BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r., tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa przez pielęgniarki/-arzy posiadających specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego/lub w trakcie specjalizacji/.
 2. Miejsce świadczenia usług: Pododdział Leczenia Bólu/inna komórka organizacyjna BCO
 3. Termin zawarcia umowy: od 01.04.2022 r. do 31.03.2024 r.
 4. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106/107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
 5. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 21.03.2022 r. do godz. 10:00.
 6. Otwarcie ofert 21.03.2022 r. o godz. 11:00.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BCO, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust. 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
 10. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt