Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: udzielanie świadczeń medycznych przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii w postaci przeprowadzania badań kolonoskopowych w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w ramach Projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” nr WND.RPPD.02.05.00-20-0017/18

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu gastroenterologii w postaci przeprowadzania badań kolonoskopowych w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przez lekarzy specjalistów z zakresu gastroenterologii w ramach realizacji Projektu „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”.
  • Termin zawarcia umowy: 01.2021 r. do 31.12.2022 r.
  • Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne: w siedzibie BCO - budynek administracji, III piętro, pok. Nr 4, Dział Kadr i Płac BCO, Sekcja ds. Funduszy Europejskich, w godzinach od 9.00 do 15.00, na stronie internetowej: onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert
  • Oferty należy dostarczyć w wersji papierowej, osobiście lub listownie, do siedziby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 04.01.2021 r., do godz. 10:00.
  • Otwarcie ofert 05.01.2021 r. godz. 10:45
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
  • Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, t.j. ze zm.).
  • BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i/lub terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

projekt umowy