Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,ul.Ogrodowa 12 15-027 Białystok ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U z 2018r. poz.393 z późn.zm.) oraz art.49 ust.1 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r.(t.j. Dz.U z 2020r., poz.295 z późn.zm.)
I.Wymagania konkursowe.
1.Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem, powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne dotyczące stanowiska naczelnej pielęgniarki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od   pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. nr 151 poz.896),
2.Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć wymagane do konkursu dokumenty wymienione w § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U z 2018r. poz.393 z późn.zm.). Wszystkie dokumenty złożone w konkursie powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” (poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów). Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni  złożyć  kserokopię dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy (świadectwa pracy poświadczone „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu) oraz  oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z postępowaniem konkursowym na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w BCO.
II.Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki  Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku” w Sekretariacie  BCO lub przesłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul.Ogrodowa12, 15-027 Białystok. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić:  imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego kandydata. Termin składania dokumentów upływa w ciągu 10 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
III.Informacja dotycząca udostępnienia materiałów.
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się, jednakowe dla wszystkich kandydatów, materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w Dziale Kadr i Płac BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
IV.Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur  nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Klauzula RODO