Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej działające na terenie województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” o numerze POWR.05.01.00-00-0003/18.

  • składanie ofert, nie później niż do dnia 15.09.2020 r. do godz. 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 16.09.2020 r. o godz. 10:15

OGŁOSZENIE O PRZESUNIECIU TERMINU