banner UE

Przedmiot:    ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla 100 OSÓB

Podczas eventu informacyjno-edukacyjnego w dniu 02.02.2019 r. organizowanego w ramach realizacji projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

Zamawiający:  Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok
NIP 966-13-30-466
REGON 050657379 

Projekt:    „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

1.    WPROWADZENIE
1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy
2)    Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby prowadzące postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług.
3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i podawania przyczyn.
4)    Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5)    Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem o cenę, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.
6)    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Uwaga Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 100 osób podczas eventu prowadzonego w dniu 02.02.2019 r. w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”. Event będzie miał miejsce w siedzibie Zamawiającego – Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, w godzinach 10:00 – 14:00. Zamówienie musi zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego o godzinie 9:00 w dniu 02.02.2019 r.

Realizacja usługi cateringowej przez Wykonawcę obejmować będzie dostarczenie przekąsek i napojów wykonanych zgodnie z poniższą specyfikacją pozycji menu.

Przekąski oraz napoje zostaną przygotowane ze świeżych produktów spożywczych, o wysokiej jakości i podane w sposób estetyczny w formie szwedzkiego stołu.

Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Pozycja menu

gramatura na osobę

Przekąska słodka dietetyczna (typu ciasto/ciastka, batoniki, muffiny, musy itp. (min. 6 rodzajów)

ok. 400 g./osobę

Świeże soki i koktajle owocowe/warzywne (3-4 rodzaje)

0,25 l/osobę

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję menu do ostatecznej akceptacji.

3.    WARUNKI UDZIAŁU
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1)    Wykona/dostarczy przedmiot zamówienia w terminie.
2)    Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3)    Wymagania wobec Wykonawcy:
a)    Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
b)    Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu o cenę
4)    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.    TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić nie później niż 02.02.2019 r. o godz. 9:00.

5.     TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę wraz w przykładowym menu oraz wyceną, które zostanie ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego po wyborze oferty, należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30.01.2019 r. do godz. 12:00.

6.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.    DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu:
Dorota Zabielska
adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon 503 057 097