Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:
26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. tj.Dz.U.z 2020r. poz.295 ze zm. oraz w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j.Dz.U. z 2019r. poz.1373 ze zm., ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii, przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki (wymagane doświadczenie w pracy w opisywaniu badań pacjentów onkologicznych): dyżury medyczne w gotowości (Zakład TK i MR BCO).
  • Termin zawarcia umowy: od 07.2020r. do 30.04.2021r.
  • Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w Dziale Kadr i Płac BCO („budynek administracji C” BCO, III piętro, pok. nr 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO.
  • Oferty należy złożyć w budynku administracji Białostockim Centrum Onkologii (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 01.07.2020r. do godz. 10.00.
  • Otwarcie ofert  01.07.2020r. o  godz.10.15
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert.
  • Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1373 ze zm.).
  • BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogloszenie

specyfikacja

projekt umowy