BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

  • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 t.j. ze zm. oraz
  • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze ,
    ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w BCO przez lekarza specjalistę z  zakresu  endokrynologii  w  Poradni  Endokrynologii Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej  Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
2. Termin zawarcia umowy: od 01.03.2022 r. do 02.2024 r.
3.Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadri Płac BCO pok. 107/106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO.
4.Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 16.02.2022 r. do godz. 10:00.
5. 
Otwarcie ofert 17.02.2022 r. o godz. 11:20.
6.
Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
8.Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
9.BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy

ogłoszenie opublikowane również na BIP