Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, przedstawia zaktualizowany wzór Załącznika nr 4 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr 19/KO/2020 na świadczenia medyczne udzielane przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” o numerze POWR.05.01.00-00-0003/18.

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI

ZAŁACZNIK NR 4 - AKTUALIZACJA