Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej BCO
Konkurs będzie przeprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  6.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U z 2021r. poz.430) oraz  art.49 ust.1 pkt 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r.(t.j. Dz.U z 2020r., poz.295 z późn.zm.)
Szczególowe wymagania konkursowe tj. kwalifikacje kandydatów/kandydatek, dokumenty, klauzula dot. danych osobowych (RODO), miejsce, termin składania ofert, udostęnianie materiałów, termin i miejsce rozpatrzenia kandydatur  w  załączeniu  poniżej:

OGŁOSZENIE KONKURS PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

OGŁOSZENIE KONKURS PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA wersja word

Termin składania oferty:  do  dnia 10 maja  2021r.  Ogłoszenie zostało również zamieszone na stronie BIP.