banner UE

OGŁOSZENIE
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy  w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi (UDA-RPPD.02.05.00-20-0011/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego w tym nawyków żywieniowych i aktywności  fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych.

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.
Przedmiotem umowy jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

 1. Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentów 50 osób, którzy kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. mieszkańcy województwa podlaskiego w tym: osoby w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.
 2. Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub współpracujące z Placówką POZ dla pacjentów swoich placówek, którzy kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestnikom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 3. Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Zamawiającego - BCO dokumentacji projektowej pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a uczestniczących
  w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności z każdego z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie
w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie poprzez system ePUAP lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres : Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”.

W ramach naboru Zamawiający zawrze umowy o współpracy z 3 placówkami POZ z terenu województwa podlaskiego. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, do momentu podpisania umów z założoną ilością placówek POZ. Decyduje kolejność zgłoszeń – moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Formularz ofertowy POZ rak jelita grubego
Ogłoszenie o naborze POZ rak jelita grubego
Wzór Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych POZ rak jelita grubego
Wzór umowy POZ rak jelita grubego

banner UE

OGŁOSZENIE

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.
Przedmiotem naboru jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”, nr WND-RPPD.02.05.00-20-0010/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

 1. Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentek 50 osób, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. kobiety w wieku 50-69 lat, mieszkanki województwa podlaskiego.
 2. Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub współpracujące z Placówką POZ dla pacjentek swoich placówek, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestniczkom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.
 3. Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Udzielającego zamówienia - BCO dokumentacji projektowej pacjentek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
  a uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności
  z każdego z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie poprzez system ePUAP lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

W ramach naboru Zamawiający zawrze umowy o współpracy z 5 placówkami POZ z terenu województwa podlaskiego. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, do momentu podpisania umów z założoną ilością placówek POZ. Decyduje kolejność zgłoszeń – moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Formularz ofertowy rak piersi
Ogłoszenie o naborze rak piersi
Wzór Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych rak piersi
Wzór umowy rak piersi

Informujemy, że pkt. V ust. 1 uległy zmianie zapisy dotyczące zasad przygotowywania ofert. Zamawiający dopuścił możliwość zamieszczenia oświadczenia o zapoznaniu się ze wzorem Umowy współpracy, jako rozwiązanie alternatywne dla zaparafowanego wzoru Umowy współpracy. Aktualne brzmienie ogłoszenia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE KONKURSOWYM

dot. wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji Projektu pt. Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej

I. Informacje ogólne

W związku z realizacją Projektu pt. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (zwanym dalej Projektem), Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) ogłasza otwarty nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (zwanymi dalej POZ) z województwa podlaskiego i lubelskiego.

Dane Zamawiającego:

Nazwa:  Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

REGON 050657379, NIP 9661330466

Telefon: 085 678 41 32

Osoby upoważnione do kontaktów:

 • Anna Skrzeczyńska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Angelika Ostrowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego https://www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

II. Cel i założenia projektu

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poprzez działania edukacyjne świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i samobadania znamion.

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Projekt skierowany jest do osób przebywających na obszarze województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, które nie chorowały dotychczas na nowotwory skóry.

W ramach projektu Zamawiający zawiera umowy o współpracy z 40 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej z terenu województw – podlaskiego, lubelskiego.

Program Polityki Zdrowotnej ABCDE samokontroli znamion zakłada szerokie włączenie lekarzy POZ zarówno w proces zwiększania świadomości nt. nowotworów skóry wśród Polaków, jak i prowadzenie kwalifikacji pacjentów ze swojej listy aktywnej do badań przesiewowych w kierunku ich wczesnego wykrycia.

Zakładana liczba osób objętych wsparciem, w zakresie:

 • edukacji kadry medycznej: 136 osób
 • edukacji prozdrowotnej pacjentów: 2880 osób (szacuje się wykonanie ok. 72 konsultacji przez 1 placówkę POZ)
 • badań przesiewowych pacjentów: 1920 osób (szacuje się wykonanie ok. 48 konsultacji przez 1 placówkę POZ)

 1. EDUKACJA KADRY MEDYCZNEJ POZ

Zakres szkolenia:  diagnostyka  skóry  możliwa  do  prowadzenia  na  poziomie  POZ  oraz  czynniki  ryzyka nowotworów. Przedstawione zostaną informacje odnośnie m.in. reguły ABCDE – Freidmana i Rigela, oraz na temat algorytmów stosowanych w diagnostyce czerniaka: „Analiza wzorca”, „Siedmiopunktowa lista kontrolna”, „CASH”, „Menzies”.

Organizacja: Szkolenie trwa 16 godzin i jest prowadzone w ciągu 2 dni (koszt szkolenia, zakwaterowania oraz dojazdu pokrywa Białostockie Centrum Onkologii). Szkolenie zostanie powtórzone po około 6 miesiącach.

Materiały: Uczestnicy otrzymają zestaw podręczników do profilaktyki chorób nowotworowych raka skóry i zestawy edukacyjne (m.in. torba notatnik, długopis, pendrive).

 1. EDUKACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - PACJENTÓW

Grupa docelowa – osoby powyżej 15 r.ż., aktywne zawodowo,

Edukacja pacjentów skupi się na działaniach zapobiegających nowotworowi (w zakresie zaleceń WHO dot. ekspozycji na promieniowanie UV), oraz wiedzy o samokontroli w zakresie zmian skórnych oraz możliwościach wykorzystania do tego nowoczesnych technologii (np. aplikacji na smartfon). Wraz z informacjami o istniejących aplikacjach i innych pomocnych narzędziach informatycznych podkreślane będzie, że nie jest to właściwa diagnoza, a jedynie narzędzia pomocne przy edukacji i samokontroli.

Edukacja prowadzona będzie podczas wizyty m.in. w podmiotach POZ, przez osoby które odbyły szkolenie opisane w pkt.1.

 1. BADANIA PRZESIEWOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU - PACJENTÓW

Grupa docelowa:

 • osoby w wieku 50-64 lata,
 • osoby w wieku 15-49 lat w przypadku jasnych zaleceń lekarskich związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących zmian,
 • osoby powyżej 65 r.ż. w przypadku jasnych zaleceń lekarskich związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących zmian, pod warunkiem, że osoby te są aktywne zawodowo.

Osoby te będą rekrutowane m.in. w trakcie wizyt w POZ. W trakcie konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej zebrany zostanie wywiad medyczny, zostanie przeprowadzone badanie skóry całego ciała. W przypadku wykrycia niepokojących zmian lekarz POZ może wykonać badanie dermatoskopowe (jeśli posiada adekwatne przeszkolenie) lub skierować pacjentado lekarza specjalisty na takie badanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem jego zakresu

 1. Poprzez zawarcie umowy w wyniku niniejszego naboru konkursowego, placówka POZ podejmie z Zamawiającym współpracę w zakresie wdrażania profilaktyki dotyczącej wczesnego wykrywania nowotworów skóry zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.
 2. Do zadań realizowanych na poziomie placówki POZ należy:
 • W zakresie szkolenia kadry medycznej: oddelegowanie łącznie min. 2 osób (w tym co najmniej 1 lekarza, bez względu na formę zatrudnienia w POZ) na dwa spotkania edukacyjne – warsztaty szkoleniowe opisane w pkt. II.1. niniejszego ogłoszenia (informacja z dokładnym terminem i miejscem szkolenia zostanie przekazana jednostkom POZ, z którymi zostanie zawarta umowa o współpracy). Udział w warsztatach szkoleniowych wyznaczonych przez POZ osób jest obowiązkowy - placówka nie może przystąpić do programu bez zadeklarowania udziału w szkoleniu wyznaczonego personelu.
 • W zakresie edukacji pacjentów: zakwalifikowanie w okresie realizacji projektu ok. 72 pacjentów we wskazanej grupie docelowej, którym zostanie udzielona konsultacja edukacyjna/świadomościowa zgodnie z opisem w pkt. II.2. niniejszego ogłoszenia.
 • W zakresie badań przesiewowych: zakwalifikowanie ok. 48 pacjentów we wskazanej grupie docelowej, do konsultacji specjalistycznej z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym.
 1. Do Programu będą kwalifikowani pacjenci z list aktywnych danej placówki POZ, którzy wpisują się w założenia dla poszczególnych grup docelowych, wskazanych w pkt. II. Rozliczeniu podlegają konsultacje, w wyniku których lekarz POZ poprawnie zakwalifikuje pacjentów do programu.
 2. Placówki POZ zobowiązują się do:
 • wypełniania dokumentacji niezbędnej do realizacji Projektu (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych, oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, ankieta, dokumentacja medyczna niezbędna do realizacji świadczenia itp.)
 • przekazywania pacjentom dostępnych materiałów edukacyjnych rozpowszechniających informacje dotyczące profilaktyki nowotworów skóry.
 • Wzory w/w dokumentów Zamawiający przekaże POZ, z którymi zostanie zawarta umowa o współpracy.
 1. Świadczenia w placówkach POZ powinny być udzielane w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp w godzinach 8.00 – 18.00, co najmniej 2 razy w tygodniu. Ponadto, należy zapewnić dostępność do świadczeń w co najmniej jedną sobotę w okresie objętym realizacją projektu.
 2. Okres współpracy, o którym mowa w pkt III.1, to okres od dnia zwarcia umowy między Zamawiającym, a daną placówką POZ, do dnia 31.08.2021 r.

IV. Warunki przystąpienia do naboru

Oferent musi spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać status jednostki podstawowej opieki zdrowotnej działającej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.).
 2. Posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego lub lubelskiego.
 3. Zatrudniać minimum:

- jednego lekarza mającego prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, który ma w swojej aktywnej liście pacjentów osoby kwalifikujące się do programu -  jedną pielęgniarkę.

 1. Dysponować zasobami ludzkimi, technicznymi oraz miejscem umożliwiającym współpracę w ramach Projektu.
 2. Wynagrodzenie za zrealizowane świadczenia, zostało ustalone w oparciu o zestawienie stawek jednostkowych dla programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry (Załącznik nr 18 do regulaminu konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18 - Profilaktyka nowotworów skóry) i wynosi:
 • za konsultację lekarską POZ – 48 zł za 1 uczestnika
 • za konsultację edukacyjną/świadomościową – 76 zł za 1 uczestnika

 V. Forma przygotowania i składania ofert

 1. Oferta powinna zawierać:
  • uzupełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  • zaakceptowany i zaparafowany wzór Umowy współpracy wraz z załącznikami w ramach realizacji Projektu (stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia) LUB zamieszczenie oświadczenia o zapoznaniu się ze wzorem Umowy współpracy.
 2. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę(osoby) podpisującą(e) ofertę.
 1. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
 2. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis – przy pomocy pełnego imienia i nazwiska lub poprzez nieczytelny podpis opatrzony pieczęcią imienną.

 VI. Zasady naboru placówek POZ oraz termin i miejsce składania ofert

 1. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, do momentu podpisania umów z 40 placówkami POZ, z czego:
 • 30 umów zostanie zawartych z podmiotami, które prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego.
 • 10 umów zostanie zawartych z podmiotami, które prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego.
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście lub listownie, do siedziby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, z dopiskiem „Nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji Projektu pt. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”, bądź przesłać elektronicznie poprzez system ePUAP lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wersja elektroniczna oferty oznacza przesłanie skanów podpisanych dokumentów.
 2. Decyduje kolejność zgłoszeń – moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 VII. Pozostałe postanowienia

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków dotyczących współpracy z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku oraz zaakceptowaniem sposobu współpracy określonego w Programie Polityki Zdrowotnej ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.
 4. W przypadku złożenia oferty z brakami formalnymi, Zamawiający wezwie placówkę do uzupełnienia tych braków w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych. Oferent wyraża zgodę na przesłanie informacji z prośbą o uzupełnienie braków za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany w „Ofercie”. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, oferta podlega odrzuceniu. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu podlegają odrzuceniu.
 5. Wynik rekrutacji (informacje o zawartych umowach) opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego https://www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w pkt.VI.1. w zakresie liczby umów zawieranych na terenie wskazanych województw. W przypadku wprowadzenia zmian informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

 https://www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2 - Umowa współpracy wraz z załącznikami

OGŁOSZENIE O WYNIKU

naboru placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu

 

W dniu 04.09.2019 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 49 z dnia 4 września  2019 r., w celu wyboru placówki POZ na podstawie oceny ofert złożonych w odpowiedzi na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Wiedza podstawą działania.  Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”  (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu, dokonała otwarcia ofert złożonych w terminie wyznaczonym do składania ofert tj. 30 sierpnia 2019 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

 

1.      Alma Med spółka cywilna

ul. Grunwaldzka 1, 17-111 Boćki

NIP: 5431920133

REGON: 050690632

 

2.      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska

ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk

NIP: 5431402361

REGON: 200305207

 

W konkursie ofert, Komisja Konkursowa wybrała:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska, ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk, NIP: 5431402361, REGON: 200305207, którego oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 

Alma Med spółka cywilna, ul. Grunwaldzka 1, 17-111 Boćki, NIP: 5431920133, REGON: 050690632, której oferta uzyskała kolejną pozycję na liście rankingowej utworzonej na podstawie ilości punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

naboru placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,
o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych

 

W dniu 04.09.2019 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 50 z dnia 4 września 2019 r., w celu wyboru placówki POZ na podstawie oceny ofert złożonych w odpowiedzi na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”(UDA-RPPD.02.05.00-20-0011/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych, dokonała otwarcia ofert złożonych w terminie wyznaczonym do składania ofert tj. 30 sierpnia 2019 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

1. Alma Med spółka cywilna

ul. Grunwaldzka 1, 17-111 Boćki

NIP: 5431920133

REGON: 050690632

 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska

ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk

NIP: 5431402361

REGON: 200305207

 

W konkursie ofert, Komisja Konkursowa wybrała:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska, ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk, NIP: 5431402361, REGON: 200305207, którego oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 

Alma Med spółka cywilna, ul. Grunwaldzka 1, 17-111 Boćki, NIP: 5431920133, REGON: 050690632, której oferta uzyskała kolejną pozycję na liście rankingowej utworzonej na podstawie ilości punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy
w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi (UDA-RPPD.02.05.00-20-0011/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych.

 

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.

 

Przedmiotem umowy jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

1)  Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentów 50 osób, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. mieszkańcy województwa podlaskiego w tym: osoby w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

2) Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub  współpracujące z Placówką POZ dla pacjentek swoich placówek, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestniczkom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.

3)   Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Zamawiającego - BCO dokumentacji projektowej pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a uczestniczących
w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności z każdego
z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.


Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie
w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2019 r. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert. Placówki POZ, które złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcia terminów składania ofert
i rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o naborze POZ rak jelita grubego

Wzór umowy POZ rak jelita grubego

Formularz ofertowy POZ rak jelita grubego

 

OGŁOSZENIE

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy
w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00)
w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu

 

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.

in

Przedmiotem naboru jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”, nr WND-RPPD.02.05.00-20-0010/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

1) Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentek 50 osób, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. kobiety w wieku 50-69 lat, mieszkanki województwa podlaskiego.

2) Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub współpracujące z Placówką POZ dla pacjentek swoich placówek, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestniczkom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.

3)   Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Udzielającego zamówienia - BCO dokumentacji projektowej pacjentek zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
a uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności
z każdego z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.

 

Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2019 r. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert. Placówki POZ, które złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcia terminów składania ofert
i rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o naborze rak piersi

Wzór umowy rak piersi

Formularz ofertowy rak piersi

TREŚĆ OGŁOSZENIA

banner UE

Białostockie Centrum Onkologii w dn. 11.02.2018 w ramach partnerstwa podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPD.02.05.00-20-0011/17 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.