zdjęcia z poziomu przycisku na Wideogastroskopie do systemu Endobase, posiadanego przez Szpital,  powinien je załączyć do oferty. Deklarowana funkcjonalność może znacząco odbiegać od faktycznej.

15.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.11.

Czy dostawca Wideogastroskopu musi także dostarczyć na własny koszt oryginalne przyłącza do szafy EDC-D dla Wideogastroskopu i Wideokolonoskopu o ile zaistnieje taka konieczność? Szafa EDC-D jest wyrobem medycznym co oznacza, że nieautoryzowana modyfikacja tego produktu jest ograniczona prawnie.

16.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.11.

Z uwagi na posiadany przez szpital system zbliżeniowy sczytywania endoskopu do szafy EDC-D prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany endoskop musi posiadać chip RFID do identyfikacji bezdotykowej aparatu. Chip RFID także umożliwia otwarcie szafy osobie uprawnionej i włączenie suszenia i dokumentacji, brak chipu będzie wymagał wyłączenia szafy w trybie EDC-D a tym samym ochrony przed nieuprawnionym dostępem i brak dokumentacji.

17.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.9-3.11.

Z uwagi na posiadany przez zamawiającego system śledzenia „trackingu” endoskopów, system dokumentacji dekontaminacji endoskopów, prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany endoskop będzie musiał być prowadzony w tym systemie. Chodzi o sczytywanie endoskopów przez Endoskan2 (drukarka potwierdzenia wykonania mycia i termodezynfekcji  oraz identyfikacji endoskopu). Ewentualne koszty wykonania i sposób dostosowania do wymogów NFZ procesu dokumentacji dekontaminacji ponosi dostawca Wideogastroskopu a rozwiązanie to musi być opisane w ofercie.

18.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.

Czy oferowany Wideogastroskop ma być kompatybilny z posiadanym przez szpital najnowszym torem wizyjnym HDTV EvisExera obecnie użytkowanym? Funkcjonalność ta pozwoliłaby zamawiającemu na bezpieczne korzystanie z zasobów 2 gabinetów bez konieczności każdorazowego przekładania przyłączy (wspólnej) myjni czy szafy pod kątem innych typów Wideogastroskopów a także korzystania z systemu dokumentacji. 

Przy każdorazowej termodezynfekcji endoskopu obcego należało by wykręcić z myjni 2 przyłącza (konektor testera szczelności i konektor mycia kanałów) przez personel pielęgniarski lub dedykowaną do tej czynności osobę.

Załączamy zdjęcia potencjalnych konektorów do odkręcenia i przykręcenia:

 

Na / z

 

Oraz

Tester szczelności z obecnego na niekompatybilny z posiadanym i użytkowanym torem Evis Exera:

 

 umieszczonego w wewnętrznej górnej części komory myjącej.

19.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny wideokolonoskop z obrazowaniem w standardzie HDTV, zgodnym ze standardem oferowanego procesora obrazu?

20.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.

Prosimy o określenie oczekiwanej długości roboczej Wideokolonoskopu, czy ma to być : 1680 mm czy 1330 mm.

21.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.3.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kątów zginania końcówki wideokolonoskopu : G/D 180/180° i L/P 160/160°?

22.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.5.

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie posiadające zamiast kompatybilności z trybem BLI i LCI tryby obrazowania : NBI (wąskie pasmo światła)  i WLI (światło białe). Tryby BLI i LCI są charakterystyczne dla jednego producenta co ogranicza ilość ofert dla Zamawiającego.

23.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.9-11.

Z uwagi na posiadany przez zamawiającego system śledzenia „trackingu” endoskopów, system dokumentacji dekontaminacji endoskopów, prosimy o potwierdzenie, że endoskop zaoferowany będzie musiał być prowadzony w tym systemie. Chodzi o sczytywanie endoskopów przez Endoskan2 (drukarka potwierdzenia wykonania mycia i termodezynfekcji  oraz identyfikacji endoskopu). Ewentualne koszty wykonania i sposób dostosowania do wymogów NFZ procesu dokumentacji dekontaminacji ponosi dostawca Wideogastroskopu a rozwiązanie to musi być opisane w ofercie.

24.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.11.

Z uwagi na posiadany przez szpital system zbliżeniowy sczytywania endoskopu do szafy EDC-D prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany endoskop musi posiadać chip RFID do identyfikacji bezdotykowej aparatu. Chip RFID także umożliwia otwarcie szafy osobie uprawnionej i włączenie suszenia i dokumentacji, brak chipu będzie wymagał wyłączenia szafy w trybie EDC-D a tym samym ochrony przed nieuprawnionym dostępem i brak dokumentacji.

25.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.9.

Czy w przypadku dostarczenia Wideokolonoskopu wymagającego modyfikacji myjni (2 szt miniETD2 ), koszt dostosowania konektorów (testera szczelności i adaptera przyłączy kanałów) jest po stronie dostawcy Wideogastroskopu czy Zamawiającego?

26.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.10.

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie do systemu Endobase ma być wykonane po dostawie przez autoryzowany serwis producenta systemu Endobase a koszt ten leży po stronie dostawcy Wideokolonoskopu.

27.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.10.

Prosimy o potwierdzenie, że o ile dostawca Wideokolonoskopu dysponuje jakimkolwiek dokumentem producenta systemu Endobase potwierdzającym możliwość zrzutu zdjęcia z poziomu przycisku na Wideokolonoskopie do systemu Endobase, posiadanego przez Szpital,  powinien je załączyć do oferty. Deklarowana funkcjonalność może znacząco odbiegać od faktycznej.

28.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.

Czy oferowany Wideokolonoskop ma być kompatybilny z posiadanym przez szpital najnowszym torem wizyjnym HDTV EvisExera obecnie użytkowanym?

29.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.

Czy oferowany Wideokolonoskop ma posiadać widoczne w końcówce dystalnej 2 czy 3 światłowody? Gradacja jakościowa pozwoli Zamawiającemu porównać produkty o zbliżonych parametrach.

30.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 5.7.

Czy Zamawiający dopuszcza do oceny pompę z regulacją przepływu wielostopniową (np. 9 poziomów)?

31.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 5.7.

Czy Zamawiający oczekuje aby włączanie pompy było także możliwe z poziomu przycisku na endoskopie?

32.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 6.2.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie ssaka bez funkcji przełączania zbiorników? Chodzi o ssak osadzony na wózku endoskopowym, takiego jak obecnie zamawiający używa, ssaka do endoskopii a nie w wersji oddzielnego urządzenia: ssaka uniwersalnego.

33.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 6.3.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie ssaka bez włącznika nożnego? Ilość sterowników nożnych powinna być w pracowni endoskopii zminimalizowana z uwagi na ryzyko kontaminacji.

34.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 6.4.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie ssaka bez: trybu pracy ciągłej i przerywanej (trybu przerywanego nie wykorzystuje się w pracowni endoskopii)? Proponowany ssak do endoskopii posiada płynna regulację siły ssania oraz niski poziom hałasu, tryb pracy ciągły.

35.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 6.5.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie ssaka w wersji kompaktowej (bez kółek) dedykowanej umieszczeniu na wózku endoskopowym?

36.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 6.7.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie ssaka bez włącznika nożnego i przełącznika do wyboru butli?

37.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 7.1.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka endoskopowego z blokadą 2 kół?

38.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 7.4.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka endoskopowego z kółkami samonastawnymi o średnicy 125 mm?

39.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 7.6.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka endoskopowego z zasilaczem separującym, uziemieniem, z 12 wyjściami i wyłącznikiem centralnym?

40.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 7.6.

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wózka z bezpiecznym zasilaczem separującym który stanowi ok 30 % wartości wózka?

41.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 7.8.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z 4 półkami z możliwością regulacji 2 środkowych?

42.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 7.7.

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wózka z możliwością ustawienia wszystkich elementów zestawu z wyłączeniem ew. mobilnego ssaka poz. 6? W przypadku dopuszczenia ssaka endoskopowego kompaktowego także ssaka.

43.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 8.6.

Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie monitora z wyższym współczynnikiem kontrastu np. 1300:1?

44.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 8.8.

Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie monitora z sygnałem wyjścia DVI lub HD-SDI? Funkcja ta czasami używana jest do powielania obrazu (rzadko) ale zwykle sygnał jest wyprowadzany z procesora który posiada kilka aktywnych wyjść.

45.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 9.1 i 9.3.

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z oprogramowaniem także serwera i stacji roboczej : komputer, drukarka, klawiatura itp. i ew. o jakich min. parametrach czy karta przechwytująca obraz ma być : SD czy HD?

46.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 9.2.

Czy o ile wykonawca dostarczy sprzęt współpracujący z posiadanym przez zamawiającego systemem archiwizacji np. Endobase , może połączyć bazy danych aby umożliwić dostęp do danych archiwalnych obu stanowisk pracowni?  

47.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 9.5.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez możliwości wydruku recept i skierowań?

48.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 9.7.

Czy Zamawiający oczekuje aby w gabinecie opisowym lekarza był dostęp do obu stanowisk (torów wizyjnych) umieszczonych w docelowo 2 pracowniach oraz danych archiwalnych pacjentów?

49.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 9.7.

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu z możliwością rejestracji tylko zdjęć czy Zdjęć i Video?

50.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 9.7.

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu archiwizacji i funkcjonalnego podłączenia posiadanych przez szpital torów wizyjnych EvisExera II i /lub EvisExera III także do nowo dostarczonego systemu archiwizacji  aby rejestrować zdjęcia bezpośrednio przy pomocy przycisków na głowicy posiadanych endoskopów?

51.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z endoskopami 1 zestawu testera szczelności do mycia wstępnego endoskopów o ile posiadany przez szpital okaże się niekompatybilny?

52.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.2.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe: 2xHD-SDI i 1xDVI-D oraz wyjścia analogowe 1xCOMP i 1xY/C?

53.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.3 i 2.4.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik z 2 portami USB w tym jeden port na panelu przednim?

54.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.5.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery z wbudowanym (zintegrowanym ) źródłem światła typu LED – 4 diodowym, którego regulacja i poziom natężenia światła  obsługiwana i wyświetlana jest na ekranie sterownika, co pozwala na ograniczenie miejsca na bloku operacyjnym, zmniejszenie kosztów serwisowych i większą ergonomię pracy?

55.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.8.

