BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:

 • art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zmianami oraz
 • w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zmianami,

ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

opisu badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

 1. Przedmiotem zamówienia jest na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych na okres 36 miesięcy.
 2. Termin zawarcia umowy: od listopada 2019r. na okres 36 miesięcy.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO: www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 14.11.2019r. do godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert 14.11.2019r. o godz.10.30
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1373 ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA (SWKO)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWKO

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWKO

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWKO "Umowa główna" 

ZAŁĄCZNIK NR 3 (c.d.) "Umowa powierzenia przetwarzania danych"

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWKO

 

oraz dodatkowo (dotyczyczy tylko pilotażu onkologicznego)

Zał.A1     Zał.A2    Zał.A3    Zał.A4   Zał.A5