OGŁOSZENIE O WYNIKU

naboru placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,
o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego, w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych

 

W dniu 04.09.2019 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 50 z dnia 4 września 2019 r., w celu wyboru placówki POZ na podstawie oceny ofert złożonych w odpowiedzi na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”(UDA-RPPD.02.05.00-20-0011/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki raka jelita grubego w tym nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej oraz znaczenia badań profilaktycznych, dokonała otwarcia ofert złożonych w terminie wyznaczonym do składania ofert tj. 30 sierpnia 2019 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

1. Alma Med spółka cywilna

ul. Grunwaldzka 1, 17-111 Boćki

NIP: 5431920133

REGON: 050690632

 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska

ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk

NIP: 5431402361

REGON: 200305207

 

W konkursie ofert, Komisja Konkursowa wybrała:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska, ul. Kościelna 9, 17-120 Brańsk, NIP: 5431402361, REGON: 200305207, którego oferta uzyskała największą ilość punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 

Alma Med spółka cywilna, ul. Grunwaldzka 1, 17-111 Boćki, NIP: 5431920133, REGON: 050690632, której oferta uzyskała kolejną pozycję na liście rankingowej utworzonej na podstawie ilości punktów przyznanych zgodnie z kryteriami oceny, spełniając jednocześnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.