Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1510 ze zm.), ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii z uprawnieniami do przeprowadzania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii. Zakres wykonywanych usług medycznych: badania: endoskopowe, gastroskopowe, kolonoskopowe. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Świadczenie usług; Pracownia Endoskopii/ inne oddziały BCO.

  1. Termin zawarcia umowy: od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.
  2. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
  3. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 21.03.2019r. do godz. 10.00.
  4. Otwarcie ofert 21.02.2019r. o godz.10.15
  5. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
  7. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
  8. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Specyfikacja

Wzor umowy