Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (dalej jako BCO) z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 t. j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, t.j. ze zm.) ze zmianami oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1285 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA:

udzielanie świadczeń medycznych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, w związku z realizacją ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion.
  2. Termin zawarcia umowy: od dnia podpisania umowy do 31.08.2022r.
  3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – Dział Kadr i Płac (ul.Warszawska 15 „budynek administracji”, parter, pok. nr 106, w godzinach od 8:00 do 15.00, na stronie internetowej: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert , /BIP/.
  1. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Kancelaria, Białystok, ul. Warszawska 15  lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia  22.06.2022 r. do godz. 11:00.
  2. Otwarcie ofert 22.06.2022 r. o godz. 11:10.
  3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, BIP), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.
  5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art.154 1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
  6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie
specyfikacja
projekt umowy