Deklaracja dostępności strony internetowej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Białostockie Centrum Onkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-05
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie(przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Nowik, adres poczty elektronicznej lnowik [at] onkologia [dot] bialystok [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 678 41 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/
Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna.

Budynek Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem BCO od ul. Ogrodowej znajdują się 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz bezpośredni podjazd do wejścia szpitala. Od ul. Warszawskiej 15 znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych pozwalający na przedostanie się pacjentów na teren BCO. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na parterze, tuż przy wejściu do punktu rejestracji pacjenta. Okienka rejestracji posiadają ladę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Białostockie Centrum Onkologii posiada windę z napisami w alfabecie brajla. Punkt informacyjny oraz portiernia znajdują się na parterze przy wejściu do budynku zarówno od strony ul. Ogrodowej jak i ul. Warszawskiej. Na 3 kondygnacjach parkingu podziemnego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 15 znajduje się 13 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz winda. Osoby niepełnosprawne posiadające niebieską kartę parkingową zwolnione są z opłat za parking na terenie BCO. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej lub niepełnosprawnej do konkretnego punktu.