BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 633 oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze  zm.,

OGŁASZA KONKURS NA: na realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego,

w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu

pn. „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka piersi w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0015/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju :
 • Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Poradnie Położniczo-Ginekologiczne (specjalność w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dalej: RPWDL o numerze 1450) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Poradnie Ginekologiczne (specjalność w RPWDL o numerze 1452) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Gabinety Profilaktyki Chorób Piersi (specjalność w RPWDL o numerze 1458) posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i/lub
 • Podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia (tryb leczenia w RPWDL o numerze HC.6.7).

Podmioty muszą posiadać miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie województwa podlaskiego.

Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentek, kwalifikujących się jako uczestniczki projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych oraz indywidualnych pogłębionych, dotyczących nowotworu piersi.

 1. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania do 31.12.2022 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą.
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – budynek administracji, Białystok, ul. Warszawska 15, pok. Nr 106, Dział Kadr i Płac, w godzinach od 9.00 do 15.00;

     na stronie internetowej BCO: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert, /BIP/

 1. Oferty należy złożyć w wersji papierowej w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15  lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 20.04.2022 r. do godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert 20.04.2022 r. do godz. 10:30.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń
  i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, tj. ze zm.).
 6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.
  ogłoszenie
  specyfikacja
  projekt umowy