Informujemy, że dokonano aktualizacji ogłoszenia dot. naboru placówek POZ z województwa podlaskiego i lubelskiego w ramach projektu pt. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18. Ponadto, dla podmiotów posiadających więcej niż jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzono Deklarację Oferenta, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Aktualna treść ogłoszenia z opcją śledzenia zmian, dostępna jest w pliku poniżej.

Ogłoszenie o naborze - aktualizacja

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór mowy nowotwory skóry

Załącznik nr 3 - Deklaracja Oferenta


Informujemy, że pkt. V ust. 1 uległy zmianie zapisy dotyczące zasad przygotowywania ofert. Zamawiający dopuścił możliwość zamieszczenia oświadczenia o zapoznaniu się ze wzorem Umowy współpracy, jako rozwiązanie alternatywne dla zaparafowanego wzoru Umowy współpracy. Aktualne brzmienie ogłoszenia znajduje się poniżej.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE KONKURSOWYM

dot. wyboru placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji Projektu pt. Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej

I. Informacje ogólne

W związku z realizacją Projektu pt. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18 współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (zwanym dalej Projektem), Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) ogłasza otwarty nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej (zwanymi dalej POZ) z województwa podlaskiego i lubelskiego.

Dane Zamawiającego:

Nazwa:  Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

REGON 050657379, NIP 9661330466

Telefon: 085 678 41 32

Osoby upoważnione do kontaktów:

 • Anna Skrzeczyńska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Angelika Ostrowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Niniejsze ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego https://www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

II. Cel i założenia projektu

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poprzez działania edukacyjne świadomości grupy docelowej na temat zapobiegania nowotworom skóry i samobadania znamion.

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Projekt skierowany jest do osób przebywających na obszarze województwa podlaskiego i/lub lubelskiego, które nie chorowały dotychczas na nowotwory skóry.

W ramach projektu Zamawiający zawiera umowy o współpracy z 40 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej z terenu województw – podlaskiego, lubelskiego.

Program Polityki Zdrowotnej ABCDE samokontroli znamion zakłada szerokie włączenie lekarzy POZ zarówno w proces zwiększania świadomości nt. nowotworów skóry wśród Polaków, jak i prowadzenie kwalifikacji pacjentów ze swojej listy aktywnej do badań przesiewowych w kierunku ich wczesnego wykrycia.

Zakładana liczba osób objętych wsparciem, w zakresie:

 • edukacji kadry medycznej: 136 osób
 • edukacji prozdrowotnej pacjentów: 2880 osób (szacuje się wykonanie ok. 72 konsultacji przez 1 placówkę POZ)
 • badań przesiewowych pacjentów: 1920 osób (szacuje się wykonanie ok. 48 konsultacji przez 1 placówkę POZ)

 1. EDUKACJA KADRY MEDYCZNEJ POZ

Zakres szkolenia:  diagnostyka  skóry  możliwa  do  prowadzenia  na  poziomie  POZ  oraz  czynniki  ryzyka nowotworów. Przedstawione zostaną informacje odnośnie m.in. reguły ABCDE – Freidmana i Rigela, oraz na temat algorytmów stosowanych w diagnostyce czerniaka: „Analiza wzorca”, „Siedmiopunktowa lista kontrolna”, „CASH”, „Menzies”.

Organizacja: Szkolenie trwa 16 godzin i jest prowadzone w ciągu 2 dni (koszt szkolenia, zakwaterowania oraz dojazdu pokrywa Białostockie Centrum Onkologii). Szkolenie zostanie powtórzone po około 6 miesiącach.

Materiały: Uczestnicy otrzymają zestaw podręczników do profilaktyki chorób nowotworowych raka skóry i zestawy edukacyjne (m.in. torba notatnik, długopis, pendrive).

 1. EDUKACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - PACJENTÓW

Grupa docelowa – osoby powyżej 15 r.ż., aktywne zawodowo,

Edukacja pacjentów skupi się na działaniach zapobiegających nowotworowi (w zakresie zaleceń WHO dot. ekspozycji na promieniowanie UV), oraz wiedzy o samokontroli w zakresie zmian skórnych oraz możliwościach wykorzystania do tego nowoczesnych technologii (np. aplikacji na smartfon). Wraz z informacjami o istniejących aplikacjach i innych pomocnych narzędziach informatycznych podkreślane będzie, że nie jest to właściwa diagnoza, a jedynie narzędzia pomocne przy edukacji i samokontroli.

Edukacja prowadzona będzie podczas wizyty m.in. w podmiotach POZ, przez osoby które odbyły szkolenie opisane w pkt.1.

 1. BADANIA PRZESIEWOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU - PACJENTÓW

Grupa docelowa:

 • osoby w wieku 50-64 lata,
 • osoby w wieku 15-49 lat w przypadku jasnych zaleceń lekarskich związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących zmian,
 • osoby powyżej 65 r.ż. w przypadku jasnych zaleceń lekarskich związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących zmian, pod warunkiem, że osoby te są aktywne zawodowo.

Osoby te będą rekrutowane m.in. w trakcie wizyt w POZ. W trakcie konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej zebrany zostanie wywiad medyczny, zostanie przeprowadzone badanie skóry całego ciała. W przypadku wykrycia niepokojących zmian lekarz POZ może wykonać badanie dermatoskopowe (jeśli posiada adekwatne przeszkolenie) lub skierować pacjentado lekarza specjalisty na takie badanie.

III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem jego zakresu

 1. Poprzez zawarcie umowy w wyniku niniejszego naboru konkursowego, placówka POZ podejmie z Zamawiającym współpracę w zakresie wdrażania profilaktyki dotyczącej wczesnego wykrywania nowotworów skóry zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.
 2. Do zadań realizowanych na poziomie placówki POZ należy:
 • W zakresie szkolenia kadry medycznej: oddelegowanie łącznie min. 2 osób (w tym co najmniej 1 lekarza, bez względu na formę zatrudnienia w POZ) na dwa spotkania edukacyjne – warsztaty szkoleniowe opisane w pkt. II.1. niniejszego ogłoszenia (informacja z dokładnym terminem i miejscem szkolenia zostanie przekazana jednostkom POZ, z którymi zostanie zawarta umowa o współpracy). Udział w warsztatach szkoleniowych wyznaczonych przez POZ osób jest obowiązkowy - placówka nie może przystąpić do programu bez zadeklarowania udziału w szkoleniu wyznaczonego personelu.
 • W zakresie edukacji pacjentów: zakwalifikowanie w okresie realizacji projektu ok. 72 pacjentów we wskazanej grupie docelowej, którym zostanie udzielona konsultacja edukacyjna/świadomościowa zgodnie z opisem w pkt. II.2. niniejszego ogłoszenia.
 • W zakresie badań przesiewowych: zakwalifikowanie ok. 48 pacjentów we wskazanej grupie docelowej, do konsultacji specjalistycznej z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym.
 1. Do Programu będą kwalifikowani pacjenci z list aktywnych danej placówki POZ, którzy wpisują się w założenia dla poszczególnych grup docelowych, wskazanych w pkt. II. Rozliczeniu podlegają konsultacje, w wyniku których lekarz POZ poprawnie zakwalifikuje pacjentów do programu.
 2. Placówki POZ zobowiązują się do:
 • wypełniania dokumentacji niezbędnej do realizacji Projektu (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych, oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, ankieta, dokumentacja medyczna niezbędna do realizacji świadczenia itp.)
 • przekazywania pacjentom dostępnych materiałów edukacyjnych rozpowszechniających informacje dotyczące profilaktyki nowotworów skóry.
 • Wzory w/w dokumentów Zamawiający przekaże POZ, z którymi zostanie zawarta umowa o współpracy.
 1. Świadczenia w placówkach POZ powinny być udzielane w taki sposób, aby zapewnić do nich dostęp w godzinach 8.00 – 18.00, co najmniej 2 razy w tygodniu. Ponadto, należy zapewnić dostępność do świadczeń w co najmniej jedną sobotę w okresie objętym realizacją projektu.
 2. Okres współpracy, o którym mowa w pkt III.1, to okres od dnia zwarcia umowy między Zamawiającym, a daną placówką POZ, do dnia 31.08.2021 r.

IV. Warunki przystąpienia do naboru

Oferent musi spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać status jednostki podstawowej opieki zdrowotnej działającej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze zm.).
 2. Posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego lub lubelskiego.
 3. Zatrudniać minimum:

- jednego lekarza mającego prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, który ma w swojej aktywnej liście pacjentów osoby kwalifikujące się do programu -  jedną pielęgniarkę.

 1. Dysponować zasobami ludzkimi, technicznymi oraz miejscem umożliwiającym współpracę w ramach Projektu.
 2. Wynagrodzenie za zrealizowane świadczenia, zostało ustalone w oparciu o zestawienie stawek jednostkowych dla programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry (Załącznik nr 18 do regulaminu konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18 - Profilaktyka nowotworów skóry) i wynosi:
 • za konsultację lekarską POZ – 48 zł za 1 uczestnika
 • za konsultację edukacyjną/świadomościową – 76 zł za 1 uczestnika

 V. Forma przygotowania i składania ofert

 1. Oferta powinna zawierać:
  • uzupełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  • zaakceptowany i zaparafowany wzór Umowy współpracy wraz z załącznikami w ramach realizacji Projektu (stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia) LUB zamieszczenie oświadczenia o zapoznaniu się ze wzorem Umowy współpracy.
 2. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę(osoby) podpisującą(e) ofertę.
 1. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
 2. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis – przy pomocy pełnego imienia i nazwiska lub poprzez nieczytelny podpis opatrzony pieczęcią imienną.

 VI. Zasady naboru placówek POZ oraz termin i miejsce składania ofert

 1. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, do momentu podpisania umów z 40 placówkami POZ, z czego:
 • 30 umów zostanie zawartych z podmiotami, które prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego.
 • 10 umów zostanie zawartych z podmiotami, które prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego.
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście lub listownie, do siedziby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, z dopiskiem „Nabór placówek podstawowej opieki zdrowotnej do współpracy w ramach realizacji Projektu pt. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”, bądź przesłać elektronicznie poprzez system ePUAP lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wersja elektroniczna oferty oznacza przesłanie skanów podpisanych dokumentów.
 2. Decyduje kolejność zgłoszeń – moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 VII. Pozostałe postanowienia

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków dotyczących współpracy z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białystoku oraz zaakceptowaniem sposobu współpracy określonego w Programie Polityki Zdrowotnej ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie.
 4. W przypadku złożenia oferty z brakami formalnymi, Zamawiający wezwie placówkę do uzupełnienia tych braków w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych. Oferent wyraża zgodę na przesłanie informacji z prośbą o uzupełnienie braków za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany w „Ofercie”. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu, oferta podlega odrzuceniu. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu podlegają odrzuceniu.
 5. Wynik rekrutacji (informacje o zawartych umowach) opublikowane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego https://www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w pkt.VI.1. w zakresie liczby umów zawieranych na terenie wskazanych województw. W przypadku wprowadzenia zmian informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

 https://www.onkologia.bialystok.pl/ogloszenia  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

Załącznik nr 2 - Umowa współpracy wraz z załącznikami