BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im. M. Skłodowskiej-Curie /BCO/ w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok zwane dalej "Zamawiającym", działając na podstawie: art. 26, 26a i 27, ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, w oparciu o ustawę z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.,

ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych – koordynowanie Pododdziałem Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych - koordynowanie Pododdziałem Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal Cancer Unit przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

  • Termin zawarcia umowy: od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.
  • Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, III piętro, Dział Kadr i Płac BCO pok. 4, Białystok, ul. Ogrodowa 12, w godzinach od 9.00 do 15.00. oraz na stronie internetowej BCO
  • Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), III piętro, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Ogrodowa 12 lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 19.11.2020 r. do godz. 10:00.
  • Otwarcie ofert 20.11.2020 r. o godz. 10:30.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie BCO (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Termin związania ofertą 30 dni od daty złożenia ofert,
  • Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1398 ze zm.).
  • BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy