Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ogłasza otwarty nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy
w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi (UDA-RPPD.02.05.00-20-0011/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych.

 

Umowa dotycząca przedmiotu naboru będzie obejmowała okres od dnia jej zawarcia do 31.12.2019 r.

 

Przedmiotem umowy jest współpraca Placówki POZ z Zamawiającym - BCO w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się, w następującym zakresie:

1)  Wytypowania przez Placówkę POZ wśród swoich pacjentów 50 osób, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu tzn. mieszkańcy województwa podlaskiego w tym: osoby w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

2) Realizacji przez Placówkę POZ 5 szkoleń przez lekarzy lub pielęgniarki zatrudnione lub  współpracujące z Placówką POZ dla pacjentek swoich placówek, które kwalifikują się jako grupa docelowa projektu oraz przekazania uczestniczkom szkoleń materiałów informacyjno-edukacyjnych.

3)   Prowadzenia i dostarczenia przez Placówkę POZ do Zamawiającego - BCO dokumentacji projektowej pacjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, a uczestniczących
w szkoleniach organizowanych przez Placówkę POZ oraz list obecności z każdego
z przeprowadzonych przez Placówkę POZ szkoleń w ramach projektu.


Szczegółowe warunki naboru wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą odebrać w siedzibie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie
w Białymstoku ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Wypełniony formularz Oferty wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Ogrodowa 12, 15-027 BIAŁYSTOK, z adnotacją: Ogłoszenie o otwartym naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2019 r. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert. Placówki POZ, które złożą oferty, zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach naboru zostanie również opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcia terminów składania ofert
i rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o naborze POZ rak jelita grubego

Wzór umowy POZ rak jelita grubego

Formularz ofertowy POZ rak jelita grubego