BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.12.2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2423 t.j. ze zm.), z uwzględnieniem jego zmian,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1902),

ogłasza konkurs na pełnienie funkcji:

 1. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego jajnika
 2. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego
 3. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego jelita grubego
 4. Koordynatora medycznego w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego płuca
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów (ginekologia onkologiczna lub radioterapia onkologiczna), wymagane doświadczenie w pracy w szpitalu onkologicznym min 3 lata. Zakres wykonywanych usług medycznych: koordynowanie w zakresie pilotażu onkologicznego nowotworu złośliwego (jajnika lub gruczołu krokowego lub jelita grubego lub płuca) oraz merytoryczna kontrola i nadzór nad realizacją planu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.
 2. Termin zawarcia umowy: od 01.11.2019r. do 30.04.2021r. (18 m-cy)
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 22.10.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert 22.10.2019r. o godz.10.15
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1510 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA

WZÓR UMOWY