Ogłoszenie o wyniku naboru placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00) w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu

W dniu 21.10.2019 r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku nr 60 z dnia 21 października 2019 r., w celu wyboru placówki POZ na podstawie oceny ofert złożonych w odpowiedzi na nabór placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z województwa podlaskiego do współpracy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” (UDA-RPPD.02.05.00-20-0010/17-00), w zakresie realizacji szkoleń z samobadania piersi dla potencjalnych uczestniczek projektu, dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert. Komisja Konkursowa stwierdziła, że w dniu 18.10.2019r. wpłynęła oferta:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
    ul. Al.Niepodległości 9, 19-100 Mońki
    NIP: 546-11-93-353
    REGON: 050652956

W konkursie ofert, Komisja Konkursowa wybrała:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, ul. Al.Niepodległości 9, 19-100 Mońki, NIP: 546-11-93-353, REGON: 050652956, którego oferta spełniała wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.