BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

  • 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm ,ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: 
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu urologii przez lekarzy specjalistów urologów w Oddziale Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych/Oddziale/ Pododdziale Urologii/ innej komórce BCO oraz w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii. Zakres wykonywanych usług medycznych: wykonywanie procedur medycznych, leczenie i diagnostyka.
  2. Termin zawarcia umowy: od 01.05.2022 r. do 30.04.2024 r.
  3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP/.
  4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 20.04.2022 r. do godz. 10:00.
  5. Otwarcie ofert 20.04.2022 r. o godz. 10:50.
  6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
  8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
  9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny

ogloszenie
specyfikacja
projekt umowy