Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, t.j. ze zm.)

OGŁASZA KONKURS NA: Kierownika medycznego Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18

  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w postaci pełnienia funkcji Kierownika medycznego Projektu w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, przez lekarza specjalistę dermatologii lub chirurgii onkologicznej. Zakres wykonywanych usług medycznych: czynny udział w zakresie interpretacji założeń ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworów skóry ABCDE samokontroli znamion, w świetle funkcjonowania jednostki, merytorycznej weryfikacji treści medycznych przekazywanych edukatorom i pacjentom, ocena prawidłowości realizowanych świadczeń.
  2. Termin zawarcia umowy: 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r.
  3. Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne:
  1. Oferty należy złożyć w budynku administracji BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII (BCO), parter, Dział Kadr i Płac, Białystok, ul. Warszawska 15, lub wysłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, nie później niż do dnia 13.12.2021 r., do godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert 14.12.2021. r. godz. 10:20.
  3. Termin rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej), w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
  5. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, t.j. ze zm.).
  6. BCO zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu i /lub/ terminu składania ofert bez podania przyczyny.

ogłoszenie

specyfikacja

wzór umowy