Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

 Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.393 z późn.zm.) oraz art.49 ust.1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r.(t.j. Dz.U z 2020 r., poz.295 z późn.zm.)

         Wymagania konkursowe.

  • Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem, powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne dotyczące stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. nr 151 poz.896) tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie. Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.
  • Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć wymagane do konkursu dokumenty wymienione w § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U z 2018r. poz.393 z późn.zm.) tj. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku oraz wymagany staż pracy, opisany przebieg pracy zawodowej, inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego: zakazu, zawieszenia, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska. Wszystkie dokumenty złożone w konkursie powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” (poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów). Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć kserokopię dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy poświadczone „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z postępowaniem konkursowym na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w BCO.                                                            
  • Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku” w Sekretariacie BCO lub przesłać pocztą na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul.Ogrodowa12, 15-027 Białystok. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy zamieścić: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego kandydata. Termin składania dokumentów upływa w ciągu 10 dni od daty publikacji    ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

  • Informacja dotycząca udostępnienia materiałów.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się, jednakowe dla wszystkich kandydatów, materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście /lub korespondencyjnie/ w Dziale Kadr i Płac BCO, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE