OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
NR 1/2019

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, który zostanie złożony na konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.05-00-010/19 pn. Program profilaktyki nowotworów płuc, który jest ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa V, Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Partnerem projektu może zostać podmiot (organizacja pozarządowa lub partner społeczny), który w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadził działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki nowotworów płuc.

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, który zostanie złożony na konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.05-00-010/19 pn. Program profilaktyki nowotworów płuc.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.power.gov.pl/nabory/1-225/

Szczegółowe warunki naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze partnera, które stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dokumenty należy składać zgodnie z zapisami OGŁOSZENIA O OTWARTYM NABORZE PARTNERA, NR 1/2019, do dnia  13.06.2019 r. do  godz. 15.00.

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 23.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze partnera

Załącznik nr 1 do ogłoszenia