Czy Zamawiający w przypadku sterownika kamery z ekranem dotykowym, który do pełnej obsługi nie wymaga dodatkowej klawiatury, dopuści zaoferowanie takiego sterownika bez klawiatury? Rozwiązanie takie wpłynie na ograniczenie ilości sprzętów na bloku operacyjnym – co potencjalnie obniży koszty serwisu, zwiększy ergonomie pracy, a także obniży pobór mocy.

56.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.10.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik z 3 poziomami  zoomu cyfrowego?

57.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.11.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez funkcji manualnej zmiany poziomu intensywności światła przez użytkownika w oferowanym źródle światła LED bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery?

58.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.15.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery z funkcją zapisu zdjęć  w pamięci typu PenDrive bezpośrednio z podłączonej do sterownika kamery? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie sterownika kamery wraz z zewnętrzną nagrywarką, umożliwiającą nagrywania filmów?

59.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.17 i 2.18.

Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany przez  zastosowanie fizycznego filtru w źródle światła (wersja 2) jest najskuteczniejszą metodą uwidaczniania podśluzówkowych naczyń krwionośnych, co zostało potwierdzone wieloma badaniami klinicznymi . W związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na filtr cyfrowo optyczny służący do różnicowania struktur tkankowych i unczynienia?

60.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 2.19.

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wykorzystania trybów obrazowania niezależne od wykorzystywanego źródła światła? Źródło światła z filtrem optycznym blokującym pasmo czerwone w widmie światła białego jest konieczne dla diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej. Technologia ta jest poparta wieloma badaniami klinicznymi.

61.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 3.

Czy zamawiający dopuści głowicę kamery o następujących parametrach:

1.Głowica kamery HDTV, typ urologiczny, katowy..  Ultralekka - 60 g bez przewodu. Kompatybilna zobrazowaniem w waskim pasmie swiatła. Trzy, dowolnie programowalne przyciski funkcyjne do obsługi procesoraobrazu, na przewodzie. Przewód transmisyjny o długosci 4 m. Mozliwosc orientacji przetwornika CCD oraz regulacjaostrosci za pomoca dwóch oddzielnych pierscieni. W pełni zamaczalna w srodku dezynfekcyjnym. Kompatybilna zeprocesem sterylizacji niskotemperaturowej: sterylizacja gazowa, plazmowa Sterrad 50/100S/200/NX.

62.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 4.3.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery wraz z zintegrowanym źródłem światła LED z czterema diodami o żywotności 10 000 godz?

63.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 4.4-4.7.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje sterownik kamery z dotykowym panelem czołowym wraz ze zintegrowanym źródłem światła LED pozwalający na  sterowanie natężeniem światła poprzez przyciski  na panelu sterownika i  graficzne wyświetlanie poziomu natężenia światła na sterowniku kamery?

64.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 6.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania cystoskop diagnostyczny

1.Optyka cystoskopowa, kąt patrzenia 30st, długość robocza 280 mm, średnica zewnętrzna 4 mm, kontener do sterylizacji w zestawie

2.Płaszcz cystoskopu 17 Fr z obturatorem, nierozbieralne kraniki

3.Mostek łączący optykę z płaszczem

6.Światłowód, długość 3 m, średnica zewnętrzna 5,3 mm, średnica wiązki światłowodowej 2,8 mm

7.kontener z tworzywa na instrumenty

65.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 7.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania cystoskop 22,5 FR o następujących parametrach:

Cystoskop zabiegowy 22,5 Fr

Optyka, kąt patrzenia 30st, długość robocza 280 mm, średnica zewnętrzna 4 mm, kontener do sterylizacji w zestawie

Światłowód, długość 3 m, średnica zewnętrzna 5,3 mm, średnica wiązki światłowodowej 2,8 mm

Płaszcz cystoskopu 22,5 Fr z obturatorem, nierozbieralne kraniki

Mostek do cystoskopu, dwudrogowy

Szczypce chwytające, nierozbieralne, rozmiar 7 Fr, długość 330 mm, giętkie

Szczypce biopsyjne, nierozbieralne, rozmiar 7 Fr, długość 330 mm, giętkie

Kontener do sterylizacji i przechowywania o wymiarach 478 x 68 x 224 mm z pokrywą

66.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 8.

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który resektoskop bipolarny obrotowy o następujących parametrach:

1.Optyka - kąt patrzenia 30st, średnica zewnętrzna 4 mm, pin zatrzaskowy, kompatybilność optyki z elektrodą oznaczona kodem kolorystycznym, perforowana rurka ochronna o długości 305 mm w zestawie

Pojemnik do sterylizacji optyki, z przeźroczystą pokrywą

2.Światłowód, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m

3.Element pracujący bipolarny do resektoskopu, aktywny. Uchwyty na palce wykonane z tworzywa sztucznego. Uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty, obrotowy dla kciuka. Demontaż elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku

Przewód bipolarny do elementu pracującego,

4.Płaszcz wewnętrzny 24 Fr z obturatorem - zakończenie płaszcza – końcówka ceramiczna, kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym, możliwość pracy płaszcza jako resektoskopu 24 Fr z portem irygacyjnym

5 Płaszcz zewnętrzny - obwód zewnętrzny 27 Fr, ilość zaworów 2, obrotowy, kraniki bezobsługowe - nierozbieralne. Kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym

6.Port irygacyjny do płaszcza resektoskopu 24 Fr , 2 nierozbieralne zawory – 2 szt.

7.Strzykawka urologiczna, pojemność 150 ml, połączenie sztywne. Sterylizacja autoklaw, ETO

8. Elektroda pętlowa sterylna- 12 szt/op

9.Elektroda igłowa zagieta pod kątem 90 st, sterylna-12 szt/op

10.ewakuator ELLIK

10.Pojemnik do sterylizacji resektoskopu, z przeźroczystą pokrywą. Silikonowe uchwyty podtrzymujące optykę, płaszcze resektoskopu, element roboczy

67.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 10.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw rozszerzadeł o rozmiarach od 9-28 Fr?

68.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 11.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania uretrotom optyczny o następujących parametrach:

1.Optyka  kąt patrzenia12°, śr. 4 mm, autoklawowalna, kompatybilna z oferowanym uretrotomem

2.Element pracujący uretrotomu

3.Płaszcz uretrotomu typu , rozmiar 22 Fr., wyposażony w 2 przyłącza Luer-Lock z kranikami , kanał roboczy

4.Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu

5.Nóż zimny do uretrotomu typu (12 szt.), ostrze półokrągłe.

6.Tuba do sterylizacji o przechowywania noży.

7.Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 2,8 mm, długość 300 cm.

8. Kontener na instrumenty.

69.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 12.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania uretrotom OTIS o następujących parametrach:

1) Uretrotom ślepy, typu OTIS. Zakres pracy 15-45 Fr. W zestawie 3 końcówki dystalne (stożkowa, wygięta z kulką i okrągła) oraz 2 noże

2)Nóż zamienny do uretrotomu typu OTIS(12 szt.).

3)Tuba do sterylizacji o przechowywania noży.

4)Kontener na instrumenty

70.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1.

Czy w przypadku gdy wykonawca nie jest firmą leasingową czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności podania kosztów finansowania?

71.  Dot. SIWZ Zadanie 1 i 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elementów wyposażenia medycznego, którą są wyrobami niemedycznymi (stawka VAT 23%) takich jak np. system archiwizacji badań, akcesoria do wózka itp., bez dokumentów dopuszczających?

72.  Dot. Załącznika nr 2, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

73.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 1.1.

Czy Zamawiający  dopuści do przetargu –procesor,  w którym komunikaty pojawiają się w postaci  ikon graficznych  oraz komunikatów w języku angielskim z instrukcją w języku polskim oraz pakietem szkoleń?

74.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 1.2.

Czy Zamawiający  dopuści procesor w którym możliwe jest użycie  znaków znanych jako alfabet łaciński?

75.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 4.3.

Czy Zamawiający dopuści endoskop o następujących  parametrach zgięcia końcówki endoskopu t.j. G:180 stopni ; D:180 stopni; P:160 stopni P:160 stopni? Parametry te to standardowy zakres pracy kocówki skrętnej kolonoskopu.

76.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 5.3.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze wskaźnikiem manualnym wskazującym aktualną moc pompy?

77.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.10 i 4.10.

Czy Zamawiający dopuści możliwość innej formy  archiwizacji zdjęć (inny program do archiwizacji) niż Endobase lub przenośna pamięć USB.

78.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 3.11 i 4.11.

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie związane z nabyciem nowej (do przechowywania aparatów firmy FujiFilm) szafy bądź we własnym zakresie dostarczy warunki do przechowywania aparatów w posiadanej przez siebie szafie EDC firmy Olympus ?

79.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 7.3.

Czy Zamawiający dopuści listwę zasilającą?

80.  Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 3, pkt 9.7.

Czy Zamawiający dopuści możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio do programu przy pomocy przycisków zdalnego sterowania na głowicy wideo-endoskopów oferowanych oraz rozwiązanie alternatywne w postaci przycisku nożnego dla innych endoskopów posiadanych przez pracownię?

81.  Dot. Załącznika nr 2, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość czasu reakcji serwisu  w dni robocze do max. 48 godzin( od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

82.  W nawiązaniu do konieczności złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej prosimy o wskazanie maksymalnego rozmiaru wiadomości wraz z załącznikami jakie przyjmuje Zamawiający.

83.  W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi) dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy?

84.  Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów).

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu,         zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do            rozwiązania Umowy”

85.  Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów).

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1.  Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX  dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

86.  Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów).

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1.  Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2.  Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3.  Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

87.  Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów).

6W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

     1) ustnie:

     a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

     b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

     2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

     3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

     1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

     2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

     3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

88.  Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów).

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

 „Klauzula ochrony danych osobowych

     Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe             umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

a)  zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

b)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;

c)  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f)  Rozporządzenia (EU) 2016/679;

d)  jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). 

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx. 

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny,        przez wyznaczony personel.

89.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania również asortyment niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (np. wózek aparaturowy), który to nie będzie posiadał dokumentów określonych w ww. ustawie i w związku z powyższym Zamawiający nie będzie wymagał w tym zakresie oświadczenia wskazanego w pkt. 10 ppkt. a)-c)  załącznika nr 3 do SIWZ.

90.  Dot. Załącznika nr 1.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację kolumny „Deklaracja parametru” w tabeli Parametrów ocenianych w załączniku nr 1 do SIWZ dot. pkt. 2b),  poprzez nadanie jej brzmienia: „Deklaracja parametru: Tak albo Nie/wskazać oferowany parametr (wypełnia Wykonawca)”. W niektórych punktach ww. tabeli (np. pkt. 6, 8, 9) Wykonawca nie będzie w stanie wpisać „TAK” lub „Nie”, ponieważ Zamawiający oczekuje wskazania konkretnego przedziału lub wartości.

