BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 711, w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.,

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń medycznych:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z zakresu radioterapii onkologicznej przez podmiot medyczny zatrudniający lekarza specjalistę z zakresu radioterapii onkologicznej.
  2.  Zakres wykonywanych usług medycznych: leczenie, diagnostyka, wykonywanie procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych.
  3. Termin zawarcia umowy: od 01.02.2022 r. do 30.09.2023 r.
  4. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00, na stronie internetowej BCO oraz w BIP.
  5. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.01.2022 r. do godz. 10:00.
  6. Otwarcie ofert 21.01.2022 r. o godz. 10:20.
  7. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  8. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
  9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
  10. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

wzór umowy