Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: na realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą z województwa podlaskiego, w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu pn. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim.” (nr WND RPPD.02.05.00-20-0016/18)

 • Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnie Położniczo-Ginekologiczne, Poradnie Ginekologiczne, Gabinety Profilaktyki Chorób Piersi na podstawie ważnej umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz podmioty lecznicze wykonujące działania z zakresu oświaty i promocji zdrowia, które posiadają miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie województwa podlaskiego, na obszarach o bardzo niskim poziomie zgłaszalności kobiet na badania cytologiczne, tj.:
 • na obszarach tzw. „białych plam” – tj. powiat sejneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, suwalski, bielski i m. Suwałki i/lub
 • w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców i/lub
 • na obszarach wiejskich.

Musi być spełniony warunek lokalizacji na co najmniej jednym z w/w obszarów.

 • Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentek, kwalifikujących się jako uczestniczki projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych oraz indywidualnych pogłębionych, dotyczących nowotworu szyjki macicy.
 • Termin zawarcia umowy: 11.2020 r. do 31.12.2022 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą.
 • Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO – budynek administracji, III piętro, pok. Nr 4, Dział Kadr i Płac, w godzinach od 9.00 do 15.00, na stronie internetowej: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert
 • Oferty należy dostarczyć w wersji papierowej, osobiście lub listownie, do siedziby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 16.11.2020 r. do godz. 10:00
 • Otwarcie ofert 17.11.2020 r godz. 10:15
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 • Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, tj. ze zm.).
 • BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie o konkursie

specyfikacja

regulamin projektu

projekt umowy