91.  Dot. Załącznika nr 2, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 2.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie okresu zapewnienia dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń  przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min. 8 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

92.  Dot. Załącznika nr 2, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 4.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu w dni robocze wskazanego w pkt. IV.4. Warunki gwarancji i serwisu załącznik nr 2 do SIWZ do max. 48 godzin.

93.  Dot. Załącznika nr 2, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 4.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów zawartych w pkt. IV.4. Warunki gwarancji i serwisu załącznik nr 2 do SIWZ poprzez potwierdzenie, iż czas reakcji serwisu liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie faxowej nr _________________, z tym zastrzeżeniem, że fax, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

94.  Dot. Załącznika nr 2, Warunki gwarancji i serwisu, pkt 5.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy, o którym mowa w pkt. IV.5. Warunki gwarancji i serwisu załącznika nr 2 do SIWZ z odpowiednio max. 5 dni roboczych do max. 10 dni roboczych oraz z max. 12 dni roboczych do max. 15 dni roboczych.

95.  Dot. zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 1 pkt 4.

Prosimy o zmianę terminu dostawy przedmiotu zamówienia poprzez określenie go w dniach licząc od dnia podpisania umowy. Pozostawienie obecnego terminu w postaci konkretnej daty (30 listopada 2018 r. w przypadku zadań 1 i 3 oraz 26.11.2018 r., 28.11.2018 r. bądź 30.11.2018 r. w przypadku zadania 2) powoduje ryzyko niedotrzymania terminowej dostawy np. w przypadku przedłużenia się procedury wyłonienia Wykonawcy, a co za tym idzie narażenie się Wykonawcy na kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu. Proponujemy termin 45 dni od dnia podpisania umowy dla zadań 1 i 3 oraz odpowiednio 41, 43 i 45 dni dla zadania 3. W związku z powyższym prosimy o odpowiednią zmianę zapisów zawartych w pkt IV SIWZ, pkt. XIII lit. b) ad. 2 SIWZ, pkt. 4 załącznika nr 1, §2 ust. 3 tiret pierwszy załącznika nr 4, §2 ust. 2 załącznika nr 5.

96.  Dot. Załącznika nr 4 (Wzór umowy) § 7 ust. 2.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na modyfikację §7 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku, gdy Dostawca opóźni się z terminem wykonania umowy w zakresie danego zadania, o którym mowa w § 2 Odbiorcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,3 % wartości ceny umownej brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia”.

97.  Dot. Załącznika nr 4 (Wzór umowy) § 7 ust. 3.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na modyfikację §7 ust. 3 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: „Przy odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca odstąpi od umowy bez winy Odbiorcy, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej danej części umowy, w zakresie której odstępuje”.

98.  Dot. Załącznika nr 4 (Wzór umowy) § 7 ust. 4.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na modyfikację §7 ust. 4 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: „Za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej części umowy, której opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia”.

99.  Dot. pytań 96-98.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytania nr 15-17 (dotyczy pytań 96-98 dopisek BCO) prosimy o modyfikację zapisów §5 ust. 1 poprze nadanie mu brzmienia: „1.Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy (wraz z podatkiem VAT):

W zakresie zadania 1 na kwotę brutto …………………………………. zł (słownie: ……………………………………… zł).

W zakresie zadania 2 na kwotę brutto …………………………………. zł (słownie: ……………………………………… zł),

Co stanowi łączną kwotę brutto …………………….. zł (słownie: …………………zł).”

100.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) § 7 ust. 2-4.

Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar określonych w §7 ust. 2-4  wzorów umów odpowiednio do 0,1%, 5% oraz 0,05%.

101.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów).

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzorów umów  kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §7 ust. 3.

102.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) § 5 ust. 12.

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu §5 ust. 12 załącznika nr 4 i 5 poprzez odwołanie się do prawidłowego ustępu w obu umowach.

103.     Dot. Załącznika nr 4 (Wzór umowy) § 5 ust. 14.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §5 ustęp 14 załącznika nr 4  na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy”.

104.     Dot. Załącznika nr 5 (Wzór umowy) § 5 ust. 3.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §5 ustęp 3 załącznika nr 5  na następujący: „Zapłata za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Odbiorcy kompletu dokumentów tj. prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokołu odbioru końcowego, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.”

105.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) § 7 ust. 2 i 4.

Prosimy o zmianę kar umownych zawartych w §7 ust. 2 i 4 w załączniku nr 4 i 5 i naliczanie ich za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

106.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) § 7.

Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu do §7 wzorów umów ustępu o następującej treści: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

107.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) §3 ust. 2.

Prosimy o wykreślenie zapisów wskazanych w §3 ust 2. załącznika nr 4 i 5. Należy wskazać, że przedmiotowe postanowienia w sposób niejasny i nieprecyzyjny określają kryteria uprawniające Zamawiającego do rozwiązania umowy, nałożenia obowiązku naprawienia szkody oraz obowiązku dostawy urządzeń o parametrach zgodnych z ofertą i SIWZ. Już najmniejsze uchybienie względem parametrów określonych w ofercie i SIWZ, nawet niemające znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania dostarczanych urządzeń mogłoby mieć daleko posunięte konsekwencje dla stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony. W ocenie Wykonawcy uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji i rękojmi w wystarczający sposób zabezpieczają interes Zamawiającego.

108.     Dot. pytania 107.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów §3 ust. 2 załącznika nr 4 i 5 poprzez usunięcie słów: „może skutkować rozwiązaniem umowy”. Niniejsze rozwiązanie pozwoli wyeliminować znaczą niepewność co do istnienia stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Stronami, które wprowadzają postanowienia zawarte w §3 ust. 2 załacznika nr 4 i 5 obowiązujące w obecnym brzmieniu.

109.     Dot. pytań 107 i 108.

W przypadku braku zgody na rozwiązania przyjęte w pkt 26 i 27 prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §3 ust. 2 załącznika nr 4 i 5 poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 14 dniowego terminu na realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia.

110.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) §3 ust 3.

Prosimy o wykreślenie z §3 ust. 3 załącznika 4 i 5 określenia „oraz własnym staraniem” jako określenia nieprecyzyjnego.

111.     Dot. pytania 110.

W razie braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie przez Zamawiającego czy poprzez sformułowanie „własnym staraniem” Zamawiający rozumie dokonanie dostawy osobiście przez Wykonawcę. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza dokonanie dostawy za pomocą osób trzecich, w tym podwykonawców.

112.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) §4 ust 5.

Prosimy o wykreślenie przez Zamawiającego zapisów zawartch w §4 ust. 5 załącznika nr 4 i 5. Należy wskazać, że niniejszy zapis wprowadza bardzo szeroki zakres odpowiedzialności Wykonawcy, obejmujący także wadliwe działanie samego Zamawiającego, który to zapis prowadzi do istotnego zachwiania równowagi Stron umowy.

113.     Dot. pytania 112.

W razie braku zgody na powyższe prosimy o zmianę brzmienia zapisów zawartych w §4 ust. 5 załącznika nr 4 i 5 w następujący sposób: „Jeżeli z powodu wad, powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniach przed ich wydaniem Zamawiającemu, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada urządzeń, Dostawca poniesie uzasadnione koszty związane z naprawieniem szkody.”

114.     Dot. Załącznika nr 4 (Wzór umowy) § 5 ust. 2 zd. 2.

Prosimy o zmianę zapisu zawartego w §5 ust 2 zd. 2 poprzez nadanie mu brzmienia: „Wynagrodzenie Dostawcy określone w § 5 ust. 1 nie podlega waloryzacji, z wyłączeniem przypadków, gdy waloryzację wynagrodzenia przewidują przepisy ustawy”. Wskazać należy, że całkowite umowne wyłączenie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy zostało uznane za niedopuszczalne przez KIO w wyroku z 15 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 145/18, KIO 173/18, gdzie KIO stwierdza: „za nieuprawnione należy uznać takie ukształtowanie stosunku, które nie pozwala profesjonalnemu wykonawcy działającemu z należytą starannością na skalkulowanie ryzyk związanych z realizacją umowy oraz wyłącza możliwość sądowej oceny, czy dane nadzwyczajne sytuacje zaistniały, a także, czy i w jakim stopniu miały znaczenie dla prawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Nie można bowiem przerzucać na jedną stronę umowy ciężaru poniesienia konsekwencji zaistnienia sytuacji, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć. Wyłączenie z góry dopuszczalności sądowej modyfikacji treści stosunku prawnego przez Zamawiającego w okolicznościach przedmiotowej sprawy stanowi nadużycie jego pozycji.”

115.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) §7 ust. 6.

Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 7 ust. 6 wzorów umów rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

116.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów) §9 ust. 1.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do §9 ust. 1 wzorów umów poniższych zapisów:

     h) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

     i) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

     j) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

     k) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

     l) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

     ł) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

     m) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

117.     Dot. Załączników nr 4 i 5 (Wzory umów).

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

118.     Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

119.     Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

120.     Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

121.     Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1, pkt 5.

Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy (poz.5) jest wyrobem modułowym, składającym się modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) oraz modułów wyposażenia wózka nie podlegających ustawie o wyrobach medycznych i nie objętych deklaracją zgodności, Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia deklaracji zgodności na elementy wyposażenia zestawu nie podlegające ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) ?

122.     Dot. Załącznika nr 2, Zadanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie tac drucianych na instrumenty, spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego, nie podlegających ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) ?

123.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 14.12.2018 r.?

 

 

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

 

Ad 1.     Dotyczy III.4.2. z Załącznika nr 2 do SIWZ: Tak, Zamawiający wymaga.

Ad 2.     Tak, Zamawiający wymaga regulowanej sztywności (patrz Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 3 pkt 4.4).

Ad 3.     Dotyczy III.4. z Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 4.     Dotyczy III.9. z Załącznika nr 2 do SIWZ: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 5.     Monitor do archiwizacji: min. 21”, będzie umieszczony na biurku. Monitor do procesora: min. 24”, stojący na wózku endoskopowym (informacja zawarta w Załączniku nr 2 do SIWZ).

Ad 6.     Zamawiający wymaga usytuowania ssaka na wózku (dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, Zadanie 3 pkt 6).

Ad 7.     Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wózka (dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, Zadanie 3).

Ad 8.     Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 9.     Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 10.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 11.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 12.   Koszty dostosowania konektorów są po stronie dostawcy Wideogastroskopu.

Ad 13.   Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 14.   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 15.   Tak.

Ad 16.   Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 17.   Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 18.   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 19.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 20.   Oczekiwana długość robocza Wideokolonoskopu jest parametrem podlegającym ocenie, zgodnie z Załącznikem nr 1 do SIWZ, pkt 2 b) ppkt 16.

Ad 21.   Tak.

Ad 22.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 23.   Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 24.   Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 25.   Koszty dostosowania konektorów są po stronie dostawcy Wideokolonoskopu.

Ad 26.   Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 27.   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 28.   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 29.   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad 30.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 31.   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Ad 32.   Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Ad 33.   Tak.

Ad 34.   Tak.

Ad 35.   Tak.

Ad 36.   Tak.

Ad 37.   Tak.

Ad 38.   Tak.

Ad 39.   Tak.

Ad 40.   Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia wózka z bezpiecznym zasilaczem separującym.

Ad 41.   Tak.

Ad 42.   Tak.

Ad 43.   Tak.

Ad 44.   Tak.

Ad 45.   Zamawiający wymaga dostarczenia stacji roboczej (komputer, monitor, drukarka, klawiatura). Karta przechwytująca obraz ma być HD.

Ad 46.   Tak, Zamawiający wymaga połączenia baz danych.

Ad 47.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 48.   Tak.

Ad 49.   Zamawiający wymaga dostarczenia systemu z możliwością rejestracji zdjęć i video.

Ad 50.   Tak.

Ad 51.   Tak.

Ad 52.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 53.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 54.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 55.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 56.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 57.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 58.   Zamawiający dopuszcza sterownik kamery wraz z zewnętrzną nagrywarką, umożliwiającą nagrywanie filmów.

Ad 59.   Zamawiający dopuszcza filtr cyfrowo optyczny w źródle światła do realizacji trybów wizualizacji opisanych w pkt 2.17 i 2.18 (Zadanie 1, Załącznik nr 2 do SIWZ).

Ad 60.   Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania trybów obrazowania w połączeniu z oferowanym źródłem światła bez możliwości wykorzystania trybów z innymi źródłami światła.

Ad 61.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 62.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 63.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 64.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 65.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 66.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 67.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 68.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 69.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 70.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 71.   Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 72.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 73.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 74.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 75.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 76.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 77.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 78.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 79.   Zamawiający wymaga listwy z wyłącznikiem i uziemieniem.

Ad 80.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 81.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 82.   Zamawiający zaleca, aby wiadomość nie przekraczała 50 MB.

Ad 83.   Tak, taka umowa zostanie zawarta. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wzór Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Patrz pliki do pobrania pozycja 7.

Ad 84.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 85.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 86.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 87.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 88.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 89.   Tak, Zamawiający dopuszcza

Ad 90.   Zamawiający zmienia kolumnę „Deklaracja parametru” w tabeli parametrów ocenianych w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 2 b), która otrzymuje brzmienie Tak albo Nie / Wskazać oferowany parametr (wypełnia Wykonawca).

Ad 91.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 92.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 93.   Zamawiający wyraża zgodę.

Ad 94.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 95.   Zamawiający zmienił termin dostawy w Zadaniach 1 i 3. Patrz pkt 1.a) zmian SIWZ.

Ad 96.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 97.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 98.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 99.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 100.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 101.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 102.   Zamawiający dokonuje zmiany w § 5 ust. 12 w Załączniku nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Poszczególne raty będą uiszczane zgodnie z harmonogramem spłat ratalnych, na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy nr ………………………………………… w terminie wskazanym w ust. 11 niniejszego paragrafu

Ad 103.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 104.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 105.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 106.   Zamawiający dodaje w Załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ (wzory umów) § 7 ust. 7 w brzmieniu: Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

Ad 107.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 108.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 109.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 110.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 111.   Własnym staraniem oznacza zarówno osobiście, jak też i za pośrednictwem osób trzecich (podwykonawców).

Ad 112.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 113.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 114.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 115.   Tak, Zamawiający potwierdza.

Ad 116.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 117.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 118.   Szpital Zamawiającego posiada 192 łóżka, w tym 4 łóżka zakontraktowane przez NFZ. Reszta łóżek jest zakontraktowana w ramach kontraktów oddziałów szpitala.

Ad 119.   W aktywach w bilansie, o którym mowa w wyjaśnieniach na zapytania Ad. 121 wykazany jest cały majątek Zamawiającego.

Ad 120.   Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: rachunek zysków i strat, bilans wg stanu na dzień 31.12.2016, bilans na dzień 31.12.2017. Patrz pliki do pobrania pozycja 8.

Ad 121.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 122.   Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad 123.   Zamawiający zmienił termin dostawy w Zadaniach 1 i 3. Patrz pkt 1.a) zmian SIWZ.

 

 

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zamawiający zamieszcza Załączniki nr 1 i 3 zmienione do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 9 i 10). Zamieszczone załączniki uwzględniają zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz zastępują odpowiednie Załączniki nr 1 i 3 do SIWZ.

 

 


Białystok, dnia 11.10.2018 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia zapisy SIWZ.

