EFRR

Tytuł projektu: „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej i centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii”

Okres realizacji projektu: 09.07.2018 r. – 23.02.2021 r.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu: 13.364.663,37 zł
Wartość dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej: 6.522.357,71 zł