BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:
• art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
• w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zmianami,
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii. Zakres wykonywanych usług medycznych: dyssekcja podśluzówkowa -ESD, usuwanie zaawansowanych zmian nowotworowych i przednowotworowych przewodu pokarmowego, protezowanie przełyku, poszerzanie przełyku, poszerzanie zwężeń w jelicie, protezowanie jelita grubego i założenie gastrostomii metodą endoskopową. Miejsce udzielania świadczeń medycznych: Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu/ Pracownia Endoskopii/ inne komórki organizacyjne BCO.
2. Termin zawarcia umowy: od 01.10.2019r. do 31.12.2021r.
3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji C” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO.
4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.09.2019r. do godz. 10.00.
5. Otwarcie ofert 19.09.2019r. o godz.10.15
6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA
SPECYFIKACJA
WZÓR UMOWY