Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dale BCO), 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,Tel. 58 66 46 708 , fax 85 74 35 913, strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl,poszukuje dzierżawcy części nieruchomości o powierzchni 22,50 m², położonej przy ul. Ogrodowej 10, z przeznaczeniem wyłącznie na kiosk spożywczy.

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie BCO, ul. Ogrodowa 12 budynek C 3pietro, 15-027 Białystok nie później niż w dniu 20-03-2019 do godziny 11:00.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie , zaadresowanej do BCO, z oznaczeniem „Oferta na dzierżawę części nieruchomości z przeznaczeniem wyłącznie na kiosk spożywczy”: oraz „ nie otwierać przed dniem 20-03-2019 do godziny 11:00”. Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  1. Termin realizacji- 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
  2. Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: cena dzierżawy (miesięcznie brutto)-100%
  3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, BCO wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określnym przez BCO ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do:

  1. Justyna Juchnicka tel:85 6646777 w godzinach 8:30-13:00