1.     W pkt VI.4.g) SIWZ dodaje zdania w brzmieniu: W przypadku braku w dostarczonych opisach lub materiałach, o których mowa powyżej, potwierdzenia określonego parametru technicznego, Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie Wykonawcy złożone na Załączniku nr 3 („Oświadczenia Wykonawcy”), iż Wykonawca zapoznał się z SIWZ i nie wnosi do niej zastrzeżeń, tj. również akceptuje i potwierdza wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do weryfikacji parametrów technicznych urządzeń zaproponowanych w ofercie.

2.     W Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt I.8.5), 6) i 7) zmienia się ilość elektrod:

Zamiast: 6 szt.

Powinno być: 12 szt.

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


 

 

 

Białystok, dnia 09.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę urządzeń medycznych

nr referencyjny DZP-PN/22/2018

Ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438514-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Urządzenia medyczne

2018/S 194-438514, Ogłoszenie o zamówieniu, Dostawy.

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)   Nazwa i adresy:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych,

E-mail: bco@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2)   Wspólne zamówienie

I.3)   Komunikacja: Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem (URL): www.onkologia.bialystok.pl .

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, Białystok, 15-027, Polska, Kod NUTS: PL841,

Osoba do kontaktów:

Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, Elżbieta Boguska, Magdalena Dziamecka

E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl , Tel.: +48 856646708, Faks: +48 857435913,

Adresy internetowe: Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

I.4)   Rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego.

I.5)   Główny przedmiot działalności: Zdrowie.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)   Nazwa: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych. Numer referencyjny: DZP-PN/22/2018.

II.1.2)   Główny kod CPV: 33100000

II.1.3)   Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.4)   Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, wyprodukowanych w 2018 roku, w trzech zadaniach stanowiących części zamówienia, tj.:

1) Zadanie 1: Zestaw endourologiczny.

2) Zadanie 2: Rozszerzadła dróg żółciowych.

3) Zadanie 3: Zestaw do badań i zabiegów endoskopowych.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)   Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)   Informacje o częściach:

To zamówienie podzielone jest na części: tak.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

II.2)  Opis:

II.2.1)

II.2.4)

Część

nr

Nazwa

Opis zamówienia

(Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany

w Załączniku nr 2 do SIWZ)

1

Zadanie 1

Zestaw endourologiczny

2

Zadanie 2

Rozszerzadła dróg żółciowych

3

Zadanie 3

Zestaw do badań i zabiegów endoskopowych

 

II.2.2)   Dodatkowy kod lub kody CPV: 33100000.

II.2.3)   Miejsce świadczenia usług: Kod NUTS: PL841. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

II.2.5)   Kryteria udzielenia zamówienia:

Kryteria określone poniżej:

a)   dotyczy Zadań 1 i 3:

Kryterium jakości: Parametry –  Waga: 20

Kryterium jakości: Gwarancja –  Waga: 20

oraz

Cena – Waga: 60

b)   dotyczy Zadania 2:

Kryterium jakości: Termin dostawy – Waga: 20

Kryterium jakości: Gwarancja –  Waga: 20

oraz

Cena – Waga: 60

II.2.6)   Szacunkowa wartość

II.2.7)   Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Koniec: 30/11/2018. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie.

II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

II.2.11)   Informacje o opcjach: Opcje: nie

II.2.12)   Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)   Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

II.2.14)   Informacje dodatkowe:

Dotyczy Zadania 3: Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)     Warunki udziału

III.1.1)  Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)  Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5)  Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)     Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)  Warunki realizacji umowy: Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 4 i 5 do SIWZ.

III.2.3)  Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)      Opis

IV.1.1)  Rodzaj procedury:

Procedura otwarta

IV.1.3)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)  Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)  Informacje na temat aukcji elektronicznej

VI.8)      Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie.

IV.2)      Informacje administracyjne

IV.2.1)  Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/10/2018, Czas lokalny: 11:00.

IV.2.3)  Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

IV.2.6)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)  Warunki otwarcia ofert

Data: 22/10/2018, Czas lokalny: 11:30.

Miejsce: Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, Budynek C.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)      Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.

VI.2)      Informacje na temat procesów elektronicznych: Stosowane będą płatności elektroniczne.

VI.3)      Informacje dodatkowe:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Pzp,

b) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

3. Wykonawca, aktualny na dzień składania ofert JEDZ, musi przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej BCO informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa powyżej jest wymagane, Zamawiający udostępni wzór oświadczenia na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

e) dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

f) oświadczeń Wykonawcy (poza wymienionymi w pkt c) i d)) zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ,

g) opisów lub innych podobnych materiałów dotyczących oferowanych urządzeń (np. firmowych materiałów i informacji z parametrami technicznymi, kart katalogowych, folderów, ulotek itp.), przetłumaczonych na język polski, pochodzących od producenta lub dystrybutora urządzeń.

6. Wymagane wadia:

a) Zadanie 1: 2.600,00 PLN,

b) Zadanie 2: 50,00 PLN.

c) Zadania 3: 4.800,00 zł.

7. Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert):60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp).

VI.4)      Procedury odwoławcze

VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)  Składanie odwołań

VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza,

ul. Postępu 17 A, Warszawa, 02-676, Polska,

Tel.: +48 224587801, Faks: +48 224587800, E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)      Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 05/10/2018.

 

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń

5 - Załącznik nr 4 - Wzór umowy - dot. Zadań 1 i 2

6 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy - dot. Zadania 3

7 - Wzór Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

8 - Rachunek zysków i strat oraz bilanse

9 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy zmieniony

10 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń zmieniony

11 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej


Data publikacji: 2018-10-09

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-09

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin