Dziś odbyła się konferencja prasowa podsumowująca nakłady finansowe przyznane BCO w latach 2018-2020 przez Zarząd Województwa Podlaskiego. W spotkaniu z mediami udział wzięli: marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, dyrektor BCO Magdalena Joanna Borkowska, kierownik zakładu diagnostyki obrazowej dr Wiktoria Waśkiewicz, kierownik zakładu patomorfologii dr hab. n. med. Luiza Kańczuga-Koda oraz kierownik apteki szpitalnej mgr farm. Magdalena Jabłońska-Pokoleńczuk.

I. INWESTYCJE (REALIZOWANE/ZREALIZOWANE)

Dotacje celowe na zakup sprzętów w latach 2018-2020: ok. 13,5 mln zł
Celowe dotacje inwestycyjne w latach 2018-2020: ok. 26 mln zł

Planowane zadania z budżetu województwa podlaskiego:
- zakup narzędzia informatycznego na potrzeby realizacji pilotażu onkologicznego w BCO
- zakup aparatury i sprzętu medycznego na cele podniesienia jakości udzielanych świadczeń w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii

1. Utworzenie centrum diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych kobiet (Breast Cancer Unit) oraz centrum diagnostyki ginekologicznej i leczenia w trybie 1-go dnia

Wartość projektu: ok. 76 mln zł, aktualnie:
- dokumentacja projektowa BCU: 448 000 zł
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 448 000 zł

Adaptacja dawnego budynku SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Breast Cancer Unit – jest wydzieloną jednostką Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, specjalizującą się w diagnozowaniu
i leczeniu nowotworów piersi. Terapia w ośrodkach Breast Units przynosi najlepsze efekty w postaci: najwyższego odsetka wyleczonych kobiet, najwyższego odsetka operacji oszczędzających pierś a także lepszej jakości życia pacjentek.

Dzięki sieci Breast Units u 10% kobiet leczonych na raka piersi można znacznie przedłużyć życie. Skraca się czas między diagnostyką a leczeniem. Przejście do kolejnego etapu walki z nowotworem jest najkrótsze. Nad ich leczeniem czuwa zespół specjalistów, w którym oprócz chirurgów, są również radioterapeuci, radiolodzy, chemioterapeuci, patolodzy oraz psycholog. Zbiera się zespół wielodyscyplinarny i podczas spotkania omawiana jest każda pacjentka.

Breast Cancer Unit polega na wielodyscyplinarnym leczeniu raka piersi. Jest to wyspecjalizowana jednostka lekarzy specjalistów, stosująca specjalne procedury, które mają zapewnić pacjentkom z rakiem piersi kompleksową opiekę i wypracować indywidualny proces

leczenia. Idea Breast Cancer Unit polega na tym, że wszystko będzie skoncentrowane wokół każdej pacjentki - czyli pacjentka jeszcze w tym samym dniu albo w ciągu kilku dni przyjmowana jest u specjalisty i rozpoczyna się cały proces diagnostyki i leczenia, a cały zespół specjalistów stara się zapewnić jak najlepsze leczenie, najlepszą diagnostykę i jeszcze fachową opiekę.

20 grudnia 2019 roku projektanci BCU, w imieniu BCO, złożyli w Departamencie Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku wniosek o pozwolenie na rozbiórkę dawnego szpitala gruźliczego i budowę BCU. Czekamy na decyzję urzędu.

2. Przebudowa i rozbudowa BCO – Zakład Diagnostyki Obrazowej

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 9 351 996,93 zł, z czego ze środków budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanie wyniosło 8 979 000,00 zł.

W ramach adaptacji budynku, w którym do 31.01.2017 r. mieścił się Pion Położniczo-Ginekologiczny SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Białymstoku, od 2018 roku realizowane były prace remontowe w piwnicy i na parterze budynku, gdzie obecnie znajduje się Zakład Diagnostyki Obrazowej z gabinetem RTG
z kabiną, gabinet mammotomu, dwa pokoje mammografu, 4 gabinety USG, pokój EKG, rejestracja z informacją, poczekalnia, a także archiwum szpitalne, pomieszczenia personelu medycznego, szatnie i pomieszczenia magazynowe. Budynek posiada połączenie z innymi obiektami szpitala, co ułatwia pacjentom poruszanie się w kompleksie szpitalnym Białostockiego Centrum Onkologii.

Wartość projektu: 5 968 526,07 zł, z czego:
- dofinansowanie ze środków RPOWP: 4 816 647,79 zł
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 895 278,91 zł

Jednocześnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Białostockie Centrum Onkologii realizowało projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procesów medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii”, którego celem było podniesienie jakości i zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki nowotworowej raka piersi, prostaty i płuc, podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu, skrócenie procesu leczenia, zmniejszenie ryzyka wznowy, poprawy komfortu życia poprzez skrócenie czasu dezaktywacji zawodowej, uniknięcie niepełnosprawności i zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

W ramach projektu Zakład Diagnostyki Obrazowej został doposażony w cyfrowy mammograf z funkcją tomosyntezy i mammografii, stół do biopsji stereotaktycznej piersi
z wyposażeniem, cyfrowy aparatu RTG ze stołem cyfrowym, system stereotaktycznej biopsji prostaty, aparat USG. Dodatkowo w aparat do znieczuleń został doposażony Blok Operacyjny BCO. Dzięki zakupowi innowacyjnego sprzętu możliwe jest wykonywanie procedur, które do tej pory nie były stosowane w jednostkach ochrony zdrowia w naszym regionie.

3. Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową
i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni

Wartość projektu: 13 142 411,37 zł, z czego:
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 6 740 849,82 zł
- dofinansowanie ze środków RPOWP: 6 282 924,06 zł
- środki własne BCO: 118 637,49 zł

Nowoczesna Centralna Pracownia Leków Cytostatycznych (CPLC) przygotowuje gotowe do podania leki dla każdego pacjenta. Jej działalność obejmuje wykonywanie indywidualnych dawek preparatów cytostatycznych do podania pozajelitowego dla pacjentów zarówno hospitalizowanych jak i leczonych ambulatoryjnie. Istniejące, stworzone do tego celu programy komputerowe do produkcji cytostatyków ułatwiają pracę zarówno farmaceucie w centralnej pracowni cytostatyków, jak również lekarzom zlecającym chemioterapię i pielęgniarkom potwierdzającym podanie leku.

Utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych, dobrze wyposażonej apteki szpitalnej oraz zmodernizowanej sterylizatorni umożliwi zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów chemioterapii onkologicznej.Dzięki dobrze prosperującej pracowni cytostatyków wraz z właściwie wyposażoną i zarządzaną apteką szpitalną wiele zabiegów będzie można wykonać w trybie ambulatoryjnym, ponieważ czas oczekiwania na przygotowanie leków będzie na tyle krótki, że pacjent nie będzie musiał oczekiwać na oddziale na właściwe świadczenie. Lek według określonych zaleceń lekarza zostanie podany w ciągu kilku godzin i pacjent będzie mógł wrócić do domu tego samego dnia. Koszty związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych są bardzo wysokie. Centralizacja wytwarzania leków cytostatycznych przyczyni się do ich obniżenia. Uruchomienie jednej pracowni cytostatycznej spełniającej wszelkie wymogi ustawodawcy, ograniczy koszty inwestycyjne i związane z utrzymaniem tychże pomieszczeń. Prawidłowe przygotowanie leków cytotoksycznych poprawi bezpieczeństwo terapii oraz zminimalizuje przy tym działania niepożądane związane np. z zakażeniami mikrobiologicznymi.

4. Utworzenie Centrum Profilaktyki Onkologicznej

Wartość projektu: 3 520 573,04 zł, z czego:
- dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego: 2 992 993,61 zł
- środki własne BCO: 527 579,43 zł

W ramach swojej działalności BCO postanowiło powołać jednostkę – Centrum Profilaktyki Onkologicznej (CPO), zajmującą się szeroko pojętą działalnością związaną z profilaktyką nowotworów, poprzez realizację i aktywny udział w programach badań przesiewowych, badań profilaktycznych, a także realizację Programów Polityki Zdrowotnej. Działania, które Białostockie Centrum Onkologii podejmuje w ramach realizacji programów badań przesiewowych i profilaktycznych zmierzają do osiągnięcia dwóch bardzo istotnych celów. Pierwszy z nich to szeroko zakrojona edukacja społeczeństwa, poprzez uświadomienie czym są czynniki ryzyka i jak ich unikać, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową, a także pobudzenie świadomości jak istotną i niezwykle ważną rolę pełnią badania profilaktyczne, oraz jakie skutki niesie za sobą zaniedbywanie tego obszaru. Drugi cel, który Centrum stawia sobie do osiągnięcia to zachęcenie do udziału i objęcie badaniami profilaktycznymi i przesiewowymi jak największej grupy osób, aby móc zdiagnozować zmiany nowotworowe w momencie, gdy stopień ich zawansowania pozwoli na całkowite wyleczenie.

II. UNIJNE PROJEKTY ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ BCO

WARTOŚĆ WSZYSTKICH PROJEKTÓW: ok. 22 mln zł

1. DOTYCHCZASOWE PROJEKTY ZDROWOTNE REALIZOWANE PRZEZ BCO

1.1. Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem


1.2. Projekt „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”
Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99 zł


1.3. Projekt „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.


2. NOWE PROJEKTY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się:

2.1. Projekt p.t. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

2.2. Projekt pt. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

2.3. Projekt pt.: „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” – okres realizacji 01.01.2020 – 31.12.2021

2.4. Projekt p.t. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” – okres realizacji 01.09.2019 – 31.08.2021. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego

2.5. Projekt p.t. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”, okres realizacji 01.04.2020 – 31.03.2023. Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego