W związku z realizacją Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim.” nr POWR.05.01.00-00-0003/19 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne,

BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:
art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze  zm.,

Ogłasza konkurs na pełnienie funkcji Koordynatora naukowego Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim.”

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, przez lekarza specjalistę, ze stopniem /tytułem naukowym co najmniej: doktor nauk medycznych, posiadającego specjalizację z zakresu onkologii klinicznej lub radioterapii onkologicznej. Zakres wykonywanych usług medycznych: kierowanie i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Zespół specjalistów zaangażowanych do udzielania świadczeń medycznych na potrzeby Programu, reprezentowanie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w Radzie Naukowej Programu, stały nadzór merytoryczny nad realizacją Projektu.
  2. Termin zawarcia umowy: od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r.
  3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 106, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO/BIP: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
  4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 19.05.2022 r. do godz. 10:00.
  5. Otwarcie ofert 19.05.2022 r. o godz. 10:30.
  6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
  8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
  9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie
specyfikacja
projekt umowy
program zal do umowy