Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (dalej jako BCO) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, t.j. ze zm.) ze zmianami oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki: nadzór medyczny w trakcie wykonywania badania niskodawkową tomografią komputerową (NDTK) oraz opis badań NDTK w ramach Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”o numerze POWR.05.01.00-00-0003/19

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów radiologów w zakresie nadzoru medycznego w trakcie wykonywania badań niskodawkową tomografią komputerową (NDTK) oraz opis badań NDTK.
  2. Termin zawarcia umowy: 03.2022 do 06.2023.
  3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO,  parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00, na stronie internetowej BCO oraz w BIP.
  4. Oferty należy złożyć w budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO),  parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia  03.03.2022 r. do godz. 10:00.
  5. Otwarcie  ofert  04.03.2022 r. o godz. 11:10.
  6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO  (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
  8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154  ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
  9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy