EFRR

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości diagnostyki onkologicznej i onkologicznych procedur medycznych poprzez doposażenie Białostockiego Centrum Onkologii”
Okres realizacji projektu: 20.11.2018 – 30.06.2019

Cel Projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki w zakresie diagnostyki, sprawności zabiegowej i opieki nad pacjentem onkologicznym, w szczególności w diagnostyce i terapii nowotworów płus, piersi i prostaty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia oraz ze środków budżetu Województwa Podlaskiego.

Wartość projektu: 6.277.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 6.277.000,00 zł
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 5.335.450,00 zł