ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (wymagane doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych). Zakres wykonywanych usług medycznych: opisywanie badań TK, MR, wykonywanie biopsji, badań usg, nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów oraz konsultacje dotyczące badań. Świadczenie usług  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCO (Pracownia TK/RM)/inne oddziały BCO. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
  2. Termin zawarcia umowy: od 01.05.2019r. do 30.04.2021r.
  3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
  4. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.04.2019r. do godz. 10.00.
  5. Otwarcie ofert  19.04.2019r. o godz.10.15
  6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
  8.  Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
  9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny