BIAŁOSTOCKIE  CENTRUM  ONKOLOGII  im.M.Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie:26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020r. poz 295 ze zm. orazw oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. Dz.U. z 2020r. poz.1398 ze zm ,
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie, przez pielęgniarki specjalistów z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zakres wykonywanych usług medycznych: usługi medyczne z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego w komórkach organizacyjnych BCO.
  2. Termin zawarcia umowy: od 01.10.2020r. do 30.04.2021r.
  3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BCO:  www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert.
  4. Oferty należy złożyć w  budynku administracji  BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii  ul. Ogrodowa 12, 15-027  Białystok, nie później niż do dnia 22.09.2020r. do godz. 10.00.
  5. Otwarcie ofert  23.09.2020r. o godz.10.30.
  6. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
  8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1373 ze zm.).
  9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy