Deklaracja dostępności Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Białostockie Centrum Onkologii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne.
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji
 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą posiadały napisy maksymalnie do 7 dni od daty opublikowania filmu. Do filmów umieszczonych na naszej stronie po 23 września 2020r., które nie mają napisów planujemy je dodać do 31.12.2022
 • dokumenty sprzed 23 września 2018r. nie są dostępne cyfrowo. Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej skontaktuj się z nami.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Nowik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 856784144

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 857435913

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
Adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

PLAN BCO

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym kompleksie budynków (blok: A, B, C, D, F, H, I, J) połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie stałymi łącznikami.

 • Budynek B (wejście od ul. Warszawskiej) – główne wejście do budynku; wejście jest dostępne z poziomu terenu. Znajduje się tu:
 • Główne wejście do Szpitala, Przychodni Onkologicznej oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 • Punkt informacyjny
 • Główna Rejestracja Szpitala
 • Izba Przyjęć
 • Szatnia
 • Budynek K - (wejście od ul. Ogrodowej) – z uwagi na planowane prace budowlane wejście będzie tymczasowo niedostępne.
 • Budynek C – (wejście od ul. Warszawskiej) – wejście jest dostępne z poziomu terenu.
 • Wejście dla osób z niepełnosprawnością: wejście główne (budynek B). Przy tym wejściu dostępne są również dyżurne wózki dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem BCO od ul. Ogrodowej znajdują się 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 • Od ul. Warszawskiej (przy wjeździe na parking podziemny) znajduje się podnośnik dla osób z niepełnosprawnością pozwalający na przedostanie się pacjentów na teren BCO.
 • Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, znajdują się przy głównej Rejestracji na parterze oraz w Poradniach na I i III piętrze
 • Okienko głównej Rejestracji Szpitala (budynek B) posiada ladę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.
 • W Szpitalu są dostępne windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro. Windy posiadają napisy w alfabecie brajla.
 • Na 3 kondygnacjach parkingu podziemnego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 15 znajduje się 13 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością oraz winda. Osoby z niepełnosprawnością posiadające niebieską kartę parkingową zwolnione są z opłat za parking na terenie BCO.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 • W budynku zainstalowana jest pętla indukcyjna w głównej Rejestracji Szpitala (budynek B).
 • Szpital zapewnia dostęp do usług tłumacza PJM.

Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne  dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić Szpitalowi chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza PJM, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane drogą mejlową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faxem na numer  (85) 743 59 13 bądź osobiście w Kancelarii Szpitala przy ul. Warszawskiej 15 z wykorzystaniem druku: FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza migowego – plik PDF plik DOCX

Pracownik Białostockiego Centrum Onkologii kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

 • Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej lub osoby z niepełnosprawnością do konkretnego punktu. Taką potrzebę należy zgłosić w Punkcie Obsługi Pacjenta.

 

Dyrekcja i Administracja Szpitala

Adres: ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok, Parter, I piętro

 • Budynek G – przy głównym wejściu do budynku od ulicy Warszawskiej znajdują się schody oraz winda, którą można dostać się na poszczególne piętra budynku.

W budynku znajdują się pomieszczenia Dyrekcji i administracji Szpitala (Parter oraz I piętro). Na drugim piętrze znajduje się Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Poziome ciągi komunikacyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.