Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

 OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń medycznych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty z zakresu dermatologii lub chirurgii onkologicznej na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku w ramach Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

 • Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań dermatoskopowych lub wideodermatoskopowych wraz z konsultacją lekarza specjalisty z zakresu dermatologii lub chirurgii onkologicznej na terenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, w związku z realizacją ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion.
 • Termin zawarcia umowy: 11.2020 r. do 31.08.2021 r.
 • Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
 • w siedzibie BCO - budynek administracji, III piętro, pok. Nr 4, Dział Kadr i Płac BCO, Sekcja ds. Funduszy Europejskich, w godzinach od 9.00 do 15.00
 • na stronie internetowej: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert
 • Oferty należy dostarczyć w wersji papierowej, osobiście lub listownie, do siedziby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 03.11.2020 r., do godz. 10:00.
 • Otwarcie ofert 04.11.2020 r. - godz. 10:15
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 • Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
 • BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA

PROJEKT UMOWY