Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: na realizację świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) przez Poradnie Ginekologiczne i/lub Poradnie Położniczo-Ginekologiczne z województwa podlaskiego,

w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu pn. „Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0016/18)

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja świadczeń zdrowotnych (edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia) w postaci udzielania profilaktycznych porad edukacyjnych uczestniczkom projektu przez Poradnie Ginekologiczne i/lub Poradnie Położniczo-Ginekologiczne z województwa podlaskiego, posiadające ważną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz miejsce udzielania świadczeń na obszarach tzw. ”białych plam”:

- powiat sejneński lub

- powiat siemiatycki lub

- powiat wysokomazowiecki lub

- powiat suwalski lub

- powiat bielski.

Musi być spełniony warunek lokalizacji na co najmniej jednym z w/w obszarów.

 1. Współpraca polegała będzie na utworzeniu w placówce Oferenta punktu informacyjno-edukacyjnego i realizacji wśród pacjentek, kwalifikujących się jako uczestniczki projektu, porad edukacyjnych indywidualnych podstawowych oraz indywidualnych pogłębionych, dotyczących nowotworu szyjki macicy.
 2. Termin zawarcia umowy od dnia podpisania do 31.12.2022 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin może zostać wydłużony na skutek zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą.
 3. Warunki konkursowe /specyfikacja/ są dostępne w „budynku administracji” BCO, parter, Dział Kadr i Płac BCO pok. 107, Białystok, ul. Warszawska 15, w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej BCO - onkologia.bialystok.pl/ogloszenia/konkurs-ofert
 4. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 10.12.2021 r. do godz. 10:00.
 5. Otwarcie ofert: 13.12.2021 r. godz. 10:40
 6. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie
  z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, tj. ze zm.).
 9. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia termin rozstrzygnięcia konkursu i/lub/ terminu składnia ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

regulamin projektu

wzór umowy