Strona główna | O nas | Kontakt  
     

Zamówienia publiczne

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Adam Piszczatowski

tel. 85 6646708

«« Powrót  

DZP-PN/27/2018

 

Białystok, dnia 21.11.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.

 

Nazwa,

Opis zamówienia

Nr

oferty

Wykonawca

Przyznane punkty

Wybór

Kryteria

Razem

Cena

Gwarancja

Termin dostawy

Zadanie 1,

System do realizacji procedur radioterapeutycznych w wykorzystaniem metod typu gating na wstrzymanym oddechu

2

Elekta spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Inflancka 4C bud. D

00-189 Warszawa

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 2,

Aparat USG

1

MS-Medical

Sławomir Mika

ul. Gałeczki 54

41-500 Chorzów

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Zadanie 3,

Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z wyposażeniem

3

Elektro Med.

Grzegorz Pałkowski

ul. Zabierzowska 11

32-005 Niepołomice

60,00

20,00

20,00

100,00

oferta

najkorzystniejsza

Uzasadnienie wyboru

Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami:

Cena – 60%, Gwarancja– 20% i Termin dostawy– 20%

 


 

Białystok, dnia 16.11.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym), na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:

a)    do dnia 16.11.2018 r. do godz. 11:00, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

MS-Medical Mika Sławomir,

ul. Gałeczki 54, 41-500 Chorzów

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin dostawy: do 5 grudnia 2018 r.

Zadanie 2:      99.900,00 zł

Oferta nr 2:

Elekta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Inflancka 4C bud. D, 00-189 Warszawa

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin dostawy: do 12 grudnia 2018 r.

Zadanie 1:     773.550,00 zł

Oferta nr 3:

Elektro Med Grzegorz Pałkowski,

ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice

Okres gwarancji: 24 miesiące

Termin dostawy: do 10 grudnia 2018 r.

Zadanie 3:     121.900,00 zł

b)    Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 – 783.884,00 zł

Zadanie 2 – 100.000,00 zł

Zadanie 3 – 122.000,00 zł

 


 

Białystok, dnia 15.11.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia zapisy w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ):

 

Jest:

3.     Deklarujemy termin dostawy przedmiotu zamówienia:

a)*   Dotyczy Zadania 1:

Termin dostawy deklarowany

(**niepotrzebne skreślić)

Ocena punktowa

do 10 grudnia 2018 r.**

5 pkt

do 7 grudnia 2018 r.**

10 pkt

do 5 grudnia 2018 r.**

15 pkt

 

Powinno być:

3.     Deklarujemy termin dostawy przedmiotu zamówienia:

a)*   Dotyczy Zadania 1:

Termin dostawy deklarowany

(**niepotrzebne skreślić)

Ocena punktowa

do 12 grudnia 2018 r.**

5 pkt

do 10 grudnia 2018 r.**

10 pkt

do 7 grudnia 2018 r.**

15 pkt

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zamawiający zamieszcza Załącznik nr 1 zmieniony do SIWZ (patrz Pliki do pobrania poz. nr 10). Zamieszczony załącznik uwzględnia zmiany wprowadzone przez Zamawiającego oraz zastępuje Załącznik 1 do SIWZ.

 


 

Białystok, dnia 14.11.2018 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w dniach 09 i 13.11.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.

ZAPYTANIA:

1.    Dot. wzoru umowy: Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

2.    Dot. wzoru umowy:   Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

3.    Dot. wzoru umowy:  Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

4.    Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym zał.1 wyłącznie zapisów dotyczących zadania, na które Wykonawca składa ofertę?

5.    Dot. Zał. Nr 4 do SIWZ:  W nawiązaniu do zapisów w załączniku nr 4 do SIWZ pkt 8 : „Oświadczamy, że zobowiązujemy się do dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego, dla oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia urządzeń będących wyrobami medycznymi, jednego z dokumentów określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.), tj:

a) Certyfikatu Zgodności lub

b) Deklaracji Zgodności Producenta.”

zauważyć należy, że nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację cytowanego zapisu poprzez dopisanie: „dotyczy wyrobów medycznych”.

6.    Dot. Zał. Nr 2.3 do SIWZ: W nawiązaniu do zapisów w załączniku nr 2.3 do SIWZ część Warunki gwarancji i serwisu, poz. 2 „Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (…)”, zwracamy się z prośbą o zmianę wymogu dostępności części po ustaniu produkcji na minimum 7 lat. Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny ww. wyroby podlegają zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej. Istotnym jest również fakt, że producenci z uwagi na szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie.

7.    Dot. Zał. Nr 2 do SIWZ:   W jaki sposób na formularzu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zestawienie parametrów) Wykonawca powinien nanieść zmiany parametrów w przypadku pozytywnych odpowiedzi? Czy wystarczy przekreślenie istniejących zapisów i wpisanie własnych z adnotacją „zgodnie z odpowiedziami z dnia…”?

8.    Dot. zadania nr 3, Pozycja V- Lampa analityczna  UV – 1 szt, Punkt 5:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o powierzchni dezynfekowanej do 18m²

9.    Dot. Zadania 3,  Pozycja V- Lampa analityczna  UV – 1 szt

Prosimy o dopuszczenie lampy bakteriobójczej statywowej.

10.  Dot. zadania 3 : Czy Zamawiający dopuści bardziej precyzyjne urządzenie o zakres grubości cięcia od 0.5 μm do 100 μm w krokach:

- od 0.5 do 2 µm skok co 0.5 µm

- od 2 do 20 µm skok co 1.0 µm

- od 20 do 50 µm skok co 2.0 µm

- od 50 do 100 µm skok co 5.0 µm?

Powyższe rozwiązanie zapewni znacznie szersze możliwości regulacji zakresu cięcia od opisanych w SIWZ i ułatwi pracę operatora.

11.  Dot. zadania 3 : Czy zamawiający dopuści szerszy i bardziej precyzyjny zakres trymowania od 0,5 μm do 750 μm?

Powyższe rozwiązanie zapewni znacznie szersze możliwości regulacji zakresu trymowania od opisanych w SIWZ i ułatwi pracę operatora.

12.  Dot. zadania 3 : Czy Zamawiający dopuści dostawę urządzenia z dodatkowym niezależnym zewnętrznym panelem, podłączonym do urządzenia. Przy jednoczesnym zachowaniu drugiego panelu w obudowie urządzenia? Dodatkowy zewnętrzny panel można ustawić zarówno po lewej jak i prawej stronie mikrotomu. 

Rozwiązanie, takie zapewni dwie niezależne od siebie możliwości sterowania pracą mikrotomu. Co zdecydowanie zwiększy jego bezawaryjną pracę.

13.  Dot. zadania 3 : Czy zamawiający dopuści  zatapiarkę o równoważnych poniższych parametrach?

Moduł Parafinowy

-5,5 litrowy zbiornik na parafinę

-Przepływ parafiny włączany jest za pomocą przechylanego przełącznika lub przez włącznik nożny

-Regulowana szybkość przepływu

-Duża, łatwa do czyszczenia powierzchnia pracy ze zintegrowanym punktem schładzania

-Moduł Peltiera o wymiarach 50 x 50 mm

-Programowane rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy i dnia roboczego za pomocą mikroprocesora

-Zakresy temperatur:

do 80 ° C dla pojemnika na parafinę

do 70 ° C dla obszaru roboczego

do -5 ° C dla Modułu Peltiera

-Obszar roboczy 450 x 240 mm

-Wymiary urządzenia (SxGxW) 450 x 570 x 295 mm

-Waga 21 kg

 

Moduł Grzewczy

-Zakres temperatury do 80 ° C

-Pojemność: 150 kasetek (wymiary robocze 261 x 271 x 32 mm)

-Pojemność: 500 foremek do zatapiania (wymiary robocze 260 x 220 x 71 mm)

-Programowane rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy i dnia roboczego za pomocą mikroprocesora

-Wymiary urządzenia (SxGxW) 300 x 570 x 295 mm

-Waga 15 kg

 

Moduł Chłodzący

-Zakres temperatury do -15 ° C

-Programowane rozpoczęcie i zakończenie czasu pracy i dnia roboczego za pomocą mikroprocesora

-Pojemność: 80 kasetek

-Wymiary urządzenia (SxGxW) 400 x 570 x 295 mm

-Waga 25 kg

14.  Dot. SIWZ pkt IV.1 : Zamawiający opisując wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określił termin dostawy do dnia 10.12.2018r. Zakres wymaganego wyposażenia opisany w załączniku nr 2.1 do SIWZ stanowią specjalistyczne systemy do realizacji procedur radioterapeutycznych z wykorzystaniiem matod typu gating na wstrzymanym oddechu. Realizacja dostaw w tym zakresie wymaga wielu przygotowań oraz przeprowadzenia pełnego procesu produkcji. Dlatego prosimy o możliwość realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 20.12.2018r.

15.  Dot. SIWZ pkt. XI.2 : Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin składania ofert na 14.11.2018r do godz. 11:00. W związku z terminem składania zapytań do Zamawiającego, przypadającym na dzień 13.11.2018r, prosimy o przesunięcie termin składania ofert na dzień, który pozwoli na skuteczne przygotowanie oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane pytania.

WYJAŚNIENIA:

(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ad 1.     Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 2.     Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 3.     Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 4.     Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający przypomina, że zgodnie z brzmieniem pkt. X.3 SIWZ ofertę należy złożyć na lub według formularza ofertowego. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenia i informacje wskazane w pkt. 4-7 formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) mają charakter ogólny, niezależny od Zadania, na które Wykonawca składa ofertę.

Ad 5.     Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że oświadczenie z zobowiązaniem do dostarczenia wskazanych dokumentów (Certyfikatu Zgodności lub Deklaracji Zgodności Producenta) dotyczy urządzeń oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.). Powyższe oświadczenie nie dotyczy urządzeń oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia niebędących urządzeniami medycznymi w rozumieniu ww. ustawy.

Ad 6.     Zamawiający dopuszcza proponowaną z zapytaniu zmianę w zakresie zapewnienia dostępności części po ustaniu produkcji na minimum 7 lat z odpowiednią adnotacją w Złączniku nr 2.3 do SIWZ.

Ad 7.     Zamawiający w przypadku odpowiedzi dopuszczającej zmianę parametrów określonych w Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia (zestawienie parametrów) wymaga naniesienia adnotacji w odpowiednich pozycjach. Zamawiający dopuszcza zaproponowany w pytaniu sposób naniesienia zmian.

Ad 8.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o parametrach opisanych w zapytaniu wraz z naniesieniem adnotacji na zasadach określonych w odpowiedzi na zapytanie Ad 7.

Ad 9.     Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o parametrach opisanych w zapytaniu wraz z naniesieniem adnotacji na zasadach określonych w odpowiedzi na zapytanie Ad 7.

Ad 10.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 11.   Zamawiający dopuszcza zakres trymowania opisany w zapytaniu wraz z naniesieniem adnotacji na zasadach określonych w odpowiedzi na zapytanie Ad 7.

Ad 12.   Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 13.   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zatapiarki z modułem parafinowym i modułem grzewczym o parametrach opisanych w zapytaniu wraz z naniesieniem adnotacji na zasadach określonych w odpowiedzi na zapytanie Ad 7. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zatapiarki z modułem chłodzącym o parametrach opisanych w zapytaniu.

Ad 14.   Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pkt IV.1 SIWZ:

Jest:

„1. Zamawiający wymaga wykonania dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 10.12.2018 r.

Powinno być:

„1. Zamawiający wymaga wykonania dostawy przedmiotu zamówienia:

a)    w terminie do 10.12.2018 r. dotyczy Zadania 2 i 3,

b)    w terminie do 12.12.2018 r. dotyczy Zadania 1”

Ad 15.   Zamawiający w dniu 13.11.2018 r. przedłużył termin składania ofert na dzień 16.11.2018 r.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

 


 

Białystok, dnia 13.11.2018 r.

 

 

Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) przedłuża termin składania ofert w postępowaniu na dzień 16.11.2018 r. godz. 11:00.

 

Zamawiający w związku z przedłużeniem terminu składania ofert:

1. zmienia zapisy SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp w pkt XI.2 SIWZ:

Zamiast: 14.11.2018 r. do godziny 11:00.

Powinno być: 16.11.2018 r. do godziny 11:00.

2. zmienia treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2):

Zamiast: Data: 2018-11-14, godzina: 11:00.

Powinno być: Data: 2018-11-16, godzina: 11:00.

 


 

Białystok, dnia 09.11.2018 r.

 

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia zapisy we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

a)    § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Dostawca powiadomi Odbiorcę na piśmie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.”

b)    dodaje się § 5 ust. 9 w brzmieniu:

„9. Wykonawca zamieści na fakturze VAT:

-         numer umowy,

-         wszystkie dane określone w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11.03.2004 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j. ze zm.)”

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


 

 

Białystok, dnia 07.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na dostawę urządzeń medycznych

nr referencyjny DZP-PN/27/2018

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: nr 645118-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, krajowy numer identyfikacyjny 5065737900000, ul. ul. Ogrodowa  12 , 15027   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 435 913, e-mail bco@onkologia.bialystok.pl, faks 857 435 913.

Adres strony internetowej (URL): www.onkologia.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.onkologia.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Dział Zamówień Publicznych (nieograniczony pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. w kopercie), zaadresowanym do Zamawiającego.

Adres:

Dział Zamówień Publicznych BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok (Budynek C, III piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

Numer referencyjny: DZP-PN/27/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w trzech zadaniach stanowiących części zamówienia, tj.: 1) Zadanie 1: System do realizacji procedur radioterapeutycznych w wykorzystaniem metod typu gating na wstrzymanym oddechu. 2) Zadanie 2: Aparat USG. 3) Zadanie 3: Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z wyposażeniem. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Załącznikach nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Opisy lub inne podobne materiały dotyczące oferowanych urządzeń (np. firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty katalogowe, foldery, ulotki itp.), pochodzące od producenta lub dystrybutora urządzeń.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenia Wykonawcy określone w Załączniku nr 4 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

Zasady udzielania zaliczek zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-14, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:System do realizacji procedur radioterapeutycznych w wykorzystaniem metod typu gating na wstrzymanym oddechu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-01-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat USG

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z wyposażeniem.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Termin dostawy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:

1 - SIWZ

2 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3 - Załącznik nr 2.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 1

4 - Załącznik nr 2.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 2

5 - Załącznik nr 2.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 3

6 - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczeń dot. art. 25a ust. 1 Pzp

7 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczeń (składanych na wezwanie)

8 - Załącznik nr 5 - Wzór umowy

9 - Załącznik nr 6 - Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

10 - Załącznik nr 1 zmieniony


Data publikacji: 2018-11-07

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-21

«« Powrót
     
:: Strona główna  :: O nas  :: Aktualności  :: Struktura  :: Przetargi  :: Historia  :: Kontakt  :: Linki 
Copyright 2009 - Adam Andruk; Marek Bilmin