BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm. oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.,ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki - opisywanie badań TK, MR,    wykonywanie biopsji, badań usg, nadzór nad opisywaniem badań przez rezydentów, konsultacje badań, dyżury medyczne w gotowości.
 2. Termin* zawarcia umów: od 01.04.2022 r. do  31.03.2024 r. lub  od 01.04.2022r. do  31.07.2024r.,* w zależności od wyboru oferenta
 1. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO/oraz BIP BCO/.
 2. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO),  parter, Kancelaria, Białystok, ul.Warszawska 15 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 22.03.2022r. do godz. 10:00.
 3. Otwarcie ofert 22.03.2022 r. o godz. 11:00.
 4. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej/oraz BIP BCO/, w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
 6. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
 7. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy