Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku /BCO/ z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok /Zamawiający/, przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu radiodiagnostyki: nadzór medyczny w trakcie wykonywania badania niskodawkową tomografią komputerową (NDTK) oraz opis badań NDTK w ramach Projektu pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim” o numerze POWR.05.01.00-00-0003/19

  • składanie ofert, nie później niż do dnia 03.09.2020 r. do godz. 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 04.09.2020 r. o godz. 10:15